Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4693-НС
София, 4 април 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Петя Николаева Стоевска срещу Решение № 147-НС от 31.03.2017 г. на РИК 23 – София

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-15-330/03.04.2017 г., подадена от Петя Николаева Стоевска – председател на СИК № 234602089, срещу Решение № 147-НС от 31.03.2017 г. на РИК 23 – София.

Жалбата е подадена чрез РИК 23 – София на 02.04.2017 г. и изпратена в ЦИК по електронната поща ведно с цялата административна преписка.

С оспорваното решение РИК се е произнесла по повод подаден сигнал от жалбоподателката във връзка с извършени нарушения от заместник-председател на секционната избирателна комисия в произведените на 26 март 2017 г. избори за народни представители. В сигнала се твърди, че г-жа Иванка Илиева Иванова – заместник-председател на комисията, в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и на Методическите указания на ЦИК за СИК в страната, е влязла в кабината за гласуване с избирател, с който е останала по време на гласуването, въпреки отправените й предупреждения от председателя на СИК – г-жа Петя Николаева Стоевска и от упълномощения представител на коалиция „БСП за България“.

Районната избирателна комисия е постановила решение за отхвърляне на сигнала на Петя Николаева Стоевска при условията на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК, тъй като при гласуването не е постигнато мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за установяване на административно нарушение и съставяне на акт на Иванка Илиева Иванова на основание чл. 496, ал. 2 във връзка с чл. 226 от ИК.

В жалбата се твърди, че решението на РИК е неправилно и незаконосъобразно, и че са налице основанията за установяване на административно нарушение по отношение на г-жа Иванка Илиева Иванова – заместник-председател на СИК за извършените от нея действия в нарушение на правилата на гласуване по време на произведените избори на 26 март 2017 г. Сочи се, че нарушението безспорно се установява от съставения протокол на секционната избирателна комисия, който удостоверява, че г-жа Иванка Илиева Иванова е влязла в кабината за гласуване с избирател.

            Прави се искане Централната избирателна комисия да отмени оспорваното решение и да състави акт за установяване на административно нарушение на г-жа Иванка Илиева Иванова в качеството й на заместник-председател на СИК № 234602089.

На Централната избирателна комисия бе предложено следното решение по жалбата:

„Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и преписката от РИК 23 – София, счита същата за процесуално недопустима по следните съображения:

Постановявайки решение за отхвърляне на сигнала по смисъла на чл. 70, ал. 4 от ИК, РИК 23 – София, е отказала да започне административно-наказателно производство въз основа на сигнала на жалбоподателя. Подаването на сигнал или жалба имат само уведомителен ефект, без да пораждат право на заявителя на участие в административно-наказателното производство, включващо и право да обжалва отказ да се започне такова. Поради това той няма и законово защитен правен интерес от обжалване на решението на РИК.

Подателят на сигнала, освен че няма качество на страна в административно-наказателното производство, тъй като то е властническа наказателна мярка, налагана по административен ред, е и председател на секционната избирателна комисия, в която твърди да е извършено нарушение на правилата за гласуване. Съгласно чл. 100, ал. 3 от ИК указанията на председателя на СИК са задължителни за всички граждани в изборните помещения, т.е. на него законодателят е възложил правомощия по организацията на реда в изборното помещение. Същият е следвало да прецени дали са налице основанията на чл. 236, ал. 1 от ИК и да разреши гласуването на избирателя да се извърши с придружител, посочен от него, или да не разреши. Влизането на заместник-председателя на СИК в кабината за гласуване с избирателя безспорно е нарушение на правилата за гласуване, тъй като по този начин би могло да се наруши тайната на вота. От протокола, съставен от СИК, не се установява причината, поради която заместник-председателят е влязъл в кабината за гласуване. Нарушение обаче е извършила и самата секционна избирателна комисия, която е следвало да не допусне бюлетината да се пусне в избирателната кутия, в случай че е установила, че е нарушена тайната на вота. Секционната избирателната комисия е следвало незабавно да обяви за недействителна бюлетината и да отбележи това обстоятелство и в графа „Забележки“ на избирателния списък, на основание чл. 228 от ИК. Вместо това СИК е съставила протокол, в който е установила, че заместник-председателят на СИК е нарушил забраната на чл. 226 от ИК. Въпреки присъствието на упълномощен представител на коалиция в СИК, сигналът за нарушението не е подаден от него, както и от самия избирател в случай, че са му нарушени правата, а от председателя на СИК, в чиито правомощия е да организира реда за гласуване в изборното помещение. Председателят на СИК не е оправомощен да подава сигнали за нарушения на правилата за гласуване в изборната секция от името на избирателя. На председателя на СИК законодателят е възложил функции да организира работата, така че да не се допускат нарушения на Изборния кодекс.“

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс бе предложено на Централната избирателна комисия да остави без разглеждане като недопустима жалбата на Петя Николаева Стоевска срещу Решение № 147-НС от 31.03.2017 г. на РИК 23 – София.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение за оставяне без разглеждане на жалбата на Петя Николаева Стоевска.

От присъстващите в залата 15 членове на ЦИК „ЗА“ предложеното решение гласуваха 9 членове на ЦИК: Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Иванка Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев и Катя Иванова, и „ПРОТИВ“ гласуваха 6 членове на ЦИК: Александър Андреев, Таня Цанева, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Мартин Райков и Румяна Сидерова.

В хода на разискванията постъпи и становище за основателност на жалбата, отменяне на решението на РИК и вместо него установяване на административно нарушение по отношение на Иванка Илиева Иванова на основание чл. 496, ал. 2 от ИК във връзка с чл. 226 от ИК. Това предложение също не получи необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на жалбата на Петя Николаева Стоевска срещу Решение № 147-НС от 31.03.2017 г. на РИК 23 – София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения