Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4595-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Александра Константинова Берданкова –пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ коалиция „БСП за България“, срещу решение № 178-НС от 21.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-11-41 от 22.03.2017 г. от Александра Константинова Берданкова – пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ коалиция „БСП за България“, срещу решение № 178-НС от 21.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски.

На 23 март 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-15-263 от 22.03.2017 г., към което в оригинал е приложена цялата административната преписка, изпратена от РИК 17 – Пловдивски, по оспореното решение № 178-НС от 21.03.2017 г.

В административната преписка са приложени следните документи: писмо с вх. № 310/20.03.2017 г. от кмета на община Калояново до РИК 17 – Пловдивски; решение № 178-НС от 21.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски, обявено на 21 март 2017 г. в 19,35 ч.; жалба с вх. № 17/22.03.2017 г. от Александра Константинова Берданкова –пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ коалиция „БСП за България“, срещу решение № 178-НС от 21.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски; пълномощно изх. № 286/16.03.2017 г. от Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ коалиция „БСП за България“ в полза на Александра Константинова Берданкова; писмо разпечатка от електронната поща на РИК 17 – Пловдивски.

В жалбата се твърди, че оспореното решение е взето в нарушение на Изборния кодекс, „тъй като не се позовава на фактологичната обстановка, изяснена в хода на взетите решения от страна на РИК 17 – Пловдивски и ЦИК“. Жалбоподателят визира решение № 119-НС от 11.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски, с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 6 във връзка с чл. 37 от Изборния кодекс РИК 17 – Пловдивски, е открила ПСИК в община Калояново, както и Решение № 4505-НС от 14 март 2017 г. на ЦИК, постановено на основание чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК по повод подадена жалба срещу решение № 119-НС от 11.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски.

Поради това жалбоподателят сезира Централната избирателна комисия с искане да бъде извършена проверка на гореизложеното и да бъдат предприети необходимите действия за преустановяване на евентуални нарушения, както и да бъде постановено образуване на ПСИК в община Калояново, т.е. по същество се иска да бъде отменено решение № 178-НС от 21.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима като подадена от лице, имащо право и интерес от оспорването, в законоустановения срок, както и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК 17 – Пловдивски, а разгледана по същество за неоснователна.

С оспореното решение РИК 17 – Пловдивски, е закрила ПСИК № 171200021 на територията на община Калояново, разкрита с решение № 119-НС от 11.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски. При постановяване на решение № 178-НС от 21.03.2017 г. комисията се е мотивирала с това, че секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11 март 2017 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес), е на територията на съответното населено място.

По аргумент от разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс информация за това дали има подадени заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа), а ако има такива – за техния брой, се предоставя на съответната районна избирателна комисия от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК.

В конкретния случай с писмо с вх. № 310/20.03.2017 г. кметът на община Калояново е информирал РИК 17 – Пловдивски, че в община Калояново няма постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

При това положение Централната избирателна комисия намира, че решение № 178-НС от 21.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски, е постановено в съответствие с установената фактическа обстановка и съобразно изискванията на Изборния кодекс относно гласуването с подвижна избирателна кутия, поради което същото е правилно, законосъобразно, а подадената жалба – неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Александра Константинова Берданкова – пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ коалиция „БСП за България“, срещу решение № 178-НС от 21.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения