Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4586-НС
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК от онлайн издание „Афера.бг“

В ЦИК е постъпила жалба с вх. № НС-11-36 от 21.03.2017 г. от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ чрез пълномощника й Михаил Иванов Петров. В същата се твърди, че онлайн изданието „Афера.бг“ разпространява материали срещу доброто име на кандидатите за народни представители от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов и Борис Вангелов, като по този начин се нарушавали правилата на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Към жалбата е приложена и публикация в онлайн изданието със заглавие „Патриотите продали български паспорти за 28 000 000 €. В Македония, арестуван - брънка от веригата за издаване на удостоверения за български произход“, публикувана на 19.03.2017 г. Жалбоподателят счита, че видно от изпратения в ЦИК по електронната поща материал в същия са нарушени императивни правила, отнасящи се до съдържанието му, тъй като същият не отговаря на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК, според която материалът не трябва да накърнява добрите нрави. Счита също така, че се уронва патриотичната идея, както и авторитетът и името не само на конкретните хора, цитирани в материала, но и на „Обединени патриоти“ и всички партии и формации в коалицията. Цитират се определени пасажи от статията, с които според жалбоподателя се цели уронване на доброто име на председателя на ДАБЧ и кандидат за народен представител Борис Вангелов, както и неверни твърдения по отношение на кандидата за народен представител Красимир Каракачанов. Прави се искане ЦИК да предприеме действия срещу онлайн изданието „Афера.бг“, като се постанови незабавно премахване на статията, както и да бъдат наказани представляващите изданието за извършените нарушения на българското законодателство.

Централната избирателна комисия счита, че е компетентна да разгледа жалбата, тъй като посоченото в същата жалба онлайн издание се разпространява на територията на цялата страна.

Централната избирателна комисия, след като разгледа жалбата и се запозна с предоставения писмен материал – статия в онлайн издание „Афера.бг“ със заглавие „Патриотите продали български паспорти за 28 000 000 €. В Македония, арестуван - брънка от веригата за издаване на удостоверения за български произход“, счита за установено, че в същия се съдържат твърдения, които накърняват достойнството и честта на кандидатите за народни представители от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов и Борис Вангелов. В цитирания материал се съдържат и твърдения, които уронват престижа на цялата коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, както и на съставляващите я партии и формации, тъй като още в самото заглавие на статията се правят внушения за незаконни действия от страна на „Патриотите“, свързани с придобиване на българско гражданство от чуждестранни лица. Правят се внушения за наличие на „Мафия патриоти“, занимаваща се с незаконно придобиване на българско гражданство от чужди граждани, за корупционни схеми, нагласени конкурси и т.н., които твърдения, поднесени по този начин, безспорно накърняват добрите нрави, както и накърняват доброто име и честта на посочените в статията лица, които са кандидати за народни представители.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК се забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги онлайн изданието „Афера.бг“.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 26 и т. 45 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от ИК от доставчика на медийни услуги онлайн изданието „Афера.бг“, в публикуваната в същото издание статия със заглавие „Патриотите продали български паспорти за 28 000 000 €. В Македония, арестуван - брънка от веригата за издаване на удостоверения за български произход“.

ПОСТАНОВЯВА незабавното премахване от страницата на „Афера.бг“ на статия със заглавие „Патриотите продали български паспорти за 28 000 000 €. В Македония, арестуван - брънка от веригата за издаване на удостоверения за български произход“.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР – СДВР да установи пълната самоличност на собственика и на главния редактор на онлайн изданието „Афера.бг“. След връщане на информацията относно самоличността на нарушителите оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на същите.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на съответния областен управител за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения