Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4655-НС
София, 26 март 2017 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, извършено от онлайн изданието plovdiv24.bg

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Кирил Мариянов в качеството му на наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“ с вх. № НС-20-264 от 25.03.2017 г. за извършено нарушение от онлайн изданието plovdiv24.bg. Твърди се, че в навечерието на деня за размисъл онлайн изданието plovdiv24.bg публикува материал, който не съдържа съобщение за възложителя и източника на финансирането му.

Към сигнала са приложени: удостоверение № 10-103-НС/13.03.2017 г., публикуваният материал и справка от регистър БУЛСТАТ.

Централната избирателна комисия се запозна с приложената към сигнала публикация, както и на електронната страница на медията, и констатира, че същата е публикувана на 24.03.2017 г. в 14,34 часа с наименование „Иво Христов се оказа най-голямата грешка на БСП в Пловдив“.

Централната избирателна комисия установява, че с публикувания материал на електронната страница на онлайн изданието plovdiv24.bg се огласяват резултати от социологическо проучване на изследователски център „Обществени изследвания“, но в информацията за проучването не се съдържа съобщение за възложителя и източника на финансирането му, каквото е изискването на чл. 205, ал. 1 във връзка с чл. 205, ал. 2 от ИК. В същото време посочената организация, извършила проучването, не съществува.

Централната избирателна комисия приема, че онлайн изданието plovdiv24.bg при огласяване на социологическото проучване не е спазило изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решението на Народното събрание за насрочване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила, и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 475 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в публикуване на материал, който не съдържа съобщение за възложителя и финансирането му, чрез онлайн изданието plovdiv24.bg, извършено от „Медия груп 24“ ООД, ЕИК 160100650, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Тодор Влайков“ № 16, ет. 1, ап. 3, представлявано от управителите Веселин Костадинов Живков и Кирил Георгиев Налджиев.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Медия груп 24“ ООД, ЕИК 160100650, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Тодор Влайков“ № 16, ет. 1, ап. 3, представлявано от управителите Веселин Костадинов Живков и Кирил Георгиев Налджиев.

ПОСТАНОВЯВА премахването на публикацията от съдържанието на онлайн изданието plovdiv24.bg.

Актът да се изпрати на областния управител на област Пловдив за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения