Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4594-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалбa от адв. Владимир Михайлов Дончев срещу решение № 83-НС от 20.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба чрез РИК 16 – Пловдив, с вх. № НС-15-254/21.03.2017 г., и в оригинал на 22.03.2017 г. от адв. Владимир Михайлов Дончев срещу решение № 83-НС от 20.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Към жалбата са приложени: решение № 83-НС от 20.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив; протокол от 20.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив; проект на дневен ред; сигнал с вх. № 97 от 17.03.2017 г. по описа на РИК 16 – Пловдив; снимков материал – 3 бр., и публикация на интернет сайта www.359news.bg.

На Централната избирателна комисия беше предложен следният проект за решение:

„Обжалваното решение е постановено от РИК 16 – Пловдив, по т. 2 от сигнал с вх. № 97/17.03.2017 г., подаден от адв. Владимир Михайлов Дончев за нарушение на чл. 183, ал. 2, изр. първо, пр. 2 и пр. 3 от Изборния кодекс във връзка с рекламни пана – 8 бр. на КП „БСП за България“, намиращи се в гр. Пловдив, на главната улица, срещу кафе „Олимп“. Със сигнала е направено искане за установяване на нарушение от КП „БСП за България“, както и задължаване на кмета на гр. Пловдив да премахне незаконните агитационни материали. Към сигнала е приложен снимков материал в подкрепа на твърдените нарушения на Изборния кодекс.

С оглед установяване на фактическата обстановка двама членове от състава на РИК 16 – Пловдив, Кристиан Гьошев (зам.-председател) и Веселина Славова (член), извършват проверка на място, която установява твърдените в сигнала нарушения на ИК.

След проведени дебати РИК 16 – Пловдив, постановява процесното решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70 ал. 4, изр. второ от ИК.

Жалбоподателят оспорва решение № 83-НС от 20.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, като твърди, че отхвърлителните мотиви в обжалваното решение по никакъв начин не кореспондират с фактическата обстановка, доказана с представения снимков материал и констатирана от проверяващите сигнала членове на РИК. Направено е искане обжалваното решение на РИК да бъде отменено, както и Централната избирателна комисия да се произнесе по същество или преписката да бъде върната на РИК 16 – Пловдив, за ново произнасяне.

Жалбата е подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес, поради което същата е допустима, разгледана по същество – основателна.

Предмет на настоящата жалба са рекламни пана – 8 бр. на КП „БСП за България“, намиращи се в гр. Пловдив, на главната улица, срещу кафе „Олимп“.

Видно от доказателствения материал (снимки), приложен към жалбата, агитационните материали - 4 бр. от които се намират в северната част и 4 бр. - в южната част на улицата, в цветове в бяло, червено, зелено и черно, разположени и залепени от лицевата част на предизборния павилион на коалицията, съдържат надписи „ПОИСКАЙ ПРОМЯНАТА!“, „Коалиция БСП за България“, изображение на бюлетина № 10 и „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, който надпис обаче е видимо значително по-малък от законоустановените 10 % от площта на агитационния материал и не е в обособено поле. В този смисъл е и констатацията, направена след извършената проверка на място от членовете на РИК - Пловдив.

Централната избирателна комисия приема, че това е нарушение на чл. 183, ал. 2, изр. първо, пр. 2 и пр. 3 от ИК, където изрично е записано, че информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

Предвид гореизложеното, оспореното решение е неправилно, а релевираните оплаквания за неговата незаконосъобразност са основателни, поради което същото следва да бъде отменено.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 и чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 83-НС от 20.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, и връща преписката за ново произнасяне съобразно мотивната част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

При обсъждането на така предложения проект за решение бе изразено становище, че жалбата е основателна и с оглед краткия срок до изборния ден следва Централната избирателна комисия да установи извършеното нарушение на ИК, което не събра необходимото мнозинство от 2/3.

Изразено бе мнение, че жалбата е неоснователна и като такава следва ЦИК да я остави без уважение, което също не събра необходимото мнозинство от 2/3.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба от адв. Владимир Михайлов Дончев срещу решение № 83-НС от 20.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив.

От присъстващите в залата 17 членове „ЗА“ проекта гласуваха 10 членове на ЦИК: Мария Мусорлиева, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков, Катя Иванова и Бойчо Арнаудов.

„ПРОТИВ“ проекта гласуваха 7 членове на ЦИК: Ивилина Алексиева, Емануил Христов, Таня Цанева, Росица Матева, Камелия Нейкова, Александър Андреев и Румяна Сидерова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, във връзка с чл. 73 и чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения