Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 461-НС
София, 11 юли 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Н. Б. срещу решение № ИР 24-80 от 01.07.2021 г. на РИК 24 – София

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № НС-18-38/1 от 03.07.2021 г. от Николай Белалов, срещу решение № ИР 24-80 от 01.07.2021 г. на РИК 24 – София.

С решение № ИР 24-80 от 01.07.2021 г. на РИК 24 – София, се е произнесла по сигнал с вх. № ИР-24-176/30.06.2021 г. на РИК 24 – София, от Н. Б. за твърдяно нарушение на т. 1 от Заповед № СОА21- РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за предсрочните избори за народни представители на 11.07.2021 г. чрез поставен рекламен постер на ПП ГЕРБ и кандидата им Валентин Радев от външната страна, а не от вътрешната страна на стъклото на автосервиз в ж.к. „Дружба“ – 2, до хипермаркет Лидъл.

С посоченото по-горе решение РИК 24 – София, отхвърля сигнала като неоснователен.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № ИР 24-80 от 01.07.2021 г. на РИК 24 – София, да бъде отменено като ЦИК постанови на районния кмет да премахне незаконно-поставения рекламен материал.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на РИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от него сигнал до РИК 24 – София, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Жалбоподателят в производството пред РИК е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред РИК, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н. Й. Б. срещу решение № ИР 24-80 от 01.07.2021 г. на РИК 24 – София.

ВРЪЩА административната преписка на РИК 24 – София.

Решението на РИК 24 – София, подлежи на обжалване пред Административен съд – София, чрез РИК 24 – София, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения