Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 466-ЕП
София, 21 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-140 от 20.05.2014 г. от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", представлявано от Радослав Георгиев Георгиев - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Андриан Станев Боянов, е регистрирано с Решение на ЦИК № 171-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев, представляващ сдружението, в полза Андриан Станев Боянов и на 495 (четиристотин деветдесет и пет) лица - представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 487 (четиристотин осемдесет и седем) коректни записи и 8 (осем) некоректни записи.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 487 упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Илия Василев Гочев
2. Кирил Атанасов Василев
3. Митко Ников Митев
4. Илия Асенов Илиев
5. Димитринка Милева Крумова
6. Атанас Янков Михалев
7. Иван Василев Атанасова
8. Илия Митков Иванов
9. Никола Колев Иванов
10. Михаил Йорданов Ганчев
11. Янко Атанасов Михайлев
12. Николай Николов Иванов
13. Васил Ников Иванов
14. Костадин Иванов Иванов
15. Георги Илиев Атанасов
16. Мильо Йорданов Ганчев
17. Надя Славчева Адева
18. Петко Танев Калайджиев
19. Петър Георгиев Узунов
20. Венко Руменов Кадишев
21. Петя Тодорова Петрова
22. Величка Колева Мечева
23. Димитрина Георгиева Бояджиева
24. Ивана Димитрова Костова
25. Веселин Георгиев Зафиров
26. Благовест Радостинов Радулов
27. Димитър Георгиев Димитров
28. Галина Недялкова Чапърова
29. Надежда Димитрова Янчева
30. Тереза Витанова Вълчева
31. Стойка Петрова Христова
32. Цено Стефанов Ценов
33. Николинка Стоянова Миндова
34. Начка Иванова Динева
35. Тодор Димитров Василев
36. Димитър Василев Димитров
37. Руска Стоянова Богдева
38. Елина Илиянова Илиева
39. Екатерина Костова Христова
40. Дияна Георгиева Георгиева
41. Мирослава Димитрова Маринова
42. Иван Христов Иванов
43. Стайко Георгиев Грудев
44. Нели Тодорова Драгнева
45. Василка Колева Михова
46. Пенка Христова Димитрова
47. Елза Овамес Марданян
48. Татяна Андонова Кръстева
49. Светослав Иванов Николов
50. Славка Стоянова Иванова
51. Маруся Иванова Куршумова
52. Стефан Иванов Стефанов
53. Петко Лазаров Иванов
54. Нина Вълкова Иванова
55. Мариела Димитрова Андонова
56. Мая Миткова Златкова
57. Росица Колева Христозова
58. Диана Иванова Вълева
59. Иванка Стойкова Карагеоргиева
60. Щилиян Константинов Карагеоргиев
61. Щилиян Георгиев Карагеоргиев
62. Станимир Георгиев Карагеоргиев
63. Георги Роев Георгиев
64. Катя Георгиева Чобанова
65. Иванка Петрова Георгиева
66. Станислава Иванова Николова
67. Иван Николов Николов
68. Нели Пенева Петкова
69. Стойка Михаилова Шиваева
70. Гергана Танева Димитрова
71. Борислава Енчева Балчева
72. Мария Христова Буцева
73. Иван Стефанов Араванов
74. Стефка Владимирова Славова
75. Дафинка Евстатиева Илиева
76. Боряна Петрова Русева
77. Стоян Минев Радев
78. Елена Димитрова Михайлова
79. Димитър Желязков Атанасов
80. Ивайло Йорданов Йорданов
81. Нели Колева Стоянова
82. Димка Христова Теохарова
83. Николай Харалампиев Памуков
84. Янка Тодорова Желязкова
85. Маргарита Димитрова Апостолова
86. Стилян Иванов Саханджиев
87. Стоян Паскалев Бочуков
88. Мая Стойчева Стойчева
89. Виолета Георгиева Георгиева
90. Бисерка Петрова Кескинова
91. Цветанка Атанасова Дечева
92. Недко Георгиев Георгиев
93. Станимир Петров Кескинов
94. Иванка Жекова Матева
95. Радка Атанасова Цингова
96. Юлия Георгиева Ангелова
97. Кичка Ангелова Ангелова
98. Видка Костова Иванова
99. Тереза Николаева Георгиева
100. Християн Александров Теберов
101. Светла Господинова Василева
102. Димитър Георгиев Димитров
103. Иванка Георгиева Димова
104. Минка Петкова Шивачева
105. Юлиян Генчев Иванов
106. Маргарита Петрова Чалъкова
107. Петър Радков Вълчев
108. Георги Радостинов Димов
109. Йордан Радостинов Димов
110. Виолета Йорданова Маринова
111. Атанас Димитров Атанасов
112. Стоян Димитров Юруков
113. Светлана Симеонова Монева
114. Владимир Стоянов Юруков
115. Десислава Стоянова Ангелова
116. Владимир Стоянов Гитов
117. Николай Момчилов Момчилов
118. Веселин Димов Узунов
119. Румен Артин Айвазян
120. Мирослава Василева Митева
121. Йорданка Стоянова Маринова
122. Даниел Йорданов Маринов
123. Пламена Панайотова Панайотова
124. Димитрина Проданова Проданова
125. Йорданка Атанасова Маринчева
126. Сийка Здравкова Душкова
127. Христо Петров Аркалиев
128. Станка Желязкова Георгиева
129. Севдалина Стоилова Иванова
130. Станимир Иванов Костов
131. Стойка Василева Визова
132. Мими Иванова Колева
133. Соня Янева Георгиева
134. Росица Атанасова Петрова
135. Донка Велева Георгиева
136. Иванина Динкова Иванова
137. Красимира Василева Бояджиева
138. Стоянка Стоева Христова
139. Ивелина Яворова Георгиева
140. Васил Петров Василев
141. Даниела Георгиева Георгиева
142. Галя Господинова Божилова
143. Милчо Владимиров Милев
144. Виолета Добрева Добрева
145. Димитър Георгиев Георгиев
146. Веса Георгиева Николова
147. Виолета Лалева Василева
148. Иван Вълев Вълев
149. Лъчезар Методиев Лазаров
150. Деница Христова Джогова
151. Димитров Желязков
152. Божил Венков Божилов
153. Мария Панайотова Драганова
154. Марина Йорданова Георгиева
155. Любомир Йорданов Георгиев
156. Даниела Костова Бумбалова
157. Гарабед Торо Гарабедян
158. Нина Тодорова Гарабедян
159. Нели Кънчева Димитрова
160. Маргарита Тодорова Коева
161. Димо Стефанов Люцканов
162. Мария Георгиева Фурнаджиева
163. Иван Кирилов Иванов
164. Киро Стефанов Балакчиев
165. Кина Колева Янева
166. Дена Димитрова Карагьозова
167. Мария Андонова Облачка
168. Йонка Йорданова Атанасова
169. Иван Христов Джогов
170. Станимира Йорданова Ангелова
171. Ана Димитрова Тодорова
172. Дида Атанасова Славчева
173. Магда Стефанова Карабелова
174. Елица Николаева Димова
175. Йорданка Трифонова Йорданова
176. Неда Господинова Памукова
177. Йордан Димитров Брънков
178. Йордан Георгиев Йорданов
179. Недялка Илиева Катеринова-Янева
180. Христо Пламенов Илиев
181. Борис Михайлов Тодоров
182. Марин Георгиев Христов
183. Пламен Христов Илиев
184. Кирчо Койчев Койчев
185. Щилиян Иванов Щилиянов
186. Любка Димитрова Шевкенова
187. Василка Колева Тодорова
188. Али Ахмед Юсеин
189. Калинка Георгиева Костова
190. Ирена Петрова Ангелова
191. Димитър Семов Геогиев
192. Веселин Соломонов Аврамов
193. Гина Георгиева Панева
194. Ахмед Комитов Ахмедов
195. Красимира Христова Апостолова
196. Йоана Георгиева Карагеоргиева
197. Георги Димитров Карагеоргиев
198. Янка Стоянова Карагеоргиева
199. Елена Иванова Карагеоргиева
200. Радостина Марчева Керанова
201. Стефан Киров Балъкчиев
202. Георги Стойков Янков
203. Марийка Господинова Атанасова
204. Нуртен Ахмедова Исмаилова
205. Меджлуре Алиева Акмакова
206. Мария Стоянова Юсеинова
207. Николай Симеонов Маринов
208. Веселин Янков Николов
209. Атанас Димитров Мишев
210. Андон Стойчев Събев
211. Али Салиев Реджебов
212. Юркюш Халилова Салиева
213. Хатидже Руждиева Алиева
214. Господинка Мирчева Иванова
215. Айше Алиева Юсеинова
216. Гюрсел Мустафакемал Ахмедов
217. Илия Басилев Генчев
218. Христо Петров Митков
219. Тихомира Любомирова Червенкова
220. Димитринка Атанасова Иванова
221. Али Салиев Алиев
222. Марин Делчев Митев
223. Илия Георгиев Желязков
224. Бончо Генчев Желев
225. Ценко Асенов Йорданов
226. Мишо Асенов Симеонов
227. Асен Иванов Генчев
228. Теодора Илиева Иванова
229. Стоян Борисов Иванов
230. Атанас Христов Андреев
231. Васил Иванов Василев
232. Георги Иванов Василев
233. Христина Манолова Иванова
234. Желязко Асенов Бъчваров
235. Димитър Василев Иванов
236. Мариана Митева Петрова
237. Илия Пенев Петров
238. Атанас Симеонов Асенов
239. Пламен Стоилов Христов
240. Иван Йончев Иванов
241. Диана Георгиева Узунова
242. Иван Ганчев Иванов
243. Георги Ангелов Георгиев
244. Зюмбюла Стефанова Иванова
245. Симеон Радев Ангелов
246. Илия Иванов Иванов
247. Митко Атанасов Славов
248. Минчо Стоилов Христов
249. Асен Иванов Тодоров
250. Кольо Юриев Генчев
251. Милена Асенова Симеонова
252. Йосиф Сашев Тодоров
253. Цанка Динчева Минчева
254. Георги Петров Тодоров
255. Стамо Димитров Бояджиев
256. Георги Петров Георгиев
257. Златко Панайотов Колев
258. Стоян Атанасов Иванов
259. Зюмбюла Сашева Иванова
260. Асен Кирилов Ангелов
261. Атанас Недялков Атанасов
262. Ивилина Дианова Динева
263. Донка Иванова Гончева
264. Надежда Милева Братанова
265. Йорданка Иванова Тончева
266. Дора Тодорова Недялкова
267. Ангел Генов Генов
268. Желязка Димитрова Христова
269. Иванка Пенева Желязкова
270. Иванка Колева Тодорова
271. Недка Жечева Иванова
272. Мария Стойкова Ташева
273. Пепа Христова Тенчева
274. Мариела Добринова Добрева
275. Красимир Иванов Бумбалов
276. Симона Юриева Аванченко
277. Мариела Миткова Димитрова
278. Дарина Славова Светличкова
279. Николай Георгиев Кочев
280. Илиана Колева Михова
281. Иван Стоянов Иванов
282. Руска Желязкова Гинчева
283. Александър Стоянов Бенев
284. Веселина Николаева Иванова
285. Славомира Николинова Славова
286. Християн Емилов Христов
287. Йонка Петкова Дерменджиева
288. Таня Ангелова Казанджиева
289. Марияна Йорданова Маркова
290. Елена Атанасова Митева
291. Дочка Петрова Чанева
292. Стоян Маринов Марков
293. Таня Петкова Велкова
294. Боряна Георгиева Младенова
295. Петя Димитрова Димитрова
296. Мария Недева Малдалиева
297. Стойка Иванова Трендафилова
298. Христо Петров Стоев
299. Николай Радков Радев
300. Борислава Петрова Ринчева
301. Стела Стойкова Филипова
302. Тодора Вълева Панайотова
303. Иванка Тодорова Желязкова
304. Христина Радева Колева
305. Станка Атанасова Димитрова
306. Минка Иванова Динева
307. Банко Джеджев Банков
308. Жечка Русева Никова
309. Калчо Георгиев Колев
310. Иван Стоев Иванов
311. Георги Николов Стоев
312. Гита Христова Котованчева
313. Павел Стоянов Пехливанов
314. Генка Колева Генчева
315. Динка Колева Стамова
316. Димитър Илиев Йовчев
317. Катя Кирилова Панева
318. Радостина Кирилова Атанасова
319. Койчо Пенчев Коев
320. Зюмбюлка Николаева Братанова
321. Марийка Петкова Манева
322. Диана Атанасова Пейчева
323. Мариана Димитрова Банева
324. Росинка Тодорова Стоянова
325. Дяко Георгиев Дяков
326. Тодор Йорданов Тодоров
327. Гинка Георгиева Тодорова
328. Станимира Христова Гаджанова
329. Красимира Жекова Жекова
330. Димитър Вълев Банов
331. Виктория Милчева Михова
332. Венелин Йорданов Николов
333. Николай Желязков Димитров
334. Ани Кирилова Караманова
335. Радка Колева Янева
336. Виолетка Димитрова Петрова
337. Радка Желева Господинова
338. Галина Михайлова Великова
339. Милена Панайотова Стефанова
340. Иван Недев Иванов
341. Бона Бочева Енева
342. Петър Тодор Петров
343. Живко Пенчев Пеев
344. Митко Георгиев Тончев
345. Десислава Атанасова Иванова
346. Георги Стефанов Енев
347. Снежана Георгиева Дончева
349. Александър Иванов Ковачев
349. Соня Симеонова Митева
350. Гинка Желязкова Радева
351. Евгений Тодоров Чаушлиев
352. Стефка Иванова Дичева
353. Пламен Йорфанов Апостолов
354. Йовчо Грудев Йовчев
355. Мария Василева Василева
356. Атанас Илиев Киров
357. Русалин Николов Йовчев
358. Димитринка Димитрова Граматикова
359. Богдана Веселинова Стоянова
360. Надежда Веселинова Димитрова
361. Димитрина Николаева Тахчиева
362. Петрослав Стефанов Симеонов
363. Петранка Симеонова Танева
364. Андон Кирилов Алексиев
365. Валентина Йорданова Гочева
366. Марина Колева Чобанова
367. Денка Вълчева Мегданска
368. Жоро Костов Соваджиев
369. Радка Гинчева Георгиева
370. Ивелина Банкова Банкова
371. Злата Апостолова Сталечева
372. Пламен Николов Дойчев
373. Атанас Димитров Колев
374. Димитър Атанасов Михалев
375. Кольо Георгиев Кацаров
376. Росица Янева Христова
377. Добринка Христова Недева
378. Дамян Недков Филипов
379. Марияна Дикова Бъчварова
380. Неда Димитрова Янкова
381. Петьо Димитров Димитров
382. Димитрина Колева Бонева
383. Донка Петрова Георгиева
384. Недялка Кирова Тонева
385. Стела Борисова Желязкова
386. Ангел Бенев Динев
387. Светла Георгиева Проданова
388. Цонка Иванова Василева
389. Мая Станиславова Димитрова
390. Александър Иванов Алексиев
391. Диана Славова Иванова
392. Снежана Стоянова Карагеоргиева
393. Неда Иванова Симеонова
394. Юлиян Красимиров Грозданов
395. Стоян Грозданов Гълъбинов
396. Валентина Кирова Черкезова
397. Ваня Борисова Калчева
398. Пламен Йорданов Панайотов
399. Гергана Петрова Стойнова
400. Росана Тодорова кабакова-Георгиева
401. Тонка Митева Кючукова
402. Надя Димитрова Славова
403. Цветан Георгиев Тасев
404. Траянка Костадинова Германлиева
405. Здравко Стайков Стойков
406. Венцислав Илиев Анчев
407. Димитър Николов Марков
408. Христиан Руменов Нинов
409. Виолета Димитрова Аркова
410. Лъчезар Иванов Георгиев
411. Елена Георгиева Стоянова
412. Людмила Любенова Георгиева
413. Даниела Илиева Петрова
414. Десислава Цветанова Тодорова
415. Димитър Цветков Бубарски
416. Евгения Динкова Велковска
417. Емил Йорданов Велковски
418. Боян Тодоров Данов
419. Тошо Кирилов Кръстев
420. Добрил Тодоров Добрилов
421. Мария Христова Делева
422. Йорданка Хилендарова Змиярова
423. Васил Христев Иванов
424. Румяна Димитрова Гочева
425. Силвия Енчева Гочева
426. Иван Василев Трифонов
427. Мария Ташева Димитрова
428. Василена Николова Маринова
429. Марина Валентинова Костадинова
430. Петя Милчева Панова
431. Александра Димитрова Гочева
432. Антоанета Никова Петрова
433. Кирилка Георгиева Минчева
434. Христо Вълков Георгиев
435. Динко Николов Иванов
436. Мария Костова Чорлева
437. Павлина Величкова Караджова
438. Хатидже Мустафа Халибрям
439. Катя Миткова Димитрова
440. Минка Георгиева Пеева
441. Жана Стоева Костова
442. Тинка Димитрова Тянева
443. Петър Атанасов Узунов
444. Георги Цанков Илиев
445. Минка Танчева Жекова
446. Димо Димитров Ангелов
447. Ханко Михайлов Баев
448. Добромир Митков Славов
449. Танчо Жеков Танев
450. Павел Великов Кондов
451. Костадина Христозова Димова
452. Гергана Димитрова Димова
453. Владимир Георгиев Димитров
454. Янка Димова Янкова
455. Виолета Борисова Желева
456. Стелиан Ивов Стайков
457. Симона Николаева Димулска
458. Явор Георгиев Теодощев
459. Бахар Мусин Юсеин
460. Миглена Димитрова Статева
461. Вилиан Величов Георгиев
462. Мария Павлова Кондова
463. Георги Тодоров Евтимов
464. Пламен Тодоров Евтимов
465. Нина Димитрова Митева
466. Хелия Костадинова Петкова
467. Недялка Николова Кондова
468. Николай Георгиев Налбантов
469. Илияна Тодорова Велинова
470. Ваня Христова Зорбова
471. Румяна Христова Ангелова
472. Стефан Христов Кондов
473. Делчо Илиев Белев
474. Георги Антонов Георгиев
475. Мария Миткова Димитрова
476. Асен Александров Славчев
477. Таня Стоянова Костова
478. Мирислава Красимирова Стоянова
479. Румяна Янева Тонева
480. Добромир Минчев Колев
481. Щерю Стефанов Щерев
482. Росица Атанасова Атанасова
483. Христо Деянов Христов
484. Антон Юлиянов Атанасов
485. Атанас Юлиянов Атанасов
486. Митко Стойчев Митров
487. Невена Иванова Узунова

 

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Атанас Илиев Атанасов
 2. Смаил Нейдим Смаилов
 3. Дарина Груйчева Сайкова
 4. Галина Георгиева Христозова
 5. Дялка Петкова Белянова
 6. Михаил Христов Авджиев
 7. Виолета Петрова Маркова
 8. Павлина Тодорова Калинова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • № 2991-МИ / 20.02.2024

  относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

 • № 2990-МИ / 20.02.2024

  относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

 • всички решения