Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4585-НС
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: сигнал от Данаил Иванов Петков, кандидат за народен представител от ПП „Български демократичен център“– БДЦ, против решение № 156-НС от 18.03.2017 г. на РИК – Враца

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал по електронната поща с вх. № НС-15-256 от 21.03.2017 г. изпратен от РИК – Враца, и подаден от Данаил Иванов Петков, кандидат за народен представител от ПП „Български демократичен център“ – БДЦ, против решение № 156-НС от 18.03.2017 г. на РИК – Враца. Към преписката са приложени: решение № 156-НС от 18.03.2017 г. на РИК – Враца; протокол № 14 от заседание на РИК – Враца, проведено на 17.03.2014 г., и присъствен списък на членовете на РИК; протокол № 15 от заседание на РИК – Враца, проведено на 18.03.2014 г., и присъствен списък на членовете на РИК; писмо рег. № 3700-25(1) от 16.03.2017 г. на секретар на община Враца; заповед № 298/13.03.2017 г. на секретар на община Враца и уведомление изх. № 25 от 05.03.2017 г. от кмета на с. Бели Извор, община Враца; заповед № 05 от 05.03.2017 г. на кмета на с. Бели Извор, община Враца.

Районната избирателна комисия е била сезирана със сигнал с вх. № 251/15.03.2017 г. за неправомерни действия от страна на кандидата за народен представител Кирил Александров Илиев в кметството и сградата на читалището в с. Бели Извор. Районна избирателна комисия – Враца е извършила проверка, във връзка с която са представени в комисията: писмо рег. № 3700-25(1) от 16.03.2017 г. на секретар на община Враца; заповед № 298/13.03.2017 г. на секретар на община Враца; уведомление изх. № 25 от 05.03.2017 г. от кмета на с. Бели Извор, община Враца; заповед № 05 от 05.03.2017 г. на кмета на с. Бели Извор, община Враца. Установено е, че Кирил Александров Илиев е регистриран като кандидат за народен представител в Шести изборен район – Врачански, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с Решение № 21-НС от 20.02.2017 г. и заема първото място в кандидатската листа на партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“, като в периода от 20.02.2017 г. до 06.03.2017 г. същият не е изпълнил задължението си да ползва платен или неплатен отпуск за времето от регистрацията му като кандидат за народен представител до обявяване на резултатите от изборите, което е нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК.

Районната избирателна комисия на свое заседание от 17 март 2017 г. е разгледала проект на решение за установяване на нарушение на чл. 161, ал.1 от ИК от Кирил Александров Илиев, изразяващо се в неизползване от страна на кандидат, явяващ се и местен орган по смисъла на закона, на задължителен отпуск от 20.02.2017 г., представляващ момента на регистрацията му като кандидат за народен представител в Шести изборен район – Врачански, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. съобразно Решение № 21-НС от 20.02.2017 г., до обявяване на резултатите от изборите. При проведеното гласуване РИК – Враца не е постигнал необходимото мнозинство от 2/3 за приемане на решение, с оглед на което е постановено решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 70, ал. 4 от ИК. В заседание на РИК на 18.03.2017 г. са изложени мотивите на членовете на РИК, гласували против проекта, и решението е подписано и публикувано на страницата на комисията.

Срещу така постановеното решение е подадена жалба, наименована сигнал, в който е посочено, че се обжалва решение № 156-НС от 18.03.2017 г. на РИК – Враца, като се иска ЦИК да го отмени и даде задължителни указания на РИК – Враца.

Централната избирателна комисия приема, че подаденият от Данаил Иванов Петков, кандидат за народен представител от ПП „Български демократичен център“ – БДЦ, сигнал срещу решение № 156-НС от 18.03.2017 г. на РИК – Враца, е подаден от лице, участник в изборния процес, поради което за него е налице правен интерес от постановяване на решение от РИК – Враца, както и че сигналът е подаден в законоустановения 3-дневен срок за оспорване на решението на РИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК кандидат, който е държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Както е посочено в решението на РИК – Враца, Кирил Александров Илиев е регистриран като кандидат за народен представител в Шести изборен район – Врачански, от кандидатската листа на партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с Решение № 21-НС от 20.02.2017 г. Видно от приложените към жалбата доказателства от датата на регистрирането му за кандидат за народен представител – 20.02.2017 г., до 06.03.2017 г., Кирил Александров Илиев е продължавал да изпълнява функциите си на кмет на с. Бели Извор, община Враца, следователно е извършил нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК, като не е излязъл в отпуск за времето от регистрацията си до обявяване на резултатите от изборите.

Разгледан по същество, сигналът е основателен. Кметовете на кметства и общини са част от изпълнителната власт и изпълняват функциите на държавата на територията на съответната община и кметство. Оспореното решение следва да бъде отменено и върнато на РИК – Враца, за произнасяне с необходимото мнозинство и постановяване на решение съобразно мотивите.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 156-НС от 18.03.2017 г. на РИК – Враца и ВРЪЩА преписката на РИК – Враца, за произнасяне по сигнал вх. № 251/15.03.2017 г. съобразно указанията в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения