Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 46-МИ
София, 3 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „НОВА ЗОРА” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НОВА ЗОРА", подписано от Минчо Мънчев Минчев в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 20 на 28 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 22.09.1993 г. по гр.д. № 15936/1993 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 14.07.2006 г. по ф.д. № 15936/1993 г. на СГС - ФО, за вписване на промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 08.07.2011 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 88 на „Държавен вестник", бр. 88 от 1993 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 181 на „Държавен вестник", бр. 67 от 2006 г., в който е обнародвано решението за промени в наименованието на партията; препис-извлечение от протокол № 6 от 23.07.2011 г. от заседание на Централния политически съвет на ПП „Нова Зора", на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-336 от 08.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение реф. № 234114 от 25.07.2011 г. на УниКредит Булбанк АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 08.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 15936/1993 г., издадено на основание чл.19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8942 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 03.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „НОВА ЗОРА" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. за регистрация на политическа партия „НОВА ЗОРА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „НОВА ЗОРА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения