Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4604-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 26 от 22.03.2017 г. от сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“, представлявано от Адриан Росенов Тодоров – председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 20.03.2017 г. по ф.д. № 7/2013 г., издадено от Окръжен съд - Кюстендил; удостоверение № 016/07.08.2013 г., издадено от Министерството на правосъдието за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно от Адриан Росенов Тодоров, представляващ сдружението, в полза на 90 (деветдесет) лица – представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.; 90 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НСот изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 4161-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

На 23.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията 87 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за три от лицата са установени несъответствия.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 87 (осемдесет и седем) упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“, както следва:

 

      

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната

 

1.       

Сузана Николаева Иванова

 

2.       

Силвана Николаева Иванова

 

3.       

Георги Димитров Николов

 

4.       

Веселина Здравкова Димитрова

 

5.       

Миглена Бойчова Манева

 

6.       

Елена Михайлова Дюлгерска

 

7.       

Светослав Бориславов Борисов

 

8.       

Кристина Димитрова Дюлгерова

 

9.       

Магдалена Красимирова Йорданова

 

10.  

Райчо Стойнев Джорджански

 

11.  

Валентин Стойчов Колев

 

12.  

Магдалена Георгиева Райчева-Андонова

 

13.  

Наталия Стефанова Тодорова

 

14.  

Кирил Николов Тасев

 

15.  

Татяна Костадинова Николова

 

16.  

Аниела Георгиева Стоянова

 

17.  

Кирил Методиев Десподов

 

18.  

Константин Живков Иванов

 

19.  

Мариана Георгиева Въчкова

 

20.  

Даниела Чавдарова Бакалска

 

21.  

Цеца Иванова Гаврилова

 

22.  

Татяна Димитрова Ашикова

 

23.  

Ерма Димитрова Методиева

 

24.  

Мария Стоянова Иванова

 

25.  

Елена Димитрова Гогова

 

26.  

Силвия Димчова Владимирова

 

27.  

Елеонора Николайчова Борисова

 

28.  

Диана Илиева Стоичкова

 

29.  

Антоанета Тончева Бумбарова

 

30.  

Цветанка Кирилова Зарева

 

31.  

Йорданка Борисова Димитрова

 

32.  

Борислав Милчев Наков

 

33.  

Валентина Димитрова Петрова

 

34.  

Владислав Дончев Владимиров

 

35.  

Калинка Тихомирова Димитрова

 

36.  

Йорданка Павлова Димитрова

 

37.  

Венета Симеонова Крумова

 

38.  

Теменужка Стоянова Бонгурева

 

39.  

Янка Атанасова Георгиева

 

40.  

Мария Димитрова Гъркова

 

41.  

Роза Стаменкова Анастасова

 

42.  

Малинка Тодорова Величкова

 

43.  

Маргарита Иванова Костадинова

 

44.  

Валя Иванова Велева

 

45.  

Кристина Христианова Иванова

 

46.  

Бойчо Иванов Георгиев

 

47.  

Красимир Георгиев Милев

 

48.  

Николай Антонов Манов

 

49.  

Йордан Христов Илиев

 

50.  

Софка Михайлова Терзийска

 

51.  

Даниела Стойнева Георгиева

 

52.  

Тонка Благоева Плачкова

 

53.  

Снежинка Георгиева Костадинова

 

54.  

Веселка Огнянова Манолова

 

55.  

Лилия Димитрова Цветанова

 

56.  

Олег Валентинов Миланов

 

57.  

Емилия Димитрова Стоилова

 

58.  

Красимира Боянова Гикова

 

59.  

Любомира Сашева Любенова

 

60.  

Симеон Георгиев Гиков

 

61.  

Вяра Йорданова Козумска

 

62.  

Евелина Димитрова Ангелова

 

63.  

Даниела Георгиева Георгиева

 

64.  

Елица Елинова Димитрова

 

65.  

Янош Крумов Агайн

 

66.  

Методи Георгиев Георгиев

 

67.  

Радислав Николаев Петров

 

68.  

Петър Стоянов Стойков

 

69.  

Виктор Николаев Гръков

 

70.  

Райна Цветанова Стойкова

 

71.  

Нина Янкова Михайлова

 

72.  

Людмила Любенова Петрова

 

73.  

Татяна Малинова Станиславова

 

74.  

Лилия Василиева Котева

 

75.  

Валентина Данчева Николова

 

76.  

Калинка Николова Юрумска

 

77.  

Александрина Бориславова Борисова

 

78.  

Виолета Костадинова Христова

 

79.  

Елена Любомирова Близнакова

 

80.  

Михаела Ангелова Спасова

 

81.  

Велизара Руменова Атанасова

 

82.  

Миланка Димитрова Антова

 

83.  

Драган Трайков

 

84.  

Раде Александров

 

85.  

Владица Митов

 

86.  

Борислава Кирилова Харалампиева

 

87.  

Валентин Светланов Харалампиев

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения