Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4584-НС
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Магдалена Ташева срещу Решение № 157-НС от 17.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски

Производството е по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК).

Образувано е по жалба, подадена от Магдалена Ташева, като упълномощен представител на ПП АТАКА срещу Решение № 157-НС/17.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдив област.

Жалбата е постъпила чрез РИК 17 – Пловдивски, първоначално по електронната поща на ЦИК на 20.03.2017 г., а на 21.03.2017 г. и с оригинално придружително писмо в ЦИК, заедно с цялата преписка с вх. № 15-248/21.03.2017 г.

На Централната избирателна комисия беше предложен от члена на ЦИК Ивайло Ивков следният проект за решение:

„С обжалваното си решение РИК се е произнесла по повод получен сигнал, придружен със снимков материал от Енко Найденов, представящ се за председател на ОбС на БСП – Асеновград, за твърдяно нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК в частта относно забраната за използване на знамето на РБ в агитационните материали, изразяващо се в използването на знамето за политическа агитация на билборд на КП „Обединени патриоти“, чието местонахождение е точно описано. От мотивната част на решението става ясно, че съответната РИК е извършила служебна проверка на място, установила е наличието на билборд, който по своето естество представлява агитационен материал и на който е изобразена г-жа Магдалена Ташева, снимана на фона на българското знаме, и е установила нарушение на забраната, съдържаща се в чл. 183, ал. 4, изречение второ от ИК. С диспозитива на решението е разпоредила на кмета на община Асеновград да премахне въпросния агитационен материал на коалиция „Обединени патриоти“.

Твърденията в жалбата са за незаконосъобразност на атакуваното пред ЦИК решение на РИК 17 – Пловдивски, поради това, че цветовата комбинация на билборда в бяло, зелено и червено е фон на думите съответно „доходи“, „справедливост“ и „сигурност“, а не на образа на Ташева, и че не може да бъде окачествена като български национален флаг. Развиват се доводи, че т.нар. цветова комбинация се отличава по пропорции, размери и цветови нюанси от националния флаг на РБ съгласно дефиницията на чл. 15, ал. 4 от ЗДПНЗРБ. Изтъква се, че обжалваното решение противоречи на практиката на ВАС, като се посочва и конкретно решение. Претендира се отмяна на оспорваното решение като неправилно и незаконосъобразно и се иска от Централната избирателна комисия да го отмени.

Жалбата е допустима, подадена от легитимирано лице и в срока, предвиден в чл. 73, ал. 1 от ИК. Това е така, защото макар и жалбоподателят да не установява представителната си власт нито по отношение на коалицията, чийто предизборен материал е постановено да бъде премахнат, нито по отношение на съставната на коалицията ПП АТАКА, за самата г-жа Ташева като кандидат на съответната политическа сила за народен представител в предстоящите парламентарни избори на 26.03.2017 г., чийто образ е интерпретиран на процесния билборд, е налице правен интерес от обжалването. Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като разгледа поотделно и в съвкупност всички, събрани по преписката доказателства и изложени доводи както от жалбоподателя, така и в обстоятелствената част на обжалваното решение, намира от фактическа страна следното:

Не се спори между страните и са установени следните юридически факти, релевантни по случая, а именно:

Билбордът е предизборен материал на коалиция „Обединени патриоти“ и съдържа призив за подкрепа както за политическата сила, така и за кандидата за народен представител на тази коалиция Магдалена Ташева.

В долния десен ъгъл на билборда на площ приблизително от около една шеста от общата му площ на фона на три еднакви правоъгълника с цветове бяло, зелено и червено, разположени водоравно отгоре надолу, плътно един под друг, са изписани думите „доходи“, „справедливост“ и „сигурност“.

При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира, че по този начин представеното изображение на билборда в съществените си елементи до голяма степен съвпада с определението съгласно чл. 15, ал. 2 и ал. 3 от ЗДПНЗРБ и приложение № 2, т. 1.1. към закона.

Не може да бъде споделено твърдението на жалбоподателя, че обжалваното решение на РИК е в грубо противоречие с цитираното решение на ВАС, което е по друг конкретен случай, в който фактите не са идентични с настоящия.

Изводът на РИК 17 – Пловдивски, за наличие на нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4, изречение второ от ИК е правилен, поради което и разпореждането за премахване на агитационния материал намира своето правно основание в чл. 186, ал. 1 от ИК.“

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс бе направено предложение Централната избирателна комисия да остави без уважение жалбата на Магдалена Ламбова Ташева против решение № 157-НС/17.03.2017г. на РИК 17 – Пловдивски, като неоснователна.

В хода на проведените разисквания бе направено предложение от Владимир Пенев да бъде отменено решението на РИК 17 – Пловдивски, по съображенията, изложени в жалбата.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба от Магдалена Ламбова Ташева.

От присъстващите в залата 17 членове „ЗА“ проекта гласуваха 8 членове на ЦИК: Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова; „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 9 членове на ЦИК: Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова и Таня Цанева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 и чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения