Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4684-НС
София, 31 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалбa от Кирил Мариянов Мариянов в качеството му на наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу решение № 150-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, допълнено с решение № 155-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба чрез РИК 16 – Пловдив, с вх. № НС-15-322/28.03.2017 г., и в оригинал на 29.03.2017 г. от Кирил Мариянов Мариянов в качеството му на наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу решение № 150-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, допълнено с решение № 155-НС на РИК 16 – Пловдив. Към жалбата са приложени: решения № 150-НС и № 155-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив; протокол от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив; сигнал с вх. № 190 от 25.03.2017 г. по описа на РИК 16 – Пловдив; разпечатка от интернет страницата на РИК 16 – Пловдив; удостоверение № 10-103-НС/13.03.2017 г., справка от регистър БУЛСТАТ; справка от Търговския регистър; публикуваният материал на интернет сайта www.plovdiv24.bg .

Обжалваното решение е постановено от РИК 16 – Пловдив, по сигнал с вх. № 190/25.03.2017 г., подаден от Кирил Мариянов Мариянов, с който се посочва, че в навечерието на деня за размисъл онлайн изданието www.plovdiv24.bg публикува материал, озаглавен „Иво Христов се оказа най-голямата грешка на БСП в Пловдив“, като се твърди, че със съдържанието си същият материал грубо нарушава императивните разпоредби на чл. 183, ал. 4 и чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК. Към сигнала е приложен снимков материал в подкрепа на твърдените нарушения на Изборния кодекс и е направено искане за установяване на посочените нарушения на ИК, както и премахването на публикувания материал от съдържанието на www.plovdiv24.bg .

След като се запознава с предоставения материал, РИК 16 – Пловдив, установява, че в него се съдържат твърдения, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите за народни представители Ивайло Христов и Георги Търновалийски, поради което РИК приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги - онлайн изданието www.plovdiv24.bg. Също така РИК 16 – Пловдив, установява, че с публикацията се огласяват и резултати от социологическо проучване, като в информацията за проучването не се съдържа съобщение за възложителя и източника на финансирането му, поради което РИК приема, че е налице нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги - онлайн изданието www.plovdiv24.bg .

След проведени разисквания за приемане на решение за установяване на констатираните нарушения на ИК РИК 16 – Пловдив, постановява процесното решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70 ал. 4, изр. второ от ИК.

Жалбоподателят оспорва решение № 150-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, допълнено с решение № 155-НС на РИК 16 – Пловдив, като твърди, че то е неправилно, незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон, както и в противоречие с установената фактическата обстановка. Направено е искане решението на РИК да бъде отменено, както и Централната избирателна комисия да се произнесе по съществото на спора.

Предмет на настоящата жалба е сигнал с вх. № 190/25.03.2017 г., подаден от Кирил Мариянов Мариянов до РИК -16 Пловдив, с който се посочва, че онлайн изданието www.plovdiv24.bg публикува материал в нарушение на чл. 183, ал. 4 и чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 2, т. 20 РИК разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си. Видно от съдържанието на онлайн изданието www.plovdiv24.bg, както и от посочването на регионални офиси в          гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Русе и гр. Благоевград, същият медиен доставчик не е с регионален обхват, поради което компетентна да разгледа сигнала, не е РИК – 16 Пловдив, а Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия с решение 4655-НС от 26.03.2014 г. вече се произнесла по същия сигнал с вх. № НС-22-264 от 25.03.2017 на ЦИК от Кирил Мариянов Мариянов - наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“, като е установила нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в публикуване на материал, който не съдържа съобщение за възложителя и финансирането му, извършено от Веселин Костадинов Живков и Кирил Георгиев Налджиев – управители на „Медия груп 24“ ООД, ЕИК 160100650, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Тодор Влайков“ № 16, ет. 1, ап. 3, собственик на онлайн изданието www.plovdiv24.bg. Със същото решение Централната избирателна комисия е постановила и премахването на публикацията от съдържанието на медийния доставчик.

Предвид гореизложеното Централната избирателна комисия приема, че оспореното решение е постановено от некомпетентен орган, поради което следва да бъде прогласена нищожността му.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 150-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, допълнено с решение № 155-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, постановено по сигнал от Кирил Мариянов Мариянов в качеството му на наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения