Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 468-ЕП
София, 21 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-139 от 20.05.2014 г. от сдружение „СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ", представлявано от Андриан Станев Боянов - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Петър Илиянов Кичашки, е регистрирано с Решение на ЦИК № 169-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Андриан Станев Боянов, представляващ сдружението, в полза на 500 (петстотин) лица - представители на сдружение „СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 410 (четиристотин и десет) коректни записи и 90 (деветдесет) некоректни записи.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 410 упълномощени представители на сдружение „СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Велико Василев Тончев
2. Марияна Кирова Катева
3. Ирена Иванова Маринова
4. Турхан Ердован Сами
5. Павлина Георгиева Русева
6. Милен Божков Русев
7. Иван Георгиев Иванов
8. Стефан Дочев Атанасов
9. Яна Йорданова Петрова
10. Петър Петров Петров
11. Елка Петрова Петрова
12. Велико Василев Димов
13. Йордан Иванов Въндев
14. Николай Димитров Манев
15. Момчил Даринов Марчев
16. Нина Йорданова Стоянова
17. Галина Стоянова Ангелова
18. Десислава Руменова Василева
19. Димитричка Вълчева Цветанова
20. Станислав Георгиев Илиев
21. Стефка Пейчева Костадинова
22. Исмаил Хасанов Алипиев
23. Красимир Славов Николов
24. Димитричка Георгиева Статева
25. Стефанка Стоянова Михалева
26. Мирослав Димитров Бабуклиев
27. Йорданка Иванова Радева
28. Стоянка Атанасова Христова
29. Красимира Русева Георгиева
30. Съботин Маринов Съботинов
31. Вела Димитрова Унгорова
32. Росина Петюва Георгиева
33. Полина Петюва Георгиева
34. Мехмед Ахмедов Бекир
35. Кемал Сали Нази
36. Гюнай Бейханов Яшаров
37. Огнян Атанасов Йорданов
38. Димитринка Димитрова Иванова
39. Рашо Йовчев Стоянов
40. Йоан Мариянов Спасов
41. Владимир Пламенов Петров
42. Елеонора Тихомирова Николова
43. Николай Димитров Недков
44. Невзат Али Яшар
45. Иванка Димитрова Стоянова
46. Петя Костова Божидарова
47. Анка Йорданова Господинова
48. Светлозар Росенов Симеонов
49. Александър Миленов Студенков
50. Стефан Добрев Стефанов
51. Георги Пенев Вълчев
52. Иван Христов Узунов
53. Станчо Иванов Станчев
54. Георги Борисов Вълев
55. Стоянка Неделчева Костадинова
56. Тодор Енчев Тодоров
57. Даринка Колева Дончева
58. Валери Енчев Костадинов
59. Георги Тодоров Стоянов
60. Иван Иванов Беливанов
61. Красимира Иванова Георгиева
62. Петър Александров Йорданов
63. Величка Кънчева Минчева
64. Георги Стоянов Стоянов
65. Анатоли Колев Колев
66. Йордан Иванов Георгиев
67. Павлинка Стоянова Георгиева
68. Ведиха Джевадин Юдаим
69. Севинч Даил Халил
70. Гюлер Рамадан Мехмед
71. Христо Димитров Христов
72. Парашкева Димитрова Христова
73. Мюхтебер Мустафа Садула
74. Зейджан Ариф Асан
75. Сейнур Халит Ибрям
76. Ангел Славов Ангелов
77. Малекбер Асан Мехмед
78. Юнер Юсеин Ашим
79. Теодора Василева Тагарова
80. Маринка Стоянова Димитрова
81. Николай Неделчев Йонков
82. Георги Димитров Щерев
83. Янка Иванова Семеонова
84. Иван Димитров Тодоров
85. Алисе Валериева Младенова
86. Ивелин Стефанов Пенев
87. Деян Златков Деведжиев
88. Стоянка Станчева Деведжиева
89. Вероника Петрова Здравкова
90. Хрисимир Тонев Филипов
91. Цветелин Любомиров Поржанов
92. Йорданка Петкова Иванова
93. Петър Атанасов Лисков
94. Иванка Николова Ганева
95. Божидар Петров Кръстев
96. Даниела Илиева Иванова
97. Христо Миленов Иванов
98. Румяна Иванова Тодорова
99. Димитър Красимиров Димитров
100. Гален Миленов Арабаджиев
101. Апти Салим Токоолу
102. Нурай Неджбидин Сюлюман
103. Ахмед Неджбидин Сюлюман
104. Фатмагюл Юсеин Ахмед
105. Невджаби Неджаби Неджати
106. Невсидин Неджаби Неджати
107. Еджаби Неджати Асан
108. Пакизе Нутфие Ешрефова
109. Гюлсевер Ремзи Мехмед
110. Бардин Наим Раим
111. Адем Юсеин Мозак
112. Вечие Наим Раим
113. Рамадам Али Осман
114. Снежана Боянова Йорданова
115. Филип Асенов Амузов
116. Сергей Николов Теошанов
117. Боряна Асенова Карталова
118. Златко Стефанов Шутов
119. Митко Асенов Иванов
120. Станислава Стоянова Пашова
121. Виолета Георгиева Кечева
122. Невена Христова Димитрова
123. Николай Катев Росенов
124. Станка Янкова Росенова
125. Катя Миткова Росенова
126. Красимир Петров Росенов
127. Сергей Филипов Кондилов
128. Костадинка Димитрова Куртева
129. Румен Малинов Младенов
130. Атанас Любомиров Стоянов
131. Еркан Салиев Палазов
132. Салих Асанов Поюклийски
133. Дамян Руменов Гогушев
134. Венцислав Антимов Царев
135. Василка Костова Георгиева-Пешева
136. Евелина Миткова Моловска
137. Митко Бойков Чаушев
138. Лидия Бисерова Делиева
139. Величка Ангелова Чаушева
140. Тодор Антонов Кацаров
141. Панайот Бориславов Борисов
142. Филко Пенчев Филев
143. Веска Иванова Иванова
144. Румяна Николова Драганова
145. Валери Валериев Симеонов
146. Димитър Христов Димитров
147. Димитър Ангелов Бахъров
148. Недко Христов Тенев
149. Антон Иванов Антонов
150. Петя Делчева Русева
151. Румен Петков Камбуроов
152. Любомир Петров Пейчев
153. Пламена Йонкова Йонкова
154. Пламен Костадинов Пенев
155. Денка Петкова Златева
156. Митко Заев Пашев
157. Методи Маринов Манев
158. Мариана Николова Иванова
159. Занка Велизарова Русинова
160. Борис Георгиев Мърков
161. Венцислав Янков Вълчев
162. Вангел Желязков Арабаджиев
163. Цветомир Иванов Козарев
164. Димитрина Маринова Динева
165. Иван Стефанов Асенов
166. Тодорка Колева Игнатова
167. Янка Ангелова Генчева
168. Ганка Димитрова Димова
169. Здравко Здравков Захариев
170. Радка Кръстева Братоева
171. Найден Христов Колев
172. Коста Илиев Зафиров
173. Илия Ангелов Ангелов
174. Анета Бойчева Славова
175. Петя Стефанова Никова
176. Желязко Господинов Тенев
177. Пенка Василева Петрова
178. Диньо Кънев Господинов
179. Деяна Стефанова Димитрова
180. Теньо Андонов Костов
181. Пенка Бинева Славова
182. Нели Павлова Георгиева
183. Георги Митев Динев
184. Инна Петрова Динева
185. Елена Росенова Велева
186. Милен Димитров Желев
187. Ганчо Стефанов Маринов
188. Николай Георгиев Николов
189. Георги Златков Георгиев
190. Николай Тодоров Колев
191. Данчо Георгиев Стоянов
192. Данка Желева Енева
193. Радка Хубенова Манова
194. Светла Христова Георгиева
195. Иван Колев Паунов
196. Йордан Жоров Йорданов
197. Ивайло Стоянов Петров
198. Тодор Жеков Митев
199. Минчо Генчев Минчев
200. Мария Грудева Стойнова
201. Асен Стефанов Митров
202. Слави Йорданов Славов
203. Асен Недялков Илиев
204. Тошко Илиев Ангелов
205. Галина Верева Йорданова
206. Иван Михйлов Митев
207. Иво Петров Илиев
208. Стоян Динев Иванов
209. Ангел Трайков Ангелов
210. Веселина Стойчева Димитрова
211. Ганчо Тилев Тилев
212. Венцеслав Ненчев Димов
213. Сребрина Владимирова Янкова
214. Неделчо Алексиев Станчев
215. Радостина Иванова Илиева
216. Бончо Йорданов Бончев
217. Мехмед Ерханов Мехмедов
218. Калоян Иванов Димитров
219. Димитрина Николова Скарлатова
220. Гюлджан Асан Ахмед
221. Данка Добрева Димова
222. Дора Живкова Рачева
223. Иванка Иванова Николова
224. Юри Игнатов Стефанов
225. Маргарита Илиева Иванова
226. Севдалин Василев Димитров
227. Тензиле Мюхитрин Али
228. Диньо Димитров Динев
229. Себиле Исмаилова Молова
230. Стоянка Илиева Стойкова
231. Снежка Славеева Маринова
232. Добринка Жекова Начева
233. Йорданка Петрова Йорданова
234. Иванчо Минков Иванов
235. Стефан Красимиров Стефанов
236. Йорданка Димитрова Димитрова
237. Фахри Мехмед Махрям
238. Еюп Мехмедов Халилов
239. Светлен Златков Димитров
240. Радостин Добрев Димитров
241. Василдимитров Иванов
242. Богомил Йорданов Иванов
243. Васил Недев Василев
244. Елена Димитрова Василева
245. Василка Василева Кавалова
246. Стоянка Стоянова Григорова
247. Мария Христова Димова
248. Румен Димов Анастасов
249. Димитър Жеков Тенев
250. Иванка Димитрова Демирева
251. Калина Михова Петкова
252. Станка Миткова Динева
253. Радка Миткова Гайтанджиева
254. Красимира Стоянова Харизанова
255. Марияна Динева Шекерова
256. Филип Павлов Динев
257. Николай Христов Киров
258. Александър Георгиев Иванов
259. Николай Христов Колев
260. Господин Демирев Атанасов
261. Катя Борисова Бодушка
262. Ирина Желязкова Богданова
263. Марийка Ангелова Господинова
264. Кристиян Димитров Карчев
265. Теодор Даниелов Колев
266. Петрана Богданова Атанасова
267. Тонка Недева Динева
268. Марин Иванов Иванов
269. Калина Ламбова Ченкова
270. Ангелина Иванова Ченкова
271. Русанка Карамфилова Димитрова
272. Стоян Димитров Стоянов
273. Нина Петрова Желязкова
274. Мария Костадинова Райчева
275. Кольо Андонов Янакиев
276. Апостол Иванов Апостолов
277. Пламен Иванов Лазаров
278. Иво Стефанов Карастоянов
279. Валентина Иванова Жекова
280. Георги Христов Дойчев
281. Петър Христов Петров
282. Тодор Иванов Георгиев
283. Димитринка Иванова Тодорова
284. Павлина Георгиева Мартинова-Стоянова
285. Стоян Андонов Христов
286. Нели Иванова Христова
287. Иватка Димова Владева
288. Иван Костадинов Костадинов
289. Иван Георгиев Георгиев
290. Радка Кръстева Христова
291. Христо Стоянов Христов
292. Красимир Христов Христов
293. Христо Маринов Петров
294. Силвия Христова Николова
295. Анета Бончева Испирова
296. Таня Атанасова Желева
297. Нина Димчева Испирова
298. Стана Симова Испирова
299. Атанас Христов Димов
300. Силвия Димчева Испирова
301. Марияна Георгиева Испирова
302. Ангелина Василева Димова
303. Димчо Михайлов Испиров
304. Кръстина Чобанова Илиева
305. Иван Христов Чавдаров
306. Чавдар Христов Чавдаров
307. Тинка Иванова Чавдарова
308. Христо Кирилов Чавдаров
309. Елена Петрова Георгиева
310. Петранка Христова Христова
311. Станимир Мишев Илиев
312. Сияна Ташкова Ташкова
313. Станка Желязкова Добрикова
314. Тоньо Господинов Добриков
315. Мария Димитрова Жечева
316. Иван Колев Дялев
317. Мирослав Добрев Добрев
318. Росица Стефанова Колева
319. Теодора Минкова Минкова
320. Мариян Тодоров Тодоров
321. Стоян Живков Стоянов
322. Тодор Митков Гочев
323. Стоян Иванов Иванов
324. Михаил Димитров Михайлов
325. Осман Османов Таиров
326. Стоян Митков Караданев
327. Илиян Величков Величков
328. Атанас Иринов Йорданов
329. Койчо Тодоров Атанасов
330. Донка Панайотова Вълева
331. Димитър Георгиев Николов
332. Димитър Андонов Станчев
333. Недялкя Стоянова Стоянова
334. Николай Донков Колев
335. Пеньо Величков Иванов
336. Красимир Вълев Енев
337. Елена Илиева Митева
338. Антоан Желев Ангелов
339. Славчо Николаев Маринав
340. Иванка Петрова Димова
341. Божанка Георгиева Тодорова
342. Тодор Стефанов Тодоров
343. Асен Йорданов Иванов
344. Минко Йорданов Бойчев
345. Петър Стоянов Стоянов
346. Зумбюла Митева Данчева
347. Ненчо Иванов Стефанов
348. Йордан Христов Иванов
349. Иван Димчев Кръстев
350. Иван Иванов Стоянов
351. Жельо Атанасов Ангелов
352. Йонко Стоянов Йовчев
353. Йорданка Стефанова Марева
354. Янка Ганчева Микова
355. Велина Георгиева Михалева
356. Гина Вълкова Тодорова
357. Марияна Вълева Стойчева
358. Тодор Койчев Атанасов
359. Таня Ненкова Павлова
360. Иван Тодоров Атанасов
361. Илия Иванов Иванов
362. Мария Йорданова Николова
363. Стоянка Андонова Пенева
364. Живко Янков Танев
365. Стоян Михайлов Михалев
366. Ангелина Йорданова Танева
367. Тодор Михайлов Михалев
368. Румен Атанасов Стоянав
369. Валентин Видев Христов
370. Стоян Илиев Иванов
371. Атанас Йорданов Атанасов
372. Неделчо Вълев Вълев
373. Стоян Вълчев Йорданов
374. Димитър Крастев Иванов
375. Петър Иванов Иванов
376. Валя Веселинова Петрова-
377. Иван Трифонов Трифонов
378. Петранка Йорданова Ангелова
379. Стефан Пенев Стефанов
380. Ташка Георгиева Вълкова
381. Красимира Вичева Панайотова
382. Тодор Вълев Радев
383. Румен Христов Пенев
384. Йордан Цонев Йорданов
385. Мирослав Атанасов Стоянов
386. Сашо Димитров Сашев
387. Радостин Стоянов Йорданов
388. Еленка Василева Андреева
389. Вихър Милчев Атанасов
390. Цонка Кунчева Иванова
391. Радостин Живков Петров
392. Катя Атанасова Михалева
393. Димка Георгиева Каравичева
394. Ненчо Ников Ненчев
395. Жечко Кръстев Златев
396. Атанас Стефанов Стоянов
397. Милен Станчев Иванов
398. Мария Иванова Атанасова
399. Славчо Велчев Славов
400. Добри Милев Добрев
401. Румяна Рафаилова Алексиева
402. Иво Иванов Павлов
403. Йордан Динков Иванов
404. Гочо Иванов Петков
405. Костадин Иванов Дончев
406. Диян Иванов Павлов
407. Петко Миленов Иванов
408. Васил Василев Михалев
409. Андрей Иванов Стоянов
410. Андон Койчев Атанасов

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Елизабета Маринова Пейчева
2. Бисер Атанасов Великов
3. Елка Иванова Великова
4. Георги Димитров Стоянов
5. Десислава Иванова Димчева
6. Снежана Димитрова Джамбазова
7. Съботин Маринов Върбанов
8. Юри Мишев Илиев
9. Атанас Георгиев Павлов
10. Виолета Димова Иванова
11. Марина Колева Иванова
12. Галина Димитрова Янкова
13. Даниела Петрова Тодорова
14. Косьо Колев Иванов
15. Донка Иванова Костадинова
16. Тодор Тодоров Желязков
17. Стилиян Тодоров Желязков
18. Ангел Атанасов Павлов
19. Христина Михайлова Иванова
20. Елена Петрова Мишева
21. Атанас Георгиев Атанасов
22. Благой Георгиев Зографов
23. Иван Георгиев Панков
24. Янко Вълков Янков
25. Янка Михайлова Панкова
26. Стоян Петров Колев
27. Георги Желязков Вълчев
28. Тодор Георгиев Тодоров
29. Иво Александров Димитров
30. Георги Атанасов Гинчев
31. Силвия Йорданова Радева
32. Недялка Ангелова Павлова
33. Галя Дончева Ангелова
34. Росица Иванова Иванова
35. Деспина Денева Калинова
36. Величка Маркова Йорданова
37. Габриела Стефанова Митева
38. Илиана Иванова Георгиева
39. Галина Димитрова Иванова
40. Димитър Великов Аврамов
41. Виолета Борисова Аврамова
42. Анна Димитрова Георгиева
43. Георги Веселинов Георгиев
44. Марин Красимиров Маринов
45. Денка Стефанова Иванова
46. Кръстинка Димитрова Георгиева
47. Виктор Михайлов Славчев
48. Иванка Михова Маринова
49. Димитрина Иванова Иванова
50. Пена Неделчева Христова
51. Снежана Петкова Иванова
52. Иван Христов Христов
53. Николинка Трифонова Великова
54. Биляна Тодорова Добрева
55. Надежда Христова Хаджиева
56. Даниела Георгиева Кръстева
57. Валентин Дениславов Великов
58. Милена Пенева Ламбаджиева
59. Станислав Живков Киряков
60. Стефка Иванова Мончева
61. Иван Бориславов Радев
62. Даниела Георгиева Димчева
63. Станимира Тодорова Петкова
64. Недко Ангелов Киряков
65. Генчо Добрев Савов
66. Гинка Петрова Русинова
67. Марин Енчев Моллов
68. Иван Стоянов Кондов
69. Коста Иванов Нелов
70. Пламен Александров Войков
71. Калина Тонева Иванова
72. Габриела Петрова Иванова
73. Петя Стоянова Стоянова
74. Стефан Георгиев Недев
75. Георги Иванов Иванов
76. Веселинка Георгиева Иванова
77. Ивелина Иванова Иванова
78. Цветанка Иванова Зенопова
79. Росица Йорданова Михайлова
80. Иван Илиев Молишев
81. Митко Радев Ламбаджиев
82. Мария Кръстева Иванова
83. Иванка Димитрова Денева
84. Недка Иванова Христова
85. Ивелина Костова Стоева
86. Добринка Петрова Тодорова
87. Севдалина Сергеева Янкова
88. Теменужка Чавдарова Топалова
89. Маринка Кънчева Георгиева
90. Мария Галинова Маринова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения