Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4672-НС
София, 30 март 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в район „Одесос“, община Варна, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-14-25 от 29.12.2016 г. на Централната избирателна комисия от Георги Недев – кмет на район „Одесос“, община Варна, за разрешаване на отваряне на запечатано складово помещение № 406 на четвърти етаж в административната сграда на район „Одесос“ при община Варна в гр. Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30, в което се съхраняват книжа и материали само в запечатани чували (торби) на СИК от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., във връзка с предаването им за унищожаване при спазване на действащото законодателство в Република България и съответните решения на Централната избирателна комисия.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано складово помещение № 406 на четвърти етаж в административната сграда на район „Одесос“ при община Варна в гр. Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30, в което се съхраняват книжа и материали само в запечатани чували (торби) на СИК от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., във връзка с предаването им за унищожаване при спазване на действащото законодателство в Република България и съответните решения на Централната избирателна комисия.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения