Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4596-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалбa от партия „ВОЛЯ“, Стилияна Иванова и Райна Лучкова срещу решение № 96-НС от 21.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 25 – София

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № НС-10-91/22.03.2017 г. от партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки, Стилияна Ивайлова Иванова, кандидат за народен представител на партия „ВОЛЯ“ в 25 МИР – София, и Райна Русева Лучкова, представител на партия „ВОЛЯ“ за 25 МИР – София, всички чрез адв. Христо Нихризов, срещу решение № 96-НС от 21.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 25 – София, с което е забранено функционирането на технически средства за видеонаблюдение и звукозапис в помещенията, в които се осъществяват гласуването и обработването на резултатите от изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. Към жалбата са приложени: незаверено копие от протокол № 16 от 21.03.2017 г. на РИК 25 – София; решение № 96-НС от 21.03.2017 г. на РИК 25 – София, свалено от сайта на комисията; пълномощно от Веселин Марешки, като представляващ партия „ВОЛЯ“, в полза на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко“, включително в полза на адв. Нихризов; пълномощно от Райна Лулчкова в полза на адв. Нихризов и пълномощно от Стилияна Иванова в полза на адв. Нихризов.

С вх. № НС-15-266 от 23.03.2017 г. в ЦИК от РИК 25 – София, е постъпило заверено копие от протокол № 16 от 21.03.2017 г. на РИК.

В жалбата се прави оплакване, че решението е постановено при липса на компетентност от страна на РИК съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, както и за противоречие на решението с материално-правни разпоредби и несъответствия на целта на закона – чл. 40 от Конституцията на Република България, чл. 227 от ИК, чл. 272 от ИК, за необоснованост на решението и допуснати нарушения на административно-производствени правила – чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК и чл. 70, ал. 1, 3 и 9 от ИК. Иска се отмяна на атакуваното решение изцяло или поне в частта му относно забраната му за функциониране на технически устройства по време на обработка на резултатите от изборите за народни представители.

Предложен беше следният проект за решение:

„Жалбата е подадена в срок от правоимащи лица и като такава е допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Районната избирателна комисия не притежава правомощие на разпореждане с помещенията за гласуване и реда на функциониране на камерите в училищата.

Обзавеждането на изборните помещения е от компетентността на общинските администрации. Камерите за охрана на реда в класните стаи и коридорите са под разпореждането на директорите на училищата. Те не са насочени за директно заснемане на конкретни факти, а за контрол на поведението на лицата в тези помещения.

На второ място не е налице възможност за нарушаване на тайната на вота и свободното изразяване на волята на избирателя, както и нарушаване разпространяването на личните му данни, доколкото начинът на насочване на камерите и изграждането на кабини с височина 2 м. възпрепятстват този процес. Тайната на вота на избирателя е осигурена чрез правилата и реда, установен за гласуване в изборните помещения чрез изградените кабини за гласуване, чрез разпоредбата на чл. 227, чл. 270 и др. от Изборния кодекс, както и чрез създадената правна възможност за наблюдение на процеса на гласуване, спазване на реда в изборните помещения от страна на представители на партии, коалиции и инициативни комитети, застъпниците на техните листи, наблюдателите и представителите на средствата за масова осведомяване. Процесът на преброяване на гласовете е след приключване на гласуването и не дава възможност за разкриване на тайната на вота. Цитираните разпоредби на чл. 70, ал. 1, 3 и 9 също са гарант за това.

ЦИК не възприема твърдението за нарушение на разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, който не намира приложение в производствата, изрично уредени в Изборния кодекс като специален закон.

С оглед на изложеното жалбата е основателна и оспореното решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно и постановено извън материално-правната компетентност на РИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 26а във връзка с чл. 72, ал. 1 и чл. 227, чл. 272 от ИК и чл. 40 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 96-НС от 21.03.2017 г. на РИК 25 – София.“

При обсъждането на проекта за решение беше изразено становище, че решението на РИК не подлежи на обжалване, тъй като има организационен характер.

Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба против решение № 96-НС от 21.03.2017 г. на РИК 25 – София.

От присъстващите в залата 17 членове на ЦИК „ЗА“ проекта гласуваха 9 членове на ЦИК: Ивилина Алексиева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман, Севинч Солакова и Иванка Грозева; „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 8 членове на ЦИК: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Емануил Христов, Мария Мусорлиева и Владимир Пенев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс жалба с вх. № НС-10-91/22.03.2017 г. от партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки, Стилияна Ивайлова Иванова, кандидат за народен представител на партия „ВОЛЯ“ в 25 МИР – София, и Райна Русева Лучкова, представител на партия „ВОЛЯ“ за 25 МИР – София, всички чрез адв. Христо Нихризов, срещу решение № 96-НС от 21.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 25 – София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения