Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4624-НС
София, 24 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Жоро Михайлов Чобанов в качеството му на кандидат за народен представител от КП „НОВА РЕПУБЛИКА“ срещу решение № 104-НС от 21.03.2017 г. на РИК – Разград

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-15-262 от 22.03.2017 г. от Жоро Михайлов Чобанов, в качеството му на кандидат за народен представител от КП „НОВА РЕПУБЛИКА“, срещу решение № 104-НС от 21.03.2017 г. на РИК – Разград. Към жалбата са приложени следните документи: решение № 104-НС от 21.03.2017 г. на РИК – Разград, по сигнал от Стоянка Донева-Якимова – общински координатор на ПП „ГЕРБ“ с вх. № 163 от 21.03.2017 г., както и препис-извлечение от протокол № 28 на РИК – Разград от 21.03.12017 г., разпечатка от интернет страницата на комисията с публикувания екземпляр на решението с данни, с датата и с часа на публикуването.

Решението е оспорено с оплакване за незаконосъобразност и необоснованост. Изложени са твърдения за съществени нарушения на процесуалните правила. Жалбоподателят излага твърдения, че РИК не се е занимал с обсъждане на определени нарушения на изборните правила. Също така посочва, че от съдържанието на решението не е ясно колко от членовете са участвали при приемането му, имало ли е изобщо кворум, колко от присъстващите членове са гласували „за“ и имало ли е „против“, че не можело да се провери дали е налице законово изискване за брой на членовете на РИК, които гласуват „за“, и да се приеме, че решението е прието. Жалбоподателят също така твърди, че в мотивите на решението не са установени всички факти, свързани със случая, че върху долната дясна част на плаката, на бяла лента, бил поставен изричен надпис „Купуването и продаването на гласове и престъпление“, но непосредствено преди подаване на сигнала до РИК някой бил премахнал обозначението, което изпълнявало всички изисквания на закона.

Централната избирателна комисия намира жалбата за подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Разград, а разгледана по същество за неоснователна. Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена от Жоро Михайлов Чобанов, в качеството му на кандидат за народен представител от КП „НОВА РЕПУБЛИКА“.

С оспореното решение № 104-НС от 21.03.2017 г. на РИК – Разград, е указано незабавно премахване от кмета на община Разград на агитационния материал – плакат с големи размери на КП „НОВА РЕПУБЛИКА“, поставен на стените на търговски център „Cite center“, находящ се на бул. „Странджа“ в гр. Разград, поставен наистина в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК, в който липсва текстът, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Отделно от това Централната избирателна комисия намира, че в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 на ИК в агитационния материал е използвано знамето на Република България, което дава още по-сериозно основание за оставяне в сила на решението на РИК – Разград.

Не отговаря на истината твърдението на жалбоподателя, че в решението е неизвестно колко членове от РИК са гласували „за“ и колко „против“. От извлечението на протокола от заседанието на РИК – Разград е видно, че решението е прието единодушно с 13 гласа „за“ и 0 гласа „против“, без гласове с особено мнение.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Жоро Михайлов Чобанов срещу решение № 104-НС от 21.03.2017 г. на РИК – Разград, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения