Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4593-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалбa от адв. Владимир Михайлов Дончев срещу решение № 82-НС от 20.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба чрез РИК 16 – Пловдив, с вх. № НС-15-254/21.03.2017 г., и в оригинал на 22.03.2017 г. от адв. Владимир Михайлов Дончев срещу решение № 82-НС от 20.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Към жалбата са приложени: решение № 82-НС от 20.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив; протокол от 20.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив; проект на дневен ред; сигнал с вх. № 97 от 17.03.2017 г. по описа на РИК 16 – Пловдив; снимков материал – 1 бр., и публикация на интернет сайта www.359news.bg.

Обжалваното решение е постановено от РИК 16 – Пловдив, по т. 1 от сигнал с вх. № 97/17.03.2017 г., подаден от адв. Владимир Михайлов Дончев за нарушение на чл. 183, ал. 2, изр. първо, пр. 2 и пр. 3 от Изборния кодекс във връзка с рекламно пано на ПП „ГЕРБ“ с лика на Менда Стоянова - кандидат за народен представител и изображение на бюлетина № 11, намиращо се в гр. Пловдив, над тунела на ул. „Гладстон“, с лице към Централна поща. Със сигнала е направено искане за установяване на нарушение от ПП „ГЕРБ“, както и задължаване на кмета на гр. Пловдив да премахне незаконните агитационни материали. Към сигнала е приложен снимков материал в подкрепа на твърдените нарушения на Изборния кодекс.

С оглед установяване на фактическата обстановка двама членове от състава на РИК 16 – Пловдив, Кристиан Гьошев (зам.-председател) и Веселина Славова (член), извършват проверка на място, която установява твърдените в сигнала нарушения на ИК.

След проведени дебати РИК 16 – Пловдив, постановява процесното решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70 ал. 4, изр. второ от ИК.

Жалбоподателят оспорва решение № 82-НС от 20.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, като твърди, че отхвърлителните мотиви в обжалваното решение по никакъв начин не кореспондират с фактическата обстановка, доказана с представения снимков материал и констатирана от проверяващите сигнала членове на РИК. Направено е искане обжалваното решение на РИК да бъде отменено, както и Централната избирателна комисия да се произнесе по същество или преписката да бъде върната на РИК 16 – Пловдив, за ново произнасяне.

Жалбата е подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес, поради което същата е допустима, разгледана по същество – основателна.

Предмет на настоящата жалба е рекламно пано на ПП „ГЕРБ“ с лика на Менда Стоянова – кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“, и изображение на бюлетина № 11, намиращо се в гр. Пловдив, над тунела на ул. „Гладстон“, с лице към Централна поща.

Видно от доказателствения материал (снимки), приложен към жалбата, агитационният материал съдържа надписи „РЕАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“, „ГЕРБ“ и изображение на бюлетина № 11, както и „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, който надпис обаче е видимо значително по-малък от законоустановените 10 % от площта на агитационния материал и не е в обособено поле. В този смисъл е и констатацията, направена след извършената проверка на място от членовете на РИК - Пловдив.

Централната избирателна комисия приема, че това е нарушение на чл. 183, ал. 2, изр. първо, пр. 2 и пр. 3 от ИК, където изрично е записано, че информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

Предвид гореизложеното, оспореното решение е неправилно, а релевираните оплаквания за неговата незаконосъобразност са основателни, поради което същото следва да бъде отменено.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 и чл. 183, ал. 2 и чл. 96 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 82-НС от 20.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив.

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 2, изр. първо, пр. 2 и пр. 3 от ИК, извършено от ПП „ГЕРБ“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 183, ал. 2, изр. първо, пр. 2 и пр. 3 от ИК на Бойко Методиев Борисов, ЕГН …, с адрес: гр. София 1414, пл. „България“ №1, НДК, Административна сграда, ет. 17, представляващ ПП „ГЕРБ“.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения