Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 461-ЕП
София, 21 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на неправителствена организация „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-130/20.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В", представлявано от Ивайло Христов Нелковски - председател на УС, чрез надлежно упълномощената Гергана Антоанетова Иванова, регистрирано с Решение № 434-ЕП от 20 май 2014 г. като българска неправителствена организация  за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощни от Ивайло Христов Нелковски, в полза на Гергана Антоанетова Иванова и на 179 (сто седемдесет и девет) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

От направената проверка с вх. № ЕП-00-387/20.05.2014 г. се установи, че предложените от сдружението лица отговарят на изискванията за наблюдатели на Изборния кодекс, с изключение на Каньо Милков Киряков, Митьо Дичев Христов, Тони Стефанов Атанасов, Еманоела Стефанова Манолова, Теодор Миленов Вълков, Цонка Иванова Василева, Дарина Огнянова Панчева и Снежана Борисова Желева.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 171 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Евелина Николаева Великова
2. Иво Николов Атанасов
3. Ярослав Николов Атанасов
4. Росен Емилов Асенов
5. Мюрсел Юсеинов Аптулов
6. Любка Иванова Бонева
7. Димитричка Христова Василева
8. Йордан Христов Йорданов
9. Петър Христов Петков
10. Валентина Янкова Иванова
11. Христо Симеонов Христов
12. Петьо Диянов Петков
13. Пламена Ангелова Тодорова
14. Цветомир Станиславов Стоянов
15. Калина Георгиева Ишкова
16. Теодор Йорданов Пенев
17. Ивелина Бориславова Борисова
18. Златка Генова Николова
19. Ефтимия Чобанова Карамфилова
20. Виолета Томова Енчева
21. Михаил Диянов Ангелов
22. Димитър Димитров Александров
23. Надежда Димитрова Димитрова
24. Трифон Петров Панаьотов
25. Гена Панайотова Петрова
26. Иван Стоянов Роев
27. Руска Христова Гочева
28. Никола Йорданов Гочев
29. Йордан Стоянов Тодоров
30. Димитър Тодоров Янков
31. Богомилака Крумова Манолова
32. Янка Петрова Дойчева
33. Люба Атанасова Демирева
34. Илияна Вамюшева Стефанова
35. Ванюша Димитрова Стефанова
36. Богомил Димитров Илиев
37. Йорданка Стоянова Стаева
38. Райна Тодорова Димитрова
39. Стефка Георгиева Марчева
40. Георги Радев Димитров
41. Светлана Йорданова Савова
42. Красимир Стоянов Мерджанов
43. Теодор Георгиев Димитров
44. Нишанухи Артюнова Саркизова
45. Йовка Върбанова Костадинова
46. Светлана Иванова Маркова
47. Осман Османов Доленски
48. Димитър Иванов Марков
49. Иля Ивайлов Атанасов
50. Христо Миленов Минков
51. Ивелина Ивайлова Дачева
52. Сашо Веселинов Железов
53. Адреана Бориславова Саздова
54. Спас Георгиев Силявски
55. Иванка Николова Ангелевска
56. Васил Иванов Николов
57. Янка Димитрова Митева
58. Красимир Бориславов Митев
59. Борислава Красимирова Митева
60. Стефка Янчева Василева
61. Елена Христова Костова
62. Димо Дидков Димитров
63. Елена Тодорова Николова
64. Радослав Христов Димитров
65. Галина Пламенова Петрова
66. Десислава Иванова Костова
67. Орлин Йорданов Иванов
68. Атанас Николов Желязков
69. Иван Илиев Гинев
70. Мариела Желева Георгиева
71. Минка Маркова Кънчева
72. Маринка Илчева Димитрова
73. Петя Живкова Колева
74. Диана Стоянова Иванова
75. Силвия Кушева Николаева
76. Албена Йорданова Атанасова-Пенчева
77. Мартин Валентинов Милков
78. Николай Тодоров Кушев
79. Марияна Стефанова Камбурова
80. Ивалина Георгиева Йорданова
81. Мариела Борисова Дончева
82. Борис Добрев Георгиев
83. Даниела Илкова Георгиева
84. Ирина Бориславова Ковачева
85. Панос Саркис Мовсесян
86. Георги Цветанов Тонков
87. Божидар Атанасов Стоев
88. Георги Стоянов Дечев
89. Симона Милева Милева
90. Крум Василев Кателиев
91. Рамона Радославова Петрова
92. Георги Георгиев Конов
93. Здравка Желязкова Енева
94. Нина Диянова Митева
95. Стоян Йорданов Тодоров
96. Младен Николаев Костурков
97. Снежина Василева Молдованова
98. Деница Теодорова Колева
99. Фердинанд Аудинов Фердинандов
100. Радостина Тодорово Петкова
101. Ивайло Кръстев Атанасов
102. Вера Йорданова Минчева
103. Даниела Николова Георгиева
104. Димитър Цветанов Владимиров
105. Красен Илиев Петров
106. Живко Георгиев Стоянов
107. Севдалина Георгиева Тодорова
108. Иван Стефанов Димитров
109. Сашо Димитров Илиев
110. Ремзи Алеков Демирев
111. Петьо Ивелинов Павлов
112. Пенка Кръстева Пенкова
113. Илия Борисов Петков
114. Любомир Георгиев Кинчев
115. Доника Димитрова Атанасова
116. Мартин Тодоров Мартинов
117. Емил Димитров Янакиев
118. Корнелия Щилианова Стоянова
119. Илия Атанасов Димитров
120. Димитричка Стоилова Димитрова
121. Михаил Михов Вичев
122. Бончо Йорданов Атанасов
123. Иванка Бончева Ангелова
124. Марин Йорданов Димитров
125 Сиана Тодорова Димитрова
126. Марин Василев Йорданов
127. Йордан Енчев Йорданов
128. Стефан Иванов Йорданов
129. Десислава Петрова Кпъстева
130. Николай Петков Кръстев
131. Анна Николова Русева
132. Стефан Николов Филипов
133. Юлиян Кирилов Йотов
134. Валери Йорданов Георгиев
135. Саами Киримов Саамиев
136. Стойка Василева Янева
137. Мирослав Иванов Стефанов
138. Стойка Иванова Проданова
139. Александра Тихомирова Атанасова
140. Десислава Мирославова Стефанова
141. Исийн Самоилов Симеонов
142. Кристиян Теоргиев Василев
143. Тихомир Живков Жеков
144. Станислав Сашков Златков
145. Анка Минчева Златкова
146. Рачка Иванова Парзулева
147. Дафинка Кирезиева Георгиева
148. Диан Василев Радев
149. Румяна Кирилова Радева
150. Радостина Божидарова Младенова
151. Алдин Андреев Младенов
152. Ивета Славиева Кръстанова
153. Николета Иванова Иванова
154. Явор Михайлов Узунов
155. Станка Янкова Мавродиева
156. Лена Маринова Петкова
157. Иван Митков Иванов
158. Бойко Миленов Спасов
159. Марин Георгиен Тодоров
160. Георги Христов Петков
161. Християн Хараламбиев Радев
162. Елица Георгиева Керанова
163. Йорданка Георгиева Недева
164. Георги Костадинов Мавродиев
165. Елена Георгиева Христова
166. Ивайла Димитрова Караиванова
167. Петър Кръстев Недев
168. Иван Бориславов Шоитов
169. Лечо Маринов Лечев
170. Георги Божидаров Ралчев
171. Веселина Иванова Иванова

 

Отказва да регистрира като наблюдатели, както следва:

 1. Каньо Милков Киряков
 2. Митьо Дичев Христов
 3. Тони Стефанов Атанасов
 4. Еманоела Стефанова Манолова
 5. Теодор Миленов Вълков
 6. Цонка Иванова Василева
 7. Дарина Огнянова Панчева
 8. Снежана Борисова Желева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения