Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4613-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на наблюдатели от Сдружение „Европейски проекти“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На Централната избирателна комисия беше предложено следното решение:

„Постъпило е заявление с вх. № 15 (15-3) от 23.03.2017 г. от Сдружение „Европейски проекти“, подписано от представляващия Валентин Валентинович Гиясбейли, регистрирана с Решение на ЦИК № 4468-НС от 10.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявленията (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Валентинович Гиясбейли в полза на Боян Василев Чобанов; пълномощно от Валентин Валентинович Гиясбейли, представляващ сдружението, в полза на 46 (четиридесет и шест) лица – упълномощени представители на Сдружение „Европейски проекти“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната и 2 (две) лица извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 48 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа, от които 18 бр. декларации непопълнени по образец, липсва наименованието на сдружението.

Заявлението за регистрация на наблюдатели от сдружение „Европейски проекти“ е подадено извън срока съгласно раздел І, т. 3 от Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че не са налице основанията за регистрация на сдружение „Европейски проекти“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и р. І, т. 3 от Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да регистрира наблюдатели на сдружение „Европейски проекти“ за участие с в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“

В хода на разискванията се изказаха несъгласия със становището на докладчика, че трябва да се извърши проверка по реда на регистрацията и да се предприемат действия по регистрирането на наблюдатели на Сдружение „Европейски проекти“.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по предложения проект.

От присъстващите в залата 17 членове на ЦИК „ЗА“ проекта гласуваха 6 членове на ЦИК: Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Мартин Райков и Румен Цачев; „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 11: Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Камелия Нейкова и Цветозар Томов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс по регистрацията на наблюдатели на Сдружение „Европейски проекти“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения