Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4610-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежки демократичен алианс“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8 (8-2) от 22.03.2017 г. от сдружение „Младежки демократичен алианс“, представлявано от Мирослав Динов Господинов – председател на УС, подадено чрез упълномощения представител Юмер Хасан Коджаюмер, регистрирана с Решение на ЦИК № 4373-НС от 1 март 2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Мирослав Динов Господинов в полза на Юмер Хасан Коджаюмер; пълномощно от Юмер Хасан Коджаюмер, представляващ сдружението, в полза на 159 (сто петдесет и девет) лица – упълномощени представители на сдружение „Младежки демократичен алианс“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 159 бр. декларации по образец – Приложение 31-НС от изборните книжа.

На 23.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на 159 лица, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Младежки демократичен алианс“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията 141 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за 18 лица са установени несъответствия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 141 упълномощени представители на сдружение „Младежки демократичен алианс“ за страната, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1.       

Адриана Спасова Джамбазова

 

2.       

Александров Илиянов Гьошев

 

3.       

Александър Иванов Цветков

 

4.       

Ангел Димитров Велчев

 

5.       

Анна Иванова Генова

 

6.       

Анна Петкова Брадистилова

 

7.       

Анна Петкова Медведцка

 

8.       

Атанас Илиев Илиев

 

9.       

Атанаска Петрова Аврамова

 

10.  

Валентина Илчева Гечева

 

11.  

Василка Илиева Липненска

 

12.  

Велика Христова Димитрова

 

13.  

Венета Димитрова Лудвиг

 

14.  

Верка Стефанова Стефанова

 

15.  

Веселинка Христова Димитрова

 

16.  

Виолета Атанасова Цаперкова

 

17.  

Виолета Василева Соколова

 

18.  

Върбина Йотова Граховска

 

19.  

Георги Христов Сиромахов

 

20.  

Горан Владимиров Горанов

 

21.  

Даниела Иванова Николова

 

22.  

Данка Стоилова Сиромахова

 

23.  

Деляна Каменова Пенкова

 

24.  

Диана Драгомирова Бакърджиева

 

25.  

Димитрина Стефанова Георгиева

 

26.  

Димитър Сергеев Янков

 

27.  

Екатерина Тихомирова Пенкова

 

28.  

Елка Симеонова Николова

 

29.  

Зинаида Юриева Барзева

 

30.  

Ива Илиева Костова

 

31.  

Ивайло Георгиев Атанасов

 

32.  

Ивайло Евгениев Чупренски

 

33.  

Ирина Димитрова Мазнева

 

34.  

Йоана Константинова Димитрова

 

35.  

Йордан Атанасов Павлов

 

36.  

Йорданка Атанасова Йорданова

 

37.  

Кирил Илиев Граматиков

 

38.  

Красимира Димова Койнова

 

39.  

Мария Драгомирова Павлова

 

40.  

Мария Трайкова Андонова

 

41.  

Мая Борисова Петкова

 

42.  

Надежда Методиева Станкова

 

43.  

Наталия Николаева Янкова

 

44.  

Никифорка Василева Христова

 

45.  

Петър Атанасов Димитров

 

46.  

Петя Цонкова Стайкова

 

47.  

Полина Божидарова Алексиева

 

48.  

Райна Григорова Гутева

 

49.  

Роза Миронова Гаева

 

50.  

Снежанка Атанасова Апостолова

 

51.  

Соня Борисова Атанасова

 

52.  

Стефанка Георгиева Апостолова

 

53.  

Стойна Мирушева Трайкова

 

54.  

Татяна Иванова Русиянска

 

55.  

Христина Цонева Стефанова

 

56.  

Цветанка Асенова Янева

 

57.  

Цветанка Спасова Славова

 

58.  

Мартин Костадинов Деянов

 

59.  

Явор Георгиев Колчев

 

60.  

Росица Стефанова Цекова

 

61.  

Стоян Стоименов Митрев

 

62.  

Цанко Боянов Арсенов

 

63.  

Евгения Петрова Арсенова

 

64.  

Росица Георгиева Крупева

 

65.  

Ния Росенова Янакиева

 

66.  

Александър Димчев Андонов

 

67.  

Вера Стефанова Дамянова

 

68.  

Светлана Александрова Борисова

 

69.  

Полина Васкова Върбанова

 

70.  

Станислава Йорданова Симеонова

 

71.  

Боряна Цветанова Ненчева

 

72.  

Росица Василева Копчева

 

73.  

Станислава Божидарова Найденова

 

74.  

Цветанка Христова Колчева

 

75.  

Диана Христова Хугасян

 

76.  

Любомир Йорданов Иванов

 

77.  

Ангелина Георгиева Георгиева

 

78.  

Бисера Димитрова Петрова

 

79.  

Камелия Емилова Каменова

 

80.  

Мая Иванова Гочева

 

81.  

Маргарита Маркова Петрова

 

82.  

Маринела Нечева Величкова

 

83.  

Лидия Иванова Величкова

 

84.  

Цветелина Цветанова Величкова

 

85.  

Евгения Николова Колева

 

86.  

Марин Иванов Христов

 

87.  

Младен Стойчев Петров

 

88.  

Тота Дакова Христова

 

89.  

Панка Ананиева Лазарова

 

90.  

Надежда Велинова Чолакова

 

91.  

Росен Димитров Казълов

 

92.  

Неделчо Методиев Дамянов

 

93.  

Методи Траянов Дамянов

 

94.  

Зорка Методиева Дамянова

 

95.  

Елена Иванова Николова

 

96.  

Михаил Витанов Виячев

 

97.  

Маргарита Борисова Маринова

 

98.  

Анелия Стефанова Спасова

 

99.  

Мария Атанасова Спасова

 

100.                      

Димитринка Костадинова Кръстева

 

101.                      

Денис Благоев Николов

 

102.                      

Анжело Алберт Йорданов

 

103.                      

Елка Иванова Георгиева

 

104.                      

Иво Красимиров Савов

 

105.                      

Виола Милкова Ефремова

 

106.                      

Веселин Асенов Попов

 

107.                      

Иван Ангелов Добрев

 

108.                      

Катя Русева Джамбазова

 

109.                      

Петър Стефанов Чернев

 

110.                      

Стефан Волев Филипов

 

111.                      

Радка Илиева Туркева

 

112.                      

Василка Иванова Ангелова

 

113.                      

Пенка Иванова Петрова

 

114.                      

Ралчо Пенчев Ралчев

 

115.                      

Надежда Георгиева Начева

 

116.                      

Тодорка Димитрова Стоянчова

 

117.                      

Светлин Златанов Цветанов

 

118.                      

Марияна Спасова Младенова

 

119.                      

Румяна Иванова Беремска

 

120.                      

Ралица Валентинова Борисова

 

121.                      

Румен Димитров Стоянов

 

122.                      

Ивайло Рангелов Янчев

 

123.                      

Елена Стоянова Мирчева

 

124.                      

Елизабет Цветанова Будимова

 

125.                      

Цветанка Георгиева Кацарова

 

126.                      

Маргарита Радкова Митрева

 

127.                      

Паулина Борисова Алексова

 

128.                      

Юлияна Георгиева Митрева

 

129.                      

Васил Спасов Младенов

 

130.                      

Милчо Петров Митев

 

131.                      

Васил Боянов Митков

 

132.                      

Георги Константинов Станчев

 

133.                      

Георги Петров Гюлев

 

134.                      

Димитър Дилов Дилов

 

135.                      

Ирена Руменова Цекова

 

136.                      

Красимир Георгиев Нушев

 

137.                      

Ангел Валентинов Виденов

 

138.                      

Благовест Георгиев Крумов

 

139.                      

Владимир Кирилов Кирилов

 

140.                      

Данче Методиева Филипова

 

141.                      

Йордан Иванов Иванов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1818-НС / 24.03.2023

    относно: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 1817-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Десислава Илиева Георгиева – упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 100-НС от 19.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, с което е образувана и назначена секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община Пазарджик за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1816-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения