Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 469-ЕП
София, 5 юни 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Благоевград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-14-24/30.05.2019 г. от Районна избирателна комисия - Благоевград, за разрешаване на достъп до запечатано помещение № 8, на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изваждане на избирателни списъци на секции № 010300042, № 010300101, № 010300105 и № 010300138 и предаването им на ТЗ на ГД „ГРАО“ – Благоевград, за извършване на проверка.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение № 8, на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., за изваждане на избирателни списъци на секции № 010300042, № 010300101, № 010300105 и № 010300138 и предаването им на ТЗ на ГД „ГРАО“ – Благоевград, за извършване на проверка

Достъпът до запечатаното помещение, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения