Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4606-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпили са заявления с вх. № 19 (19-1) от 22.03.2017 г. от сдружение „ПАМЕТ“, представлявано от Дончо Минчев Пачиков – председател на УС, чрез пълномощника Божидар Йорданов Василев, регистрирана с Решение на ЦИК № 4524-НС от 16 март 2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Дончо Минчев Пачиков, представляващ сдружението, в полза на Божидар Йорданов Василев, и пълномощно от Дончо Минчев Пачиков в полза на 9 (девет) лица – представители на сдружение „ПАМЕТ“; списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 9 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-272 от 22.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ПАМЕТ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 9 (девет) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 9 упълномощени представители на сдружение „ПАМЕТ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Божидар Йорданов Василев

 

2.       

Станислав Маринов Маринов

 

3.       

Веселин Витанов Витанов

 

4.       

Стойчо Радостинов Рашков

 

5.       

Надя Петрова Койчева

 

6.       

Христо Георгиев Карамфилов

 

7.       

Ваня Митева Димитрова-Лозева

 

8.       

Анна Руменова Лозева

 

9.       

Васил Емилов Стефанов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения