Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4665-НС
София, 28 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Ивелина Валентинова Раденкова срещу решение № 114-НС от 22.03.2017 г. на РИК 23 – София

В Централната избирателна комисия е постъпила с вх. № НС-15-297 от 25.03.2017 г. административната преписка по жалба от Ивелина Валентинова Раденкова срещу решение № 114-НС от 22.03.2017 г. на РИК 23 – София.

Към административната преписка са приложени: жалбата от Ивелина Валентинова Раденкова срещу решение № 114–НС от 22.03.2017 г. на РИК 23 – София; жалба с вх. № 206/21.03.2017 г. от Ивелина Валентинова Раденкова за извършени нарушения по Изборния кодекс; заповед № РКС-17-РД 09-83 от 24.02.2017 г. на Столична община, район „Красно село“; снимков материал и решение № 114-НС от 22.03.2017 г. на РИК 23 – София.

Решението е оспорено с оплакване за незаконосъобразност поради неговата неправилност. Поддържат се твърдения, че е извършена незаконосъобразна предизборна агитация с плакати на ПП „ГЕРБ“, както и че същите не са разположени в парковото пространство на Дом на културата „Красно село“, а на плочника на главния вход, който съставлява прилежаща част към сградата. Твърди се, че даденото разрешение със заповед № РКС 17-РД 09-83 от 24.02.2017 г. на кмета на район „Красно село“ е за разполагане на временен агитационен пункт и следователно не обхваща заснетите от жалбоподателката агитационни плакати. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение като незаконосъобразно и за установяване на нарушения по чл. 181, ал. 1 и чл. 183, ал. 3 от ИК.

Централната избирателна комисия намира жалбата за недопустима. Въз основа на първоначалната жалба на Ивелина Валентинова Раденкова, която има характеристиките на сигнал, в РИК 23 – София, е образувано административно-наказателно производство по част трета „Административно-наказателни разпоредби на ИК“. С оспореното решение е прието, че не са налице твърдените в жалбата нарушения и същата е оставена без уважение. Лицето, подало сигнала, не е страна в образуваното административно-наказателно производство, независимо че е подало сигнал. Същото не разполага с правен интерес от оспорване на обжалваното решение. Поради изложеното жалбата се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ивелина Валентинова Раденкова срещу решение № 114-НС от 22.03.2017 г. на РИК 23 – София, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения