Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4615-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: сигнал от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК

Постъпил е сигнал с вх. № НС-11-40 от 22.03.2017 г. на ЦИК от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ чрез пълномощника й Михаил Иванов Петров.

При разглеждане на сигнала беше представен следният проект на решение:

В сигнала се твърди, че онлайн изданието „www.bnews.bg“ разпространява материали срещу доброто име на кандидатите за народни представители от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов и Валери Симеонов, като по този начин се нарушават правилата на чл. 183, ал. 4 от ИК. Твърди се също, че съдържанието на публикацията противоречи на правилата за провеждане на предизборна агитация, тъй като тенденциозно се очернят патриотичната идея и целият патриотичен заряд, който тя носи в исторически аспект, и по този начин се уронва авторитетът не само на кандидатите, но и на „Обединените патриоти“, наречени „Одебелените патриоти“, и всички партии и формации в коалицията. Цитира се част от текста на статията: „В ролята си на патерици Одебелените патриоти винаги се чувстват комфортно и не се срамуват да се излагат публично. Все едно кой ги използва – ГЕРБ, както до сега, или БСП и ДПС, както ще бъде в бъдеще. Единственото вярно в изказването им в ТВ ефира от тази сутрин е, че в неделя (както и във всеки друг ден) ще се съберат около шишето с ракия“. Твърди се още, че по този начин се уронва доброто име на кандидатите за народни представители.

Прави се искане ЦИК да предприеме действия срещу онлайн изданието „www.bnews.bg“, като се постанови незабавно премахване на статията, както и да бъдат наказани представляващите изданието за извършените нарушения на българското законодателство.

Към сигнала е приложена публикация в онлайн изданието от 22.03.2017 г. със заглавие „ПатрЕОтите счупиха тъпомера и нагломера рано сутринта“ и пълномощно на упълномощеното лице.

Съдържанието на посоченото онлайн издание се разпространява на територията на цялата страна, поради което разглеждането му е от компетентността на ЦИК.

От прегледа на интернет страницата на www.bnews.bg се установява, че материалът с посоченото в сигнала заглавие „ПатрЕОтите счупиха тъпомера и нагломера рано сутринта“ е публикуван на 22.03.2017 г.

За да се произнесе дали с публикувания материал е нарушена разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК, съдържаща забрана за накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, ЦИК следва първо да установи налице ли е агитационен материал и в зависимост от това да прецени извършено ли е нарушение, да състави акт и да постанови премахване на материала. Видът на агитационните материали, разпространението и тяхното съдържание са уредени с нормата на чл. 183 от ИК. Тази норма съдържа и забрана за тяхното използване, когато накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите – чл. 183, ал. 4 от ИК. Забраната за използване се отнася за агитационни материали, а не за всякакви материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. По реда на ИК не могат да се санкционират нарушения когато са използвани други материали, извън агитационните, с които се накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Съгласно разпоредбата на §1, т. 17 от ДР на ИК „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Посочено е, че наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса. Извън предизборната агитация по реда на чл. 181 от ИК призивът за подкрепа или неподкрепа трябва да се съдържа в агитационен материал. Нормата на чл. 183, ал. 1 от ИК съдържа примерно изброяване на агитационните материали – плакати, обръщения и други. Друг вид агитационни материали са аудио и аудио-визуалните материали. Публикуваният на интернет страницата на www.bnews.bg материал не е агитационен материал, тъй като не може да бъде отнесен към нито един от видовете агитационни материали, определени в ИК. В него се отразява предизборна проява на кандидатите за народни представители от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов и Валери Симеонов, излъчена в сутрешния блок на Нова телевизия на 22.03.2017 г. В материала са направени обидни квалификации, но няма пряк призив за подкрепа или неподкрепа според легалното определение на §1, т. 17 от ДР на ИК. Кумулативното съчетание на агитационен материал и призив за подкрепа или неподкрепа по смисъла на ИК е правна предпоставка за установяване на нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК да се накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Поради това ЦИК не може да приеме, че публикацията е агитационен материал, с който се накърняват добрите нрави и засягат честта и доброто име на кандидатите. В този смисъл е Решение № 3581 от 23.03.2017 г. на ВАС по адм. дело 3270/2017 г.

В хода на разискванията постъпи обратно твърдение и беше направено предложение да не се приема това предложение за решение. Съображенията за това са, че с предложения проект се въвежда нова порочна практика на ЦИК, която не е в съответствие с приетите досега решения на ЦИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК. Изрази се становище, че е налице нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК, тъй като публикуваният материал по същество е агитационен, въпреки че не е сред изрично посочените в ИК. Този извод се прави от прочита на текста „материали“ в изречение 1 на чл. 183, ал. 3 от ИК, който е различен от текста в същото изречение „агитационни материали“, но следва да се приеме, че се касае за агитационен материал по смисъла на ИК, с който се уронва доброто име на кандидатите.

При проведеното гласуване на основното предложение за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 17 членове на комисията „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 членове – Румен Цачев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Севинч Солакова, Мария Бойкинова и Метин Сюлейман, а „ПРОТИВ“ 11 членове – Камелия Нейкова, Росица Матева, Александър Андреев, Румяна Сидерова, Бойчо Арнаудов, Мартин Райков, Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Владимир Пенев, Ивилина Алексиева и Иванка Грозева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на предложението за решение по сигнала на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, представлявана от пълномощника Михаил Иванов Петров, за нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения