Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4602-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 2 (2-6) от 22.03.2017 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“, подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4308-НС от 14.02.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Константина Стефанова Кипрова в полза на 416 (четиристотин и шестнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 1 бр. декларация по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-275 от 22.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 409 (четиристотин и девет) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., а за 7 (седем) лица са установени несъответствия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдател в страната 409 (четиристотин и девет) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1.       

Борис Тодоров Борисов

 

2.       

Тодор Борисов Тодоров

 

3.       

Моника Стефчова Джованова

 

4.       

Христо Иванов Стоянски

 

5.       

Елена Симеонова Георгиева

 

6.       

Стефан Костантинов Кипров

 

7.       

Вера Стоянова Кипрова

 

8.       

Биляна Иванова Нинова

 

9.       

Богомил Христов Нинов

 

10.  

Симеон Юриев Димитров

 

11.  

Екатерина Антониева Фърчева

 

12.  

Елена Антониева Фърчева

 

13.  

Елизабета Желева Илиева

 

14.  

Катерина Валентинова Вълчева   Димитрова

 

15.  

Кристиян Юриев Димитров

 

16.  

Михаил Пенков Пенков

 

17.  

Васка Иванова Янкова

 

18.  

Марин Петров Илиев

 

19.  

Дияна Огнянова Христова

 

20.  

Тодор Макавеев Тодоров

 

21.  

Ваня Борисова Бодурова

 

22.  

Христиана Цанкова Андонова

 

23.  

Петър Матеев Берлиев

 

24.  

Цветанка Неделчева Ботева

 

25.  

Силвия Емилова Иванова

 

26.  

Магдалена Тачева Симеонова

 

27.  

Тотка Филипова Войкова

 

28.  

Диана Минкова Цолева

 

29.  

Анета Христова Козарева

 

30.  

Бетина Атанасова Пекова

 

31.  

Маргарита Иванова Чукова

 

32.  

Христо Генков Цанев

 

33.  

Фанка Симова Борисова

 

34.  

Светлана Златкова Борисова

 

35.  

Анета Симова Борисова

 

36.  

Илиян Николов Добрев

 

37.  

Атанаска Ангелова Добрева

 

38.  

Снежана Георгиева Тачкова

 

39.  

Димитър Минчев Делиев

 

40.  

Ангел Маринов Стоянов

 

41.  

Антон Лазаров Лазаров

 

42.  

Стоян Асенов Методиев

 

43.  

Марин Ангелов Стоянов

 

44.  

Стоян Ангелов Стоянов

 

45.  

Антоанета Николаева Атанасова

 

46.  

Моника Иванова Славчева

 

47.  

Дима Стоянова Кочева

 

48.  

Рангел Димитров Дойков

 

49.  

Петя Йорданова Кокова

 

50.  

Георги Димитров Коков

 

51.  

Запрянка Димитрова Кокова

 

52.  

Василка Николова Георгиева

 

53.  

Мариана Николова Ласкова

 

54.  

Деяна Христова Джумерска

 

55.  

Пламен Кръстьов Спасов

 

56.  

Надка Райчева Кандурова

 

57.  

Ивайло Алчев Моллов

 

58.  

Пешо Асенов Кандуров

 

59.  

Гергана Петрова Джигрова

 

60.  

Иван Тодоров Желев

 

61.  

Харалампи Тодоров Желев

 

62.  

Груда Костадинова Игнатова

 

63.  

Димитър Иванов Игнатов

 

64.  

Митко Асенов Терзиев

 

65.  

Бойко Съботинов Коджабашев

 

66.  

Недко Емилов Андреев

 

67.  

Анастас Канев Вълков

 

68.  

Мария Костадинова Вълкова

 

69.  

Иван Георгиев Мурджанов

 

70.  

Елена Анастасова Зафирова

 

71.  

Ваня Петрова Цекова

 

72.  

Йорданка Христева Бедрова

 

73.  

Калин Анастасов Вълков

 

74.  

Веселин Стефанов Хаджиев

 

75.  

Елеонора Здравкова Георгиева

 

76.  

Илчо Асенов Карамфилов

 

77.  

Величко Иванов Георгиев

 

78.  

Александър Асенов Асенов

 

79.  

Минко Иванов Дюлгеров

 

80.  

Станислав Огнянов Брезов

 

81.  

Иван Димитров Игнатов

 

82.  

Мария Василева Игнатова

 

83.  

Петя Николова Игнатова

 

84.  

Емил Иванов Зафиров

 

85.  

Димитрина Василева Димитрова

 

86.  

Емилия Иванова Зафирова

 

87.  

Никола Неделчев Димитров

 

88.  

Екатерина Данчева Ковачева

 

89.  

Костадинка Иванова Петрова

 

90.  

Иван Сашев Ганчев

 

91.  

Анелия Илиянова Добрева

 

92.  

Пенка Ангелова Петкова

 

93.  

Нейка Иванова Добрева

 

94.  

Люба Георгиева Меракова

 

95.  

Слави Ташев Пашов

 

96.  

Ангел Георгиев Янков

 

97.  

Стефан Николов Паунов

 

98.  

Елица Петрова Костова

 

99.  

Дияна Красимирова Пашова

 

100.                      

Магдалена Севдалинова Паунова

 

101.                      

Дима Стоянова Желева

 

102.                      

Лиляна Панайотова Янкова

 

103.                      

Кристиян Славов Пашов

 

104.                      

Марин Георгиев Алмишев

 

105.                      

Ангел Николов Николов

 

106.                      

Ангел Костадинов Богатев

 

107.                      

Костадин Ангелов Богатев

 

108.                      

Петър Райчев Каракехайов

 

109.                      

Райчо Костадинов Каракехайов

 

110.                      

Жана Рангелова Богатева

 

111.                      

Петко Пенчев Атанасов

 

112.                      

Калина Красимирова Орманова

 

113.                      

Благовест Красимиров Орманов

 

114.                      

Надя Петрова Герева

 

115.                      

Весела Стефанова Чолакова

 

116.                      

Таня Атанасова Такева

 

117.                      

Димитър Илиев Андреев

 

118.                      

Георги Илиев Андреев

 

119.                      

Верка Атанасова Чонова

 

120.                      

Анастас Захариев Чонов

 

121.                      

Марина Атанасова Мехмедова

 

122.                      

Петя Василева Цветкова

 

123.                      

Георги Цветков Цветков

 

124.                      

Петър Красимиров Фотев

 

125.                      

Стоянка Иванова Герева

 

126.                      

Георги Александров Герев

 

127.                      

Иван Филипов Цанков

 

128.                      

Георги Василев Димевски

 

129.                      

Жана Николаева Зафирова

 

130.                      

Стойно Красимиров Дишков

 

131.                      

Тотка Василева Василева

 

132.                      

Боряна Димитрова Димитрова

 

133.                      

Георги Андреев Власев

 

134.                      

Владимир Димитров Лазаров

 

135.                      

Станислав Стоянов Николов

 

136.                      

Стоичко Петков Гьошев

 

137.                      

Иван Владимиров Ненчев

 

138.                      

Иван Василев Стоянов

 

139.                      

Йорданка Тонева Петрова

 

140.                      

Емануил Страхилов Рашков

 

141.                      

Мирослав Танев Петков

 

142.                      

Станимира Владимирова Гаджалова

 

143.                      

Любомир Василев Панайотов

 

144.                      

Петко Стоичков Гьошев

 

145.                      

Иван Данчев Кетин

 

146.                      

Красимир Петров Бадов

 

147.                      

Сергей Иванов Маджаров

 

148.                      

Стоянка Стоянова Георгиева

 

149.                      

Елена Петрова Георгиева

 

150.                      

Данка Филипова Атанасова

 

151.                      

Валентин Насков Атанасов

 

152.                      

Елза Мирчева Мирчева

 

153.                      

Ангел Асенов Ангелов

 

154.                      

Христо Петров Георгиев

 

155.                      

Райна Илиева Рангелова

 

156.                      

Мария Стефанова Ангелова

 

157.                      

Калинка Атанасова Атанасова

 

158.                      

Веселин Иванов Георгиев

 

159.                      

Руска Наскова Георгиева

 

160.                      

Иван Илиев Георгиев

 

161.                      

Наска Стефанова Страхилова

 

162.                      

Анета Иванова Георгиева

 

163.                      

Златка Георгиева Манчева

 

164.                      

Петър Петков Георгиев

 

165.                      

Татяна Христова Георгиева

 

166.                      

Славка Янкова Качакова

 

167.                      

Руси Весков Стоянов

 

168.                      

Иван Петков Петров

 

169.                      

Асен Иванов Петров

 

170.                      

Василка Йорданова Асенова

 

171.                      

Елена Иванова Петрова

 

172.                      

Митра Желязкова Ракова

 

173.                      

Людмила Стефанова Ангелова

 

174.                      

Атанаска Василкова Асенова

 

175.                      

Янка Георгиева Смилянова

 

176.                      

Васил Николов Качаков

 

177.                      

Георги Александров Смилянов

 

178.                      

Юлия Драганова Маташева

 

179.                      

Ирина Стоянова Чаушева

 

180.                      

Александра Георгиева Димитрова

 

181.                      

Александър Владимиров Николов

 

182.                      

Анастасия Георгиева Ненова

 

183.                      

Ангелина Иванова Маркова   Тодорова

 

184.                      

Андон Димитров Андонов

 

185.                      

Андриан Светлозаров Захариев

 

186.                      

Анка Петрова Пешева

 

187.                      

Анна Бориславова Балтова

 

188.                      

Анна Мария Вахид Моджахед

 

189.                      

Атанас Найденов Алексов

 

190.                      

Атанас Филипов Иванов

 

191.                      

Атанаска Георгиева Цоцева

 

192.                      

Благовест Йорданов Йорданов

 

193.                      

Борислав Асенов Лазаров

 

194.                      

Борислава Николаева Проданова

 

195.                      

Валентин Владов Димитров

 

196.                      

Валентина Гаврилова Цветкова

 

197.                      

Валери Евдокимов Иванов

 

198.                      

Валери Иванов Скорчев

 

199.                      

Валерия Пенчева Младенова

 

200.                      

Валя Страхилова Николова

 

201.                      

Ваня Димитрова Динева

 

202.                      

Василка Георгиева Димитрова   Котева

 

203.                      

Василка Илиев Стоянова

 

204.                      

Василка Сашова Тодорова

 

205.                      

Василка Стоилова Бекирска

 

206.                      

Велислава Иванова Младенова   Димитрова

 

207.                      

Венета Богданова Котова   Гелева

 

208.                      

Весела Божинова Колева

 

209.                      

Виктор Христов Гогов

 

210.                      

Виктория Владимирова Илиева

 

211.                      

Виолета Андреева Керчева

 

212.                      

Габриела Светославова Луканова

 

213.                      

Галя Николова Иванова

 

214.                      

Ганчо Мишев Даскалски

 

215.                      

Генчо Цветков Мицев

 

216.                      

Георги Георгиев Трайков

 

217.                      

Георги Иванов Михайлов

 

218.                      

Георги Кръстев Бонев

 

219.                      

Георги Петков Ведричков

 

220.                      

Георги Петков Христов

 

221.                      

Георги Петров Павлов

 

222.                      

Гергана Димитрова Филипова

 

223.                      

Грета Маринова Димитрова

 

224.                      

Даниел Василев Василев

 

225.                      

Даниела Йорданова Николова

 

226.                      

Даниела Огнянова Алексиева

 

227.                      

Дафинка Илиева Йончева

 

228.                      

Денислава Иванова Францова

 

229.                      

Денка Георгиева Матеева

 

230.                      

Десимира Васкова Ведричкова

 

231.                      

Десислава Веселинова Драйчева Николова

 

232.                      

Десислава Ивайлова Георгиева

 

233.                      

Десислава Радославова Тренева

 

234.                      

Десислава Цветанова Цачева

 

235.                      

Диана Владимирова Попова

 

236.                      

Диана Иванова Златкова

 

237.                      

Диана Лазарова Кьосева

 

238.                      

Димана Костадинова Цачева

 

239.                      

Димитрина Костадинова Вучкова

 

240.                      

Димитър Георгиев Кацаров

 

241.                      

Димитър Йорданов Чергарски

 

242.                      

Димитър Костадинов Петров

 

243.                      

Драгомир Василев Алексиев

 

244.                      

Евгения Илиева Маринова

 

245.                      

Едуард Стефан Вахид Моджахед

 

246.                      

Екатерина Данчева Тренева

 

247.                      

Елена Николова Рангелова

 

248.                      

Еленка Стефанова Владимирова

 

249.                      

Елеонора Кънчева Симеонова

 

250.                      

Елеонора Стефанова Радева

 

251.                      

Емилия Димитрова Илиева

 

252.                      

Ефросина Емилова Павлова

 

253.                      

Зорница Николова Гъркова

 

254.                      

Зоя Цветанова Спасова

 

255.                      

Ива Веселинова Василева

 

256.                      

Иван Борисов Христов

 

257.                      

Иван Йорданов Димитров

 

258.                      

Иванжело Иванов Илиев

 

259.                      

Иванка Георгиева Црънчева

 

260.                      

Иванка Пенчова Кацарова   Иванова

 

261.                      

Иванка Славова Трайкова

 

262.                      

Иво Димитров Стаменов

 

263.                      

Илка Стефанова Гогова

 

264.                      

Искра Евгениева Пенчева

 

265.                      

Искрен Георгиева Илчев

 

266.                      

Йорданка Петрова Махленска

 

267.                      

Калинка Рангелова Варадинова

 

268.                      

Калинка Минчева Георгиева

 

269.                      

Катя Линкова Илиева

 

270.                      

Константина Николаева Стоянова

 

271.                      

Красимир Валентинов Петков

 

272.                      

Красимир Иванов Михайлов

 

273.                      

Красимира Василева Георгиева

 

274.                      

Красимира Костадинова Михайлова

 

275.                      

Кремена Мариянова Георгиева

 

276.                      

Кристиан Атанасов Атанасов

 

277.                      

Кръстьо Валентинов Митов

 

278.                      

Лили Петрова Вуканова

 

279.                      

Лилия Стойчева Костова

 

280.                      

Лилия Стоянова Кочева

 

281.                      

Лиляна Драганова Славкова

 

282.                      

Любов Василева Бонева

 

283.                      

Любомир Михайлов Христов

 

284.                      

Любомир Цветанов Васелинов

 

285.                      

Любомир Цветанов Костов

 

286.                      

Любомир Иванов Михайлов

 

287.                      

Любослава Георгиева Троскова

 

288.                      

Мариела Троянова Илиева

 

289.                      

Марийка Радева Николова

 

290.                      

Марина Миткова Братушева

 

291.                      

Мария Георгиева Кокарешкова

 

292.                      

Мария Георгиева Манова

 

293.                      

Мария Михаилова Георгиева

 

294.                      

Мария Николова Лозанова

 

295.                      

Мария Петрова Ангелова

 

296.                      

Мария Цветкова Братулева

 

297.                      

Маряна Стилиянова Алексиева

 

298.                      

Методи Цонков Цонев

 

299.                      

Миглена Петрова Нисторова

 

300.                      

Милена Огнянова Кръстева

 

301.                      

Милчо Любенов Стоилов

 

302.                      

Мирослава Велинова Димитрова

 

303.                      

Мирослава Цветанова Цачева

 

304.                      

Митко Пламенов Димитров

 

305.                      

Михаела Димитрова Шопова

 

306.                      

Михаела Пенчева Младенова

 

307.                      

Михаела Спасова Балтова

 

308.                      

Михаил Алиев Колев

 

309.                      

Надежда Николова Илиева

 

310.                      

Найден Траянов Пешев

 

311.                      

Наталия Дамировна Янева

 

312.                      

Невена Спасова Моджахед

 

313.                      

Неделка Илиева Вражева

 

314.                      

Неделчо Димитров Даскалов

 

315.                      

Недялка Николова Иванова

 

316.                      

Незабравка Георгиева Георгиева

 

317.                      

Никол Дианова Динева

 

318.                      

Никол Николаева Лазарова

 

319.                      

Никол Тодорова Тодорова

 

320.                      

Николай Георгиев Чуков

 

321.                      

Николай Костадинов Нецов

 

322.                      

Николай Костадинов Рангелов

 

323.                      

Нина Георгиева Димитрова

 

324.                      

Нина Йорданова Костенарова

 

325.                      

Нора Николаева Вардева

 

326.                      

Павлина Любенова Стамболийска

 

327.                      

Павлинка Евгениева Николова

 

328.                      

Петър Данаилов Чачев

 

329.                      

Петър Иванов Великов

 

330.                      

Петър Иванов Мадански

 

331.                      

Петър Христов Петров

 

332.                      

Петя Стефанова Стоянова

 

333.                      

Петя Цветанова Керчева

 

334.                      

Петя Цветелинова Иванова

 

335.                      

Пламен Ангелов Аличков

 

336.                      

Пламен Людмилов Денов

 

337.                      

Пламен Митков Димиторв

 

338.                      

Преслава Николаева Иванова   Германова

 

339.                      

Пролетка Пенкова Райкова

 

340.                      

Радослав Манолчов Янков

 

341.                      

Радослав Николов Василев

 

342.                      

Радостин Симеонов Петров

 

343.                      

Роза Иванова Димитрова   Костова

 

344.                      

Роза Коцева Ангелова

 

345.                      

Роза Станилова Йотова

 

346.                      

Росица Белчева Пенева

 

347.                      

Росица Стефанова Вардева

 

348.                      

Румен Василев Добрев

 

349.                      

Светла Димитрова Божинова

 

350.                      

Светлана Петрова Младенова

 

351.                      

Севил Реджебова Фехмиева

 

352.                      

Сергей Кирилов Груев

 

353.                      

Силвия Кирилова Цекова

 

354.                      

Силвия Николаева Гешева

 

355.                      

Силвия Павлова Какачева

 

356.                      

Силвия Петрова Вуканова

 

357.                      

Славчо Киров Славков

 

358.                      

Славчо Стоименов Павлов

 

359.                      

Снежанка Димитрова Кръстева

 

360.                      

Снежанка Петрова Михайлова

 

361.                      

Спаска Иванова Михайлова

 

362.                      

Спаска Матеева Каменова

 

363.                      

Станил Венелинов Йотов

 

364.                      

Станислав Георгиев Петков

 

365.                      

Стефан Цветков Стефанов

 

366.                      

Стефанина Красимирова Илчовска

 

367.                      

Стефка Йорданова Спасова

 

368.                      

Стоян Георгиев Големинов

 

369.                      

Стоян Иванов Стоянов

 

370.                      

Таня Борисова Танева

 

371.                      

Татяна Вергилова Трифонова

 

372.                      

Тодор Ангелов Иванов

 

373.                      

Тодор Людмилов Розев

 

374.                      

Трайко Димитров Николов

 

375.                      

Цветан Дянков Цачев

 

376.                      

Цветан Николаев Чуков

 

377.                      

Цветанка Ненова Ангелова

 

378.                      

Цветелин Петков Иванов

 

379.                      

Цветелина Вергилова Гусева

 

380.                      

Ювелина Петрова Владова

 

381.                      

Юлиан Стоянов Вачев

 

382.                      

Юлия Венкова Венкова

 

383.                      

Юлиян Веселинов Спасов

 

384.                      

Явор Асенов Лазаров

 

385.                      

Стефка Димитрова Колева

 

386.                      

Вестияна Теодорова Михова

 

387.                      

Зафер Ремзи Хюсеин

 

388.                      

Мила Господинова Вълканова

 

389.                      

Пламен Николов Никитов

 

390.                      

Константин Василев Михайлов

 

391.                      

Миглена Василева Милева   Никитова

 

392.                      

Йордан Михайлов Тошев

 

393.                      

Християна Павлова Георгиева

 

394.                      

Михаела Павлова Георгиева

 

395.                      

Георги Георгиев Донков

 

396.                      

Борис Симеонов Миланов

 

397.                      

Виолета Стаменова Иванова

 

398.                      

Анка Стоянова Стайкова

 

399.                      

Николина Стоянова Цветанова

 

400.                      

Бойка Скримова Калайджиева

 

401.                      

Николай Ивов Илчев

 

402.                      

Мария Стефанова Христова

 

403.                      

Таня Борисова Шопова

 

404.                      

Мария Бойчева Шотлекова   Падарева

 

405.                      

Светломир Стоянов Каменов

 

406.                      

Иванка Евлогиева Методиева

 

407.                      

Лазарина Радоева Лазарова

 

408.                      

Ирена Петкова Димитрова

 

409.                      

Емил Иванов Стойнов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1506-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1505-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1504-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения