Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 464-НС
София, 13 юли 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Атанас Георгиев Танев, кандидат за народен представител от листата на ПП „СВОБОДА“, срещу решение № 119-НС от 09.07.2021 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № Ж-196 от 11.07.2021 г. от Атанас Георгиев Танев, кандидат за народен представител от листата на ПП „СВОБОДА“, срещу решение № 119-НС от 09.07.2021 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив.

В жалбата се твърди, че решението на РИК – Пловдив, е незаконосъобразно в частта, в която приема, че решението не подлежи на обжалване. Счита, че в Изборния кодекс е указано, че решенията на РИК подлежат на обжалване пред ЦИК, както и на последващ съдебен контрол. Възразява и срещу твърдението на РИК 16 – Пловдив, че до ПП „СВОБОДА“ е изпратено писмо за обстоятелствата, предмет на проверката, както и че не са се възползвали в указания час и срок да вземат отношение по сигнала. Счита, че РИК 16 – Пловдив, следва да представи доказателства за това, че писмото е изпратено на имейла на партия „СВОБОДА“. Също така счита, че след като РИК е установила нарушение, е следвало да издаде предписание за отстраняване на транспаранта, а не да съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН и чл. 496, ал. 3 ИК. Твърди, че актът не им е връчен, за да се запознаят с мотивите на РИК.

Поради горните обстоятелства жалбоподателят счита, че решението на РИК 16 – Пловдив, е незаконосъобразно и немотивирано и следва да бъде отменено.

Към жалбата е приложена разпечатка на решение № 119-НС от 09.07.2021 г. от интернет страницата на РИК 16 – Пловдив, относно сигнал от Георги Георгиев относно агитационни материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс. РИК 16 – Пловдив, е разгледала жалбата, извършила е проверка на място и е установила, че действително е разположен агитационен материал, закрепен между две дървета и в зелена площ. Районната избирателна комисия е изпратила запитване до община Пловдив за наличие на правно основание за поставяне на агитационния материал, на което секретарят на община Пловдив уведомява РИК, че не е издавано разрешение за поставяне на агитационни материали на ПП „СВОБОДА“ на посочения адрес. В указания срок представителят на ПП „СВОБОДА“ не е взел отношение по сигнала и не е премахнал поставения транспарант. С оглед на горното РИК 16 – Пловдив установява нарушение на чл. 183, ал. 2, изр. 1 ИК, указва на кмета на община Пловдив да премахне агитационния материал и упълномощава председателя на РИК 16 – Пловдив, да състави акт за установяване на административно нарушение на партия „СВОБОДА“.

След като се запозна с посочения материал, Централната избирателна комисия установи, че жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес предвид качеството му на кандидат за народен представител, но по същество я намира за неоснователна по следните съображения:

Централната избирателна комисия намира изводите на РИК – Пловдив, за правилни и законосъобразни. Видно от решението, става ясно, че е изискана информация от община Пловдив и поставеният агитационен материал се намира извън местата, определени със Заповед № 21 ОА-1372/08.06.2021 г. на кмета на община Пловдив.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 119-НС от 09.07.2021 г. на РИК 16 – Пловдив.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Атанас Георгиев Танев, кандидат за народен представител от листата на ПП „СВОБОДА“, срещу решение № 119-НС от 09.07.2021 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив.

ВРЪЩА административната преписка на РИК 16 – Пловдив.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез РИК 16 – Пловдив, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения