Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4663-НС
София, 28 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Валентин Николчов Петков срещу Решение № 345-НС от 22.03.2017 г. на РИК 14 – Пернишки

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба, подадена от Валентин Николчов Петков в качеството му на упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу Решение № 345-НС от 22.03.2017 г. на РИК 14 – Пернишки.

Жалбата е постъпила чрез РИК 14 – Пернишки, на 24.03.2017 г., а по електронната поща на ЦИК на 25.03.2017 г., както и с оригинално придружително писмо в ЦИК, заедно с цялата преписка, с вх. № НС-15-291/28.03.2017 г.

С оспорваното решение РИК се е произнесла по повод получен сигнал от жалбоподателя заради това, че в автобуси на обществения транспорт по линии № 16 и линии № 21 са поставени агитационни плакати на ПП „ГЕРБ“ в нарушение на чл. 182, ал. 3 от ИК. Към жалбата е приложен снимков материал.

Районната избирателна комисия е постановила решение за отхвърляне на жалбата на Валентин Николчов Петков при условията на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК.

В жалбата се твърди, че решението на РИК е неправилно и незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на императивни норми на ИК, както и в грубо противоречие с действителната фактическа обстановка. Моли се ЦИК да отмени изцяло решението на РИК – Перник, като постанови ново такова по съществото на спора.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и преписката от РИК – Перник, счита същата за процесуално недопустима по следните съображения:

Жалбата е подадена от Валентин Николчов Петков в качеството му на упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, без по преписката да има приложено пълномощно от представляващия коалицията, поради което жалбата се явява подадена от лице без представителна власт.

Жалбата е недопустима и поради това, че е отпаднал правният интерес от оспорването на решението на РИК като абсолютна предпоставка за допустимост с оглед произведените вече избори на 26 март 2017 г. за народни представители. Това е така, тъй като в първоначалната жалба, по повод на която е постановено оспорваното решение, се иска премахване на агитационните материали, а съгласно чл. 186, ал. 3 от ИК партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Валентин Николчов Петков срещу Решение № 345-НС от 22.03.2017 г. на РИК 14 – Пернишки.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения