Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4683-НС
София, 31 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалбa от Нина Ангелова Чавдарова и Александра Константинова Берданкова срещу решение № 152-НС от 26.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № НС-11-56/28.03.2017 г. от Нина Ангелова Чавдарова и Александра Константинова Берданкова в качеството им на упълномощени представители на Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция „БСП за България” за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. Жалбата е срещу решение № 152-НС от 26.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив, подписана е и е получена като сканирано копие, ведно с 2 броя пълномощни. На 29.03.2017 г. препратена от РИК 16 – Пловдив, с вх. № НС-15-323/29.03.2017 г. в ЦИК е получена същата жалба, входирана в РИК 16 – Пловдив, с вх. № 228 /28.03.2017 г. С вх. № НС-15-323\1 от 29.03.2017 г. в ЦИК са получени решение № 152-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, и сигнал от Нина Ангелова Чавдарова до РИК 16 – Пловдив, а с вх. № НС-15-323\2 от 29.03.2017 г. в ЦИК е получена и една снимка.

По искане на Централната избирателна комисия за комплектуване на преписката по жалбата в ЦИК е постъпило писмо с вх. № НС-15-323\3 от 30.03.2017 г. от РИК 16 – Пловдив, с приложени към него: жалба до ЦИК чрез РИК 16 – Пловдив, с вх. № 228/28.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив; пълномощно от Корнелия Петрова Нинова в полза на Нина Ангелова Чавдарова с изх. № 168/17.02.2017 г.; пълномощно от Корнелия Петрова Нинова в полза на Александра Константинова Берданкова с изх. № 286/16.03.2017 г.; решение № 152-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив; протокол на РИК 16 – Пловдив, от заседание, проведено на 26.03.2017 г.; публикация на решение № 152-НС/26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив на интернет страницата на комисията; решение № 4583-НС от 22.03.2017 г. на ЦИК;

С жалбата си до ЦИК от 28.03.2017 г. Нина Ангелова Чавдарова и Александра Константинова Берданкова оспорват решение № 152-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, като твърдят неправилност, незаконосъобразност, както и че то е постановено в нарушение на материалния закон, както и в противоречие с установената фактическа обстановка.

Във връзка с връщането на преписката от ЦИК за ново разглеждане на проведено на 26.03.2017 г. заседание РИК 16 – Пловдив, е приела решение № 152-НС от 26.03.2017 г., с което на основание чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК е отхвърлила предложението за решение, направено от докладчика по сигнал с вх. № 91 от 16.03.2017 г. и жалба с вх. № 93 от 16.03.2017 г.

Жалбоподателите твърдят, че жалбата им е допустима, тъй като е налице отхвърлително решение по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК, което обуславя и правния им интерес от оспорване на същото решение. Също така твърдят, че РИК 16 – Пловдив, се произнася при новото разглеждане на спора, като не се съобразява с установената фактическа обстановка от извършената на място проверка, установила извършени нарушения на Изборния кодекс към датата 16.03.2017 г., и пренебрегва указанията, дадени в мотивната част на решение № 4583-НС от 22.03.2017 г. на ЦИК. С оглед на изложеното жалбоподателите молят постановеното решение № 152-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, да бъде отменено, а Централната избирателна комисия да се произнесе по същество.

Централната избирателна комисия намира жалбата за подадена от активно легитимирани лица в срок и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК 16 – Пловдив, а разгледана по същество за основателна. В мотивната част на решение № 4583-НС от 22.03.2017 г. ЦИК е приела, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 1, изречение второ от ИК, а именно, че на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Също така е приела, че има нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК, съгласно който информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ следва да заема не по-малко от 10 (десет) на сто от лицевата площ на агитационния материал.

След повторно запознаване с преписката и доказателствения материал, приложен към жалба с вх. № НС-10-87/21.03.2017 г. и № НС-10-87\1 21.03.2017 г. от Нина Ангелова Чавдарова и Александра Константинова Берданкова до ЦИК, както и с резултатите от служебната проверка, извършена от РИК 16 – Пловдив, ЦИК установи, че извършителите са открити и индивидуализирани („ТЕОЛИНО ПЛАСТ” ООД с ЕИК 115572378, и „НОВА ТРЕЙД” ЕООД с ЕИК 115144922) и нарушенията на ИК са извършени именно от тях на 16.03.2017 г. в град Пловдив, като собственици на агитационните материали.

Предвид гореизложеното оспореното решение № 152-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, е неправилно, а релевираните оплаквания за неговата незаконосъобразност са основателни.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73, чл. 183, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 480, чл. 495, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс, както и решение № 4583-НС от 22.03.2017 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 152-НС от 26.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив.

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в това, че на 16.03.2017 г. в гр. Пловдив на бул. „Цар Борис III Освободител”, северно от кръстовището с бул. „България”, върху билборд, от страна на собственика „ТЕОЛИНО ПЛАСТ” ООД с ЕИК 115572378, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” № 55, представлявано от управителя Красимир Маринов Илиев, ЕГН ..., е бил поставен агитационен материал с образа на Бойко Борисов, без задължителното отбелязване от чие име се издава същият и върху който надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ е значително по-малък по размер от законоустановените 10 (десет) на сто от лицевата площ на агитационния материал.

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в това, че на 16.03.2017 г. в гр. Пловдив, на бул. „България”, западно от ул. „Васил Левски”, северно платно, върху билборд, от страна на собственика „НОВА ТРЕЙД” ЕООД с ЕИК 115144922, със седалище и адрес на управление гр. Съединение, ул. „Шипка” № 3, представлявано от управителя Стоян Кузманов Узунов, ЕГН ..., е бил поставен агитационен материал с образа на Бойко Борисов, без задължителното отбелязване от чие име се издава същият и върху който надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ е значително по-малък по размер от законоустановените 10 (десет) на сто от лицевата площ на агитационния материал.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове за установените нарушения на Красимир Маринов Илиев, ЕГН ..., в качеството му на управител на „ТЕОЛИНО ПЛАСТ” ООД с ЕИК 115572378, и на Стоян Кузманов Узунов, ЕГН ..., в качеството му на управител на „НОВА ТРЕЙД” ЕООД с ЕИК 115144922.

След връчването им актовете да се изпратят на областния управител на област Пловдив за издаване на наказателни постановления.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения