Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4605-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-11) от 22.03.2017 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез упълномощения представител Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4358-НС от 24.02.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова; пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението, в полза на 458 (четиристотин петдесет и осем) лица – упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 458 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-274 от 22.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 433 (четиристотин тридесет и три) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г. За 25 лица са констатирани несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 433 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Стефан Драгиев Марков

 

2.       

Елена Георгиева Лардева

 

3.       

Благой Стоянов Пейчев

 

4.       

Христо Петров Божинов

 

5.       

Снежана Георгиева Иванова

 

6.       

Иван Димитров Атанасов

 

7.       

Видка Тенчева Иванова

 

8.       

Йордан Димитров Джонджуров

 

9.       

Валя Христева Христева

 

10.  

Лиляна Димитрова Николова

 

11.  

Галя Александрова Христева

 

12.  

Величка Пейчева Ирикова

 

13.  

Нина Александрова Теохарова

 

14.  

Милка Пеева Петкова

 

15.  

Васил Борисов Димитров

 

16.  

Недялка Димитрова Димитрова

 

17.  

Сара Тодорова Иванова

 

18.  

Соня Георгиева Христоскова

 

19.  

Николай Константинов Йотов

 

20.  

Пенка Атанасова Николова

 

21.  

Надя Параскова Ахчиева

 

22.  

Георги Йорданов Карев

 

23.  

Шинка Георгиева Налбантова

 

24.  

Гена Станьова Колева

 

25.  

Грозданка Димитрова Марудова

 

26.  

Мария Георгиева Кузмова

 

27.  

Недка Николова Дичева

 

28.  

Христо Василев Басамаков

 

29.  

Емилия Емилова Сангалова

 

30.  

Нели Александрова Владимирова

 

31.  

Венета Илиева Любомирова

 

32.  

Васил Красимиров Тачев

 

33.  

Атанас Стамов Сурлев

 

34.  

Васил Иванов Костадинов

 

35.  

Марияна Аргирова Граматикова

 

36.  

Мирела Димитрова Георгиева

 

37.  

Андроника Йорданова Ковачева

 

38.  

Янко Тодоров Димов

 

39.  

Стоил Каменов Ковачев

 

40.  

Теодор Златков Кадийски

 

41.  

Лиляна Ангелова Черкезова

 

42.  

Марияна Благоева Манчева

 

43.  

Елена Атанасова Колева

 

44.  

Мария Христова Грозева

 

45.  

Мария Тончева Велчева

 

46.  

Иванка Христова Чутрова

 

47.  

Йорданка Христозова Кирева

 

48.  

Мария Янакиева Марчокова

 

49.  

Марин Атанасов Дуков

 

50.  

Иван Руменов Димов

 

51.  

Айдън Салимов Рамаданов

 

52.  

Байрам Илми Феим

 

53.  

Рефат Ахмед Тосун

 

54.  

Джемали Байрямов Байрямов

 

55.  

Денисгезем Зендур Галип

 

56.  

Емирал Енвер Мехмед

 

57.  

Джемали Ахмед Ахмед

 

58.  

Алекси Руменов Тодоров

 

59.  

Байрам Джамали Байрам

 

60.  

Мартин Николов Арабаджиев

 

61.  

Илия Ангелов Щерев

 

62.  

Красимир Янчев Симеонов

 

63.  

Иван Димитров Шопов

 

64.  

Христо Георгиев Мандев

 

65.  

Невена Темистоклева Мандева

 

66.  

Таня Димитрова Накова

 

67.  

Димитър Костадинов Наков

 

68.  

Шанко Христев Къдрев

 

69.  

Йордан Жеков Аргиров

 

70.  

Илия Салиев Алиев

 

71.  

Атанас Андонов Димитров

 

72.  

Андон Илков Димитров

 

73.  

Жулиета Райчева Пайталова

 

74.  

Бисер Атанасов Боянов

 

75.  

Йордан Асенов Бошнаков

 

76.  

Йордан Райчев Исаков

 

77.  

Спаска Иванова Лалева

 

78.  

Бисерка Здравкова Лисова

 

79.  

Моника Ненкова Бошнакова

 

80.  

Иван Димитров Михайлов

 

81.  

Елена Кирилова Николова

 

82.  

Георги Иванов Димитров

 

83.  

Ивелина Николова Вълканова

 

84.  

Запрян Иванов Борисов

 

85.  

Йордан Атанасов Игнатов

 

86.  

Тодора Тодорова Иванова

 

87.  

Иванка Христева Христозова

 

88.  

Иванка Петрова Калпошанова

 

89.  

Иванка Йосифова Драголова

 

90.  

Деян Славчев Гатевски

 

91.  

Илия Любенов Любенов

 

92.  

Дечко Трифонов Дечев

 

93.  

Трою Димов Колев

 

94.  

Танка Димитрова Тафрова

 

95.  

Валентина Атанасова Ангелова

 

96.  

Георги Панов Костанев

 

97.  

Иванка Енчева Шилитева

 

98.  

Станчо Петров Минчев

 

99.  

Димитър Кирилов Стефанов 

 

100.                      

Дичо Стойков Петров

 

101.                      

Манол Василев Манолов

 

102.                      

Мариана Димитрова Манчева

 

103.                      

Тодор Ботев Стоянов

 

104.                      

Пепа Николова Шуплева

 

105.                      

Пламен Василев Славов

 

106.                      

Атанас Йорданов Колев

 

107.                      

Пауна Игнатова Радулова

 

108.                      

Лалка Велева Ганова

 

109.                      

Стоянка Николова Ангелова

 

110.                      

Диана Лалова Иванова

 

111.                      

Пенчо Минков Чакръков

 

112.                      

Таня Лалева Вълкова

 

113.                      

Виолета Ганчева Иванова

 

114.                      

Петка Димитрова Минчева

 

115.                      

Илия Димов Танев

 

116.                      

Огнян Венциславов Александров

 

117.                      

Милчо Димитров Чакъров

 

118.                      

Мария Илиева Минчева

 

119.                      

Зорница Ранчева Ранчева

 

120.                      

Иван Костадинов Станчев

 

121.                      

Рада Драганова Петкова

 

122.                          

Димитрина Дончева Драганова

 

123.                      

Атанаска Димитрова Нанева

 

124.                      

Денка Николова Димитрова

 

125.                      

Тошо Томанов Томанов

 

126.                      

Гергана Атанасова Танчева

 

127.                      

Данка Иванова Кирякова

 

128.                      

Силвия Силви Чучулигова

 

129.                      

Стефка Анатолиева Ташкова

 

130.                      

Никола Любенов Димов

 

131.                      

Василка Атанасова Попова

 

132.                      

Николай Христов Статев

 

133.                      

Атанас Христов Статев

 

134.                      

Ангел Момчилов Добрев

 

135.                      

Йорданка Христова Павлова

 

136.                      

Пламен Василев Нешев

 

137.                      

Павлина Миткова Иванова

 

138.                      

Стоян Димитров Пенев

 

139.                      

Мария Николова Иванова

 

140.                      

Иванка Атанасова Колева

 

141.                      

Атанас Димитров Демерджиев

 

142.                      

Станка Иванова Иванова

 

143.                      

Деляна Георгиева Димитрова

 

144.                      

Анелия Димитрова Давчева

 

145.                      

Дилян Иванов Караславов

 

146.                      

Атанаска Стоянова Симеонова

 

147.                      

Димо Райков Димов

 

148.                      

Милен Милков Чолаков

 

149.                      

Менка Венкова Ненкова

 

150.                      

Петър Йосифов Ненков

 

151.                      

Снежана Ченкова Пъдева

 

152.                      

Мина Ангелова Нонова

 

153.                      

Алексей Славов Рончев

 

154.                      

Недялко Иванов Боргоджийски

 

155.                      

Петър Иванов Кочев

 

156.                      

Бойко Милков Доев

 

157.                      

Йосиф Иванов Бенин

 

158.                      

Любен Атанасов Босилков

 

159.                      

Лиляна Венкова Тодорова

 

160.                      

Наталия Иванова Рончева

 

161.                      

Иван Борисов Говедаров

 

162.                      

Тодор Иванов Галунски

 

163.                      

Мартин Найденов Величков

 

164.                      

Стойчо Димитров Баков

 

165.                      

Йордан Христов Неделчев

 

166.                      

Петър Атанасов Чобанов

 

167.                      

Мария Петрова Жонкова

 

168.                      

Деян Миленов Атанасов

 

169.                      

Миньо Тошев Христозов

 

170.                      

Валентин Грудев Грудев

 

171.                      

Желязко Димитров Колев

 

172.                      

Роса Леонова Георгиева

 

173.                      

Георги Петров Василев

 

174.                      

Рангел Атанасов Стефанов

 

175.                      

Ангелина Николаева Ангелова

 

176.                      

Тони Иванов Йовчев

 

177.                      

Ганчо Александров Марков

 

178.                      

Нели Иванова Алексиева

 

179.                      

Атанас Станков Димитров

 

180.                      

Соня Михайлова Иванова

 

181.                      

Иванка Сотирова Чакърова

 

182.                      

Рада Тодорова Паскалева

 

183.                      

Диана Иванова Биларева

 

184.                      

Диана Стоянова Димитрова

 

185.                      

Спас Василев Кузмов

 

186.                      

Васил Иванов Василев

 

187.                      

Елеонора Георгиева Мерджанова

 

188.                      

Стефка Илинова Джамбова

 

189.                      

Галина Атанасова Павлова

 

190.                      

Трифон Василев Пешев

 

191.                      

Тинка Димитрова Джиджева

 

192.                      

Веселка Костадинова Филева

 

193.                      

Марина Атанасова Пенчева

 

194.                      

Величка Иванова Тъканова

 

195.                      

Величка Запрянова Дърмонова

 

196.                      

Величка Рангелова Павлова

 

197.                      

Димитър Ангелов Талев

 

198.                      

Боряна Рангелова Бръзкова

 

199.                      

Валерий Николов Пърчев

 

200.                      

Митко Маринов Илиев

 

201.                      

Данчо Костадинов Пусков

 

202.                      

Тодор Светлозаров Стоилов

 

203.                      

Николай Христов Димитров

 

204.                      

Траян Димитров Христев

 

205.                      

Йордан Ангелов Крушев

 

206.                      

Атанас Запрянов Крушев

 

207.                      

Иван Димитров Инджов

 

208.                      

Снежина Димитрова Проданова

 

209.                      

Любка Георгиева Григорова

 

210.                      

Иван Илиев Гивезин

 

211.                      

Антоанета Иванова Стоянова

 

212.                      

Ангелина Симеонова Лилковска

 

213.                      

Георги Тодоров Грозданов

 

214.                      

Мария Йовчева Иванова

 

215.                      

Георги Благоев Йорданов

 

216.                      

Мартин Георгиев Чаушев

 

217.                      

Георги Сотиров Костов

 

218.                      

Милена Петрова Ненова

 

219.                      

Стоян Илиев Атанасов

 

220.                      

Иванка Димитрова Лазина

 

221.                      

Тодора Петрова Стефанова

 

222.                      

Рангел Красимиров Колев

 

223.                      

Анелия Красимирова Георгиева

 

224.                      

Стефка Иванова Колева

 

225.                      

Митко Кузманов Карагьозов

 

226.                      

Николина Николова Йорданова

 

227.                      

Никола Василев Бонев

 

228.                      

Мариела Костадинова Динкова

 

229.                      

Веселин Георгиев Мирчев

 

230.                      

Христо Тодоров Христев

 

231.                      

Йордан Ферденандов Маринов

 

232.                      

Николай Атанасов Насков

 

233.                      

Недялка Илиева Хаджиева

 

234.                      

Ангел Христозков Генчев

 

235.                      

Георги Костадинов Шакаданов

 

236.                      

Георги Русенов Ковачев

 

237.                      

Лиляна Томова Алексиева

 

238.                      

Йордан Николаев Муховски

 

239.                      

Иван Димитров Мицикулев

 

240.                      

Галина Тодорова Башова

 

241.                      

Константин Владимиров Бецов

 

242.                      

Кирил Василев Малечков

 

243.                      

Костадинка Емилова Камбурова

 

244.                      

Любомира Любенова Тодорова

 

245.                      

Евелина Трифонова Гатева

 

246.                      

Хубавина Йорданова Гушлекова

 

247.                      

Иванка Тодорова Азмакова

 

248.                      

Иван Костадинов Мирчев

 

249.                      

Василка Георгиева Митева

 

250.                      

Никола Георгиев Гунчев

 

251.                      

Йордан Илиев Тренков

 

252.                      

Петър Любенов Динчев

 

253.                      

Ирина Тодорова Благоева

 

254.                      

Петко Стефанов Жулев

 

255.                      

Мария Стефанова Стойчева

 

256.                      

Елена Стоянова Добрева

 

257.                      

Георги Сашев Николов

 

258.                      

Минка Маринова Макавеева

 

259.                      

Станка Николова Стехова

 

260.                      

Генка Илинова Ванова

 

261.                      

Бойчин Василев Конов

 

262.                      

Петър Николов Печенков

 

263.                      

Минчо Йорданов Лаловски

 

264.                      

Петрана Симеонова Найденова

 

265.                      

Генка Неделчева Йолинска

 

266.                      

Красимир Иванов Упинов

 

267.                      

Делка Иванова Богданова

 

268.                      

Иван Бонев Аврейски

 

269.                      

Апостол Петков Станев

 

270.                      

Коста Неделев Дурев

 

271.                      

Иван Иванов Берберов

 

272.                      

Запрян Иванов Генчев

 

273.                      

Недялка Панчева Табакова

 

274.                      

Ненка Петкова Апостолова

 

275.                      

Стефан Николов Христев

 

276.                      

Виолета Василева Антонова

 

277.                      

Стоянка Иванова Божкова

 

278.                      

Луко Данаилов Ублеков

 

279.                      

Петър Тодоров Стойков

 

280.                      

Данка Димитрова Дойчевска

 

281.                      

Лиляна Димова Мукарева- Молова

 

282.                      

Румен Иванов Иванов

 

283.                      

Иванка Георгиева Лазарова

 

284.                      

Милена Ненова Механджийска-Минчева

 

285.                      

Александър Христов Аврамов

 

286.                      

Сабри Кадиров Колаксъзов

 

287.                      

Иванка Рангелова Врачева

 

288.                      

Галина Петрова Иванова

 

289.                      

Мария Иванова Димитрова

 

290.                      

Радослав Райчев Сираков

 

291.                      

Владимир Иванов Чукалов

 

292.                      

Сашо Симов Филев

 

293.                      

Симона Красимирова Радушева

 

294.                      

Сашо Радославов Филев

 

295.                      

Рафаела Сашева Филева

 

296.                      

Акиф Айдънов Акифов

 

297.                      

Владислав Серафимов Странджалиев

 

298.                      

Симеон Митков Радушев

 

299.                      

Елеонора Юриева Йорданова

 

300.                      

Мария Костадинова Ангелова

 

301.                      

Господинка Бялкова Динкова

 

302.                      

Димитрия Господинова Петрова

 

303.                      

Марин Димитров Петков

 

304.                      

Видю Райков Минев

 

305.                      

Димитър Атанасов Петров

 

306.                      

Гено Енчев Давчев

 

307.                      

Янко Точев Николов

 

308.                      

Станка Димитрова Грудева

 

309.                      

Николай Илиев Ников

 

310.                      

Кана Димитрова Василева

 

311.                      

Бойчо Иванов Бойчев

 

312.                      

Маргарита Банова Давчева

 

313.                      

Северина Хубенова Петкова

 

314.                      

Еленка Илиева Тъмбалева

 

315.                      

Видка Енева Стоянова

 

316.                      

Павлин Дончев Гочев

 

317.                      

Мими Николова Атанасова

 

318.                      

Динко Димов Динков

 

319.                      

Дора Неделчева Маркова

 

320.                      

Николай Златков Дзанев

 

321.                      

Добринка Ангелова Димитрова

 

322.                      

Христинка Йорданова Кръстева

 

323.                      

Йордан Тодоров Кръстев

 

324.                      

Данаил Динков Георгиев

 

325.                      

Митра Запрянова Митева

 

326.                      

Александър Лилянов Дамянов

 

327.                      

Теодора Атанасова Делчев

 

328.                      

Росица Георгиева Филипова

 

329.                      

Йорданка Тодорова Делчева

 

330.                      

Димитър Иванов Делчев

 

331.                      

Иван Динчев Димитров

 

332.                      

Асен Тошев Кюлюнков

 

333.                      

Захаринка Стоянова Белева

 

334.                      

Петър Генков Продански

 

335.                      

Стоянка Колева Далемска

 

336.                      

Димитър Николов Николов

 

337.                      

Анка Дечова Стоянова

 

338.                      

Донка Данчева Тодорова

 

339.                      

Боянка Благоева Каравелова

 

340.                      

Елка Генова Даскалова

 

341.                      

Красимир Борков Костадинов

 

342.                      

Милена Борисова Стоянова

 

343.                      

Барислав Атанасов Божинов

 

344.                      

Илия Стоянов Гатев

 

345.                      

Атанас Тодоров Танчев

 

346.                      

Весел Георгиев Абаджиев

 

347.                      

Мария Николова Гешева

 

348.                      

Ивелина Антонова Гешева

 

349.                      

Петър Стоянов Първанов

 

350.                      

Авиша Мехмед Муратева

 

351.                      

Катя Петрова Тимова

 

352.                      

Красимир Кирилов Георгиев

 

353.                      

Стефан Иванов Хаджиев

 

354.                      

Георги Петров Тушев

 

355.                      

Виолета Крумова Георгиева

 

356.                      

Златомира Тодорова Тимова

 

357.                      

Сунай Атемов Муратев

 

358.                      

Ирина Здравкова Муратева

 

359.                      

Невена Стоянова Радева

 

360.                      

Русана Димитрова Велкова

 

361.                      

Иван Благоев Иванов

 

362.                      

Шанко Илиев Христев

 

363.                      

Благовест Димитров Благоев

 

364.                      

Павлинка Груева Христева

 

365.                      

Иван Георгиев Вакрилов

 

366.                      

Петя Добрева Тарапанова

 

367.                      

Николай Пенчев Тарапанов

 

368.                      

Анна Георгиева Каменова-Петрова

 

369.                      

Тодор Петров Петров

 

370.                      

Румен Стоянов Стоянов

 

371.                      

Веселин Димитров Петров

 

372.                      

Николай Радославов Титов

 

373.                      

Галина Христова Людова

 

374.                      

Радослава Георгиева Арионова

 

375.                      

Атанас Николаев Богоев

 

376.                      

Недялка Неделчева Богоева

 

377.                      

Васил Димитров Василев

 

378.                      

Иванка Неделчева Въргова

 

379.                      

Христо Станчев Въргов

 

380.                      

Стефана Неделчева Василева

 

381.                      

Иван Димитров Джонджоров

 

382.                      

Никола Рангелов Титов

 

383.                      

Емилиан Иванов Бойкински

 

384.                      

Петя Христова Тавлиева

 

385.                      

Мария Кирова Дечева

 

386.                      

Татяна Миткова Димитрова-Ликова

 

387.                      

Цвятко Денков Цветков

 

388.                      

Петър Димов Петков

 

389.                      

Ботьо Трифонов Трифонов

 

390.                      

Петър Атанасов Николов

 

391.                      

Елена Стефанова Тодорова

 

392.                      

Деяна Димитрова Димитрова

 

393.                      

Десислава Димитрова Николова

 

394.                      

Енчо Рангелов Танов

 

395.                      

Мария Петрова Ненова

 

396.                      

Ганчо Атанасов Сребров

 

397.                      

Надка Димитрова Кривошиева

 

398.                      

Борис Рангелов Ангелов

 

399.                      

Кръстина Асенова Ставрева

 

400.                      

Цветанка Драгонова Джамбазова

 

401.                      

Асен Иванов Кодинов

 

402.                      

Ирина Кънева Кривошиева

 

403.                      

Йорданка Георгиева Кодинова

 

404.                      

Йордан Спасов Гешев

 

405.                      

Димитър Костадинов Димитров

 

406.                      

Георги Найденов Величков

 

407.                      

Ангел Иванов Руменов

 

408.                      

Владимир Георгиев Точев

 

409.                      

Янка Данчова Пингелова

 

410.                      

Христо Иванов Рачев

 

411.                      

Никола Стоянов Пашкулов

 

412.                      

Пенка Стоянова Петкова

 

413.                      

Стоянка Петрова Буздрева

 

414.                      

Салис Фардин Дерменджи

 

415.                      

Фикрие Шакирова Мехмедова

 

416.                      

Асен Петков Петков

 

417.                      

Сабрие Фаик Мехмед

 

418.                      

Методи Кирилов Кацарев

 

419.                      

Гинка Василева Палазова

 

420.                      

Мая Панкова Панайотова

 

421.                      

Христо Георгиев Христов

 

422.                      

Мария Илиева Маркова

 

423.                      

Анна Маринова Тодорова

 

424.                      

Стефка Йосифова Асенова

 

425.                      

Марин Маринов Палазов

 

426.                      

Стефка Василева Атанасова

 

427.                      

Веселин Орлинов Джоков

 

428.                      

Атанаска Николова Иванова

 

429.                      

Атанаска Николова Чешмеджиева

 

430.                      

Стоил Благов Димов

 

431.                      

Гергана Тодорова Добрева

 

432.                      

Ахмед Мехмедов Таушанов

 

433.                      

Тотка Събчева Маджарова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1496-НС / 28.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1495-НС / 28.09.2022

    относно: регистрация права – България“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.на сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките

  • № 1494-НС / 28.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения