Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4587-НС
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪПОРТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 3 (3-7) от 22.03.2017 г. от сдружение „СЪПОРТ“, представлявано от Петър Дименов Райчев – председател на УС, чрез пълномощника Красимир Трифонов Трифонов, регистрирана с Решение на ЦИК № 4375-НС от 1 март 2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Петър Дименов Райчев в полза на Красимир Трифонов Трифонов; пълномощно от Петър Дименов Райчев в полза на 31 (тридесет и едно) лица – представители на сдружение „СЪПОРТ“; списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 31 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-268 от 22.03.2017 г. на ЦИК e пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „СЪПОРТ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 30 (тридесет) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., а за едно лице е установено несъответствие – невалиден ЕГН.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 30 (тридесет) упълномощени представители на сдружение „СЪПОРТ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1.       

Йорданка Борисова Никова

 

2.       

Стоянка Димитрова Букикова

 

3.       

Тодор Костадинов Асенов

 

4.       

Александър Асенов Янев

 

5.       

Стоян Йорданов Борисов

 

6.       

Филип Сашев Атанасов

 

7.       

Ангел Стоянов Шингов

 

8.       

Сашо Стефанов Симов

 

9.       

Стоян Ангелов Димитров

 

10.  

Митко Йорданов Борисов

 

11.  

Михаил Катев Георгиев

 

12.  

Румен Сашов Рашев

 

13.  

Йордан Илиев Мишев

 

14.  

Ива Танкова Пенчева

 

15.  

Ламбра Апостолова Кулова

 

16.  

Величка Георгиева Тикварова

 

17.  

Ивелина Ангелова Ангелова

 

18.  

Валентин Албенов Зебеков

 

19.  

Ирина Вангелова Скевова

 

20.  

Атон Ангелов Асенов

 

21.  

Николай Пайсиев Вълков

 

22.  

Мария Спирова Скекова

 

23.  

Христина Николова Козарева

 

24.  

Костадин Маринов Матов

 

25.  

Венелина Иванова Иванова

 

26.  

Иванка Георгиева Христова

 

27.  

Вела Мичева Петкова

 

28.  

Ваня Георгиева Кулова

 

29.  

Петя Минчева Георгиева

 

30.  

Иван Руменов Христов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения