Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4613-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на наблюдатели от Сдружение „Европейски проекти“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На Централната избирателна комисия беше предложено следното решение:

„Постъпило е заявление с вх. № 15 (15-3) от 23.03.2017 г. от Сдружение „Европейски проекти“, подписано от представляващия Валентин Валентинович Гиясбейли, регистрирана с Решение на ЦИК № 4468-НС от 10.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявленията (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Валентинович Гиясбейли в полза на Боян Василев Чобанов; пълномощно от Валентин Валентинович Гиясбейли, представляващ сдружението, в полза на 46 (четиридесет и шест) лица – упълномощени представители на Сдружение „Европейски проекти“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната и 2 (две) лица извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 48 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа, от които 18 бр. декларации непопълнени по образец, липсва наименованието на сдружението.

Заявлението за регистрация на наблюдатели от сдружение „Европейски проекти“ е подадено извън срока съгласно раздел І, т. 3 от Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че не са налице основанията за регистрация на сдружение „Европейски проекти“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и р. І, т. 3 от Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да регистрира наблюдатели на сдружение „Европейски проекти“ за участие с в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“

В хода на разискванията се изказаха несъгласия със становището на докладчика, че трябва да се извърши проверка по реда на регистрацията и да се предприемат действия по регистрирането на наблюдатели на Сдружение „Европейски проекти“.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по предложения проект.

От присъстващите в залата 17 членове на ЦИК „ЗА“ проекта гласуваха 6 членове на ЦИК: Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Мартин Райков и Румен Цачев; „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 11: Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Камелия Нейкова и Цветозар Томов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс по регистрацията на наблюдатели на Сдружение „Европейски проекти“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения