Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4607-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 10 (10-6) от 22.03.2017 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез пълномощника Десислава Стефанова Николова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4404-НС от 04.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляващ сдружението, в полза на 123 (сто двадесет и три) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 123 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-281 от 23.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за социална интеграция“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 113 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., а за 10 от лицата са установени несъответствия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 112 (сто и дванадесет) упълномощени представители и извън страната 1 (един) упълномощен представител на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

За страната

 

1.       

Августина Чикова Шикова

 

2.       

Миглена Ясенова Шикова

 

3.       

Веса Димитрова Цанкова

 

4.       

Пепа Маркова Тодорова

 

5.       

Маринка Димитрова Гергова

 

6.       

Илия Бончев Генков

 

7.       

Бенчо Лазаров Василев

 

8.       

Гергана Гаврилова Пелова

 

9.       

Иванка Цанкова Стоянова

 

10.  

Стефан Иванов Станев

 

11.  

Васил Стефанов Николов

 

12.  

Наталия Стефанова Иванова

 

13.  

Христо Димитров Христов

 

14.  

Ваня Тенчева Ванчева

 

15.  

Мария Василева Владова

 

16.  

Деян Георгиев Георгиев

 

17.  

Васко Петков Цолов

 

18.  

Николай Георгиев Неев

 

19.  

Цветанка Ненчева Димитрова

 

20.  

Добри Миков Дачов

 

21.  

Огнян Русинов Михайлов

 

22.  

Марияна Любчова Начева

 

23.  

Марин Стефанов Маринов

 

24.  

Марияна Връбчева Петрова

 

25.  

Георги Колев Манчев

 

26.  

Марин Веселинов Маринов

 

27.  

Ивайло Маринов Джамбазов

 

28.  

Татяна Иванова Борисова-Динова

 

29.  

Манчо Иванов Генчев

 

30.  

Даринка Василева Драгнева

 

31.  

Камелия Маринова Методиева

 

32.  

Стефан Лилов Стефанов

 

33.  

Цветана Александрова Ненова

 

34.  

Иван Ангелов Иванов

 

35.  

Десислава Ламбрева Иванова

 

36.  

Красимир Стефанов Ангелов

 

37.  

Кольо Димитров Колев

 

38.  

Динко Колев Василев

 

39.  

Ламбри Петров Козарев

 

40.  

Ивайло Тодоров Адамов

 

41.  

Роза Кирилова Козарева

 

42.  

Даниела Христова Петрова

 

43.  

Йорданка Ангелова Грозева

 

44.  

Иван Димов Стоянов

 

45.  

Тотка Иванова Тодорова

 

46.  

Веселина Иванова Стоянова

 

47.  

Ваня Живкова Ванева

 

48.  

Иван Тотков Стоянов

 

49.  

Ирина Петрова Илиева

 

50.  

Иванка Славова Даскалова

 

51.  

Златка Тодорова Мъркова

 

52.  

Юлия Иванова Костадинова

 

53.  

Гергана Алексеева Алексиева

 

54.  

Пламен Кръстев Бужев

 

55.  

Красимир Райчев Георгиев

 

56.  

Гецо Стойчев Гецов

 

57.  

Юлиян Димитров Георгиев

 

58.  

Любен Йорданов Алексиев

 

59.  

Пеню Бахнев Пенев

 

60.  

Иван Стоянов Иванов

 

61.  

Тодор Ненов Тодоров

 

62.  

Димитър Петков Петков

 

63.  

Руси Николов Русев

 

64.  

Пеню Атанасов Цонев

 

65.  

Иван Стойков Кръстев

 

66.  

Пламен Димитров Петков

 

67.  

Найден Иванов Иванов

 

68.  

Борис Георгиев Попов

 

69.  

Борис Николов Сакарев

 

70.  

Даниела Здравкова Златева

 

71.  

Мария Христова Белчина

 

72.  

Георги Иванов Колеолов

 

73.  

Корнелия Любомирова Романова-Колеолова

 

74.  

Христо Свиленов Станчев

 

75.  

Иван Емилов Великов

 

76.  

Цветелин Николаев Върбанов

 

77.  

Илко Иванов Малаков

 

78.  

Мирослав Алексиев Милков

 

79.  

Силвия Стоянова Димитрова

 

80.  

Асен Стефанов Балабанов

 

81.  

Сабина Георгиева Кирилова

 

82.  

Даниел Емилов Евлогиев

 

83.  

Християн Емилов Григоров

 

84.  

Радослав Петров Шаламанов

 

85.  

Илиан Емилов Илиев

 

86.  

Елена Георгиева Бориславова-Кръстева

 

87.  

Милена Руменова Милошева

 

88.  

Евдокия Любомирова Видинова-Венкова

 

89.  

Емануил Емилов Асенов

 

90.  

Йордан Крумов Малинов

 

91.  

Мартин Мариов Жлябинков

 

92.  

Данаил Петров Генчев

 

93.  

Галина Калинова Каменова

 

94.  

Ангел Николаев Николов

 

95.  

Камен Петров Друмев

 

96.  

Милко Страхилов Петков

 

97.  

Дилян Костадинов Георгиев

 

98.  

Славян Славчев Тасков

 

99.  

Динко Георгиев Динев

 

100.                        

Росица Боянова Накева

 

101.                        

Теменуга Николова Апостолова

 

102.                        

Николай Богомилов Апостолов

 

103.                        

Стоян Янакиев Милушев

 

104.                        

Стоян Цветелинов Стоянов

 

105.                        

Иво Христов Цветанов

 

106.                        

Младенка Димитрова Йорданова

 

107.                        

Димитър Руменов Любомиров

 

108.                        

Евгени Пламенов Цветанов

 

109.                        

Людмила Розева Любомирова

 

110.                        

Валентина Славейкова Георгиева

 

111.                        

Здравка Славейкова Георгиева

 

112.                        

Марио Владимиров Данов

 

 

Извън страната

 

113.                        

Живко Недялков Георгиев

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1506-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1505-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1504-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения