Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4588-НС
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпили са съответно заявление (Приложение № 28-НС) и заявление (Приложение № 29-НС), заведени с вх. № 21 от 22.03.2017 г., от сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“, представлявано от Росица Любенова Кирова – председател на УС, чрез пълномощника Станислав Петров Петров, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявленията са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 28.02.2017 г. по ф.д. № 19/2015 г. на Видински окръжен съд; удостоверение № 001/12.10.2015 г., издадено от Министерство на правосъдието; пълномощно от Росица Любенова Кирова, представляващ сдружението, в полза на Станислав Петров Петров, и пълномощно от Росица Любенова Кирова в полза на 58 (петдесет и осем) лица – представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 58 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 4161-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и разпечатка от публичния регистър на Министерството на правосъдието относно вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 28.02.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията 57 (петдесет и седем) лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за 1 лице е установено несъответствие.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са спазени изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 57 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

 

Светлана Бориславова Стойкова

 

2.       

Елина Веселинова Боровичанова

 

3.       

Росица Станчева Еремиева

 

4.       

Елеонора Валериева Петрова

 

5.       

Петьо Райков Петров

 

6.       

Лъчезар Славчев Райчев

 

7.       

Станислав Петров Петров

 

8.       

Людмила Йорданова Станкова

 

9.       

Мая Тодорова Димитрова

 

10.  

Красимир Илиев Михайлов

 

11.  

Вардан Сашики Папикян

 

12.  

Милен Пламенов Милчев

 

13.  

Даниил Асенов Томов

 

14.  

Павел Тодоров Тодоров

 

15.  

Орлин Боянов Бишков

 

16.  

Иво Георгиев Атанасов

 

17.  

Любомир Прокопиев Бонев

 

18.  

Мариета Апостолова Георгиева

 

19.  

Илиана Илиева Миланова

 

20.  

Емил Цеков Петров

 

21.  

Иво Венциславов Дановски

 

22.  

Цветелина Николова Дановска

 

23.  

Митко Тодоров Миланов

 

24.  

Ани Борисов Петров

 

25.  

Светослав Петров Петков

 

26.  

Юлиан Вълчев Тошев

 

27.  

Галя Перчова Георгиева

 

28.  

Андрей Гошов Иванов

 

29.  

Иван Мирославов Георгиев

 

30.  

Любомир Емилов Петров

 

31.  

Галина Крумова Ранджелович

 

32.  

Владимир Красимиров Михайлов

 

33.  

Калин Иванов Виденов

 

34.  

Янко Кирилов Веков

 

35.  

Милера Симеонова Кирилова

 

36.  

Елица Асенова Станчева

 

37.  

Венцислав Валентинов Илиев

 

38.  

Мариан Тодоров Петров

 

39.  

Габриела Ромилова Иванова

 

40.  

Йоана Йонова Антонова

 

41.  

Борислав Любомиров Ванков

 

42.  

Цветан Петров Ценков

 

43.  

Искър Емилов Искъров

 

44.  

Йоан Асенов Томов

 

45.  

Албена Йорданова Михайлова

 

46.  

Георги Тодоров Николов

 

47.  

Невена Цветанова Тошкова

 

48.  

Асен Матеев Матеев

 

49.  

Юлиана Иванова Димитрова

 

50.  

Димитрина Илиева Николова

 

51.  

Иван Милчев Ванков

 

52.  

Катя Трифонова Димитрова

 

53.  

Любомир Петров Георгиев

 

54.  

Георги Александров Михайлов

 

55.  

Силвия Иванова Ставрева

 

56.  

Ивайло Емилов Иванов

 

57.  

Светлана Бориславова Стойкова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4620-НС/

4621-НС/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения