Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4694-МИ
София, 4 април 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе

Общинска избирателна комисия – Иваново, област Русе, с писмо вх. № МИ-15-126/29.03.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 135-МИ от 20.03.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, Валентин Иванов Великов.

Към преписката са приложени: решение № 135-МИ от 20.03.2017 г. и решение № 136-МИ от 24.03.2017 г. на ОИК – Иваново; протокол № 36 от 20.03.2017 г. и протокол № 37 от 24.03.2017 г. от заседания на ОИК – Иваново; препис-извлечение от акт за смърт № 5 от 15.03.2017 г., издаден от община Иваново.

Централната избирателна комисия с писмо с изх. № МИ-04-03-9/29.03.2017 г. е поискала справка от ГД „ГРАО“ за броя на населението на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе към 20.03.2017 г. С писмо с вх. № МИ-04-03-10/04.04.2017 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ уведомява ЦИК, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, към 20.03.2017 г. е 1544 лица, поради което кметство Тръстеник отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Иваново, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 от ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Тръстеник, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения