Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4589-НС
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 22 от 22.03.2017 г. от сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“, представлявано от Даниела Михайлова Михайлова, Методи Трайков Димитров и Севда Недкова Нанова – в качеството им на членове на председателския съвет и представляващи сдружението, чрез пълномощника Даниела Михайлова Михайлова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 14.03.2017 г. от Софийски градски съд, VI-22 с-в, по ф.д. № 6838/2006 г.; удостоверение № 005/04.12.2006 г., издадено от Министерството на правосъдието за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; изрично пълномощно от Методи Трайков Димитров и Севда Недкова Нанова, представляващи сдружението, в полза на Даниела Михайлова Михайлова, и пълномощни от Методи Трайков Димитров, Севда Недкова Нанова и Даниела Михайлова Михайлова в полза на 23 (двадесет и три) лица – представители на сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 23 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 4161-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и разпечатка от публичния регистър на Министерството на правосъдието относно вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 22.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията 19 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за 4 лица са установени несъответствия.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са спазени изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 19 упълномощени представители на сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1.                   

Зоя Христова Тодорова

 

2.                   

Момчил Орлинов Йорданов

 

3.                   

Ерхан Емилов Калинов

 

4.                   

Бюлен Сергеев Младенов

 

5.                   

Ани Стефанова Йорданова

 

6.                   

Сехер Ахмедова Максимова

 

7.                   

Багрян Силвенов Максимов

 

8.                   

Данаила Левенова Хасанова

 

9.                   

Галин Красимиров Йосифов

 

10.              

Станислав Станиславов Георгиев

 

11.              

Кадрин Ахмедов Хасанов

 

12.              

Диян Илиев Данков

 

13.              

Валентина Радкова Емилова

 

14.              

Исмаил Асенов Сидеров

 

15.              

Сема Рашкова Андреева

 

16.              

Марияна Стефанова Маркова

 

17.              

Дарина Николова Иванова

 

18.              

Мирослав Недев Емилов

 

19.              

Орлин Иванов Йорданов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4619-НС/

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения