Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4581-НС
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17 (17-4) от 21.03.2017 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, подписано от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, чрез упълномощения представител Иванка Недялкова Неделчева, регистрирана с Решение на ЦИК № 4513-НС от 15.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова в полза на Иванка Недялкова Неделчева; пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова, представляваща сдружението, в полза на 168 (сто шестдесет и осем) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 168 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-265/22.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на подаване на заявката 163 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за пет от лицата са констатирани несъответствия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 163 упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

 

1.       

Надя Тeодорова Маровска

 

2.       

Бояна Тeодорова Драгостинова

 

3.       

Лиляна Боянова Николова

 

4.       

Анна Петрова Шопова

 

5.       

Анна Йорданова Шопова

 

6.       

Елеонора Живкова Аргилова

 

7.       

Гергана Цветанова Георгиева

 

8.       

Йорданка Давиткова Георгиева

 

9.       

Иванка Лазарова Петканина

 

10.  

Даринка Петрова Христова

 

11.  

Румяна Георгиева Терзийска

 

12.  

Илияна Пенкова Димитрова

 

13.  

Данаил Тродскиев Бърдарски

 

14.  

Десислава Симеонова Миланова

 

15.  

Симеонка Димитрова Георгиева

 

16.  

Пламен Маргаритов Драганов

 

17.  

Горичка Цветанова Захариева

 

18.  

Любомир Петров Захариев

 

19.  

Венцислав Мариов Владимиров

 

20.  

Еленка Иванова Колева-Иванова

 

21.  

Петранка Иванова Палийска

 

22.  

Петя Делчева Ангелова

 

23.  

Стоян Павломиров Стоянов

 

24.  

Людмил Кирилов Митранов

 

25.  

Мариана Николова Хинкинска

 

26.  

Георги Венциславов Хинкински

 

27.  

Радостина Маринова Христова

 

28.  

Борис Венциславов Венков

 

29.  

Борис Димитров Паунов

 

30.  

Марио Николай Стефанов

 

31.  

Лиляна Илиева Козарева

 

32.  

Себахтин Ибрян Ахмед

 

33.  

Силвия Велинова Владова

 

34.  

Александър Стефанов Стефанов

 

35.  

Нели Димитрова Василева

 

36.  

Вержиния Валентинова Янкуловска

 

37.  

Любомир Йорданов Мандраджиев

 

38.  

Йордан Велев Мандраджиев

 

39.  

Мария Иванова Мандраджиева

 

40.  

Гергана Йорданова Спасова

 

41.  

Росица Стоянова Крумова

 

42.  

Георги Петров Крумов

 

43.  

Гергана Цветанова Вучева

 

44.  

Таня Маринова Лозанова

 

45.  

Стефка Лазарова Лазова

 

46.  

Христо Николов Николов

 

47.  

Пламен Светлозаров Кръстев

 

48.  

Валя Владимирова Златарева

 

49.  

Плумена Милева Стамова

 

50.  

Валдемар Ришард Ницпон

 

51.  

Цветан Руменов Цветанов

 

52.  

Билент Мустан Моллов

 

53.  

Огнян Пламенов Илчев

 

54.  

Мирослав Николаев Тошев

 

55.  

Георги Бориславов Маринов

 

56.  

Венелина Здравкова Маринова

 

57.  

Здравко Йотов Петров

 

58.  

Кръстан Донков Кръстанов

 

59.  

Соня Василева Илиева

 

60.  

Росица Иванова Ицева

 

61.  

Росица Маринова Гергова

 

62.  

Адриана Димитрова Андреева

 

63.  

Георги Кирилов Василев

 

64.  

Галя Рашева Бенкова

 

65.  

Радостин Линов Георгиев

 

66.  

Елеонора Борисова Генчева

 

67.  

Теодоро Костадинов Бояджиев

 

68.  

Силвия Георгиева Иванова

 

69.  

Михаил Димитров Грозданов

 

70.  

Драганка Манасиева Грозданова

 

71.  

Толя Георгиева Лазарова

 

72.  

Дора Троянова Илиева

 

73.  

Митко Борисов Андреев

 

74.  

Лилия Миткова Андреева – Маринова

 

75.  

Дияна Пеева Антонова

 

76.  

Лилия Любенова Ценова

 

77.  

Татяна Микова Микова

 

78.  

Йордан Николов Чипилов

 

79.  

Ирена Николаева Дъбова

 

80.  

Ирена Димитрова Зумпалова

 

81.  

Венета Василева Йончовска

 

82.  

Мариела Стоянова Стоянова

 

83.  

Любомир Николов Симеонов

 

84.  

Албена Венкова Цветкова

 

85.  

Жулиета Вълчева Костова

 

86.  

Вълкана Симеонова Соколова

 

87.  

Михаела Венциславова Атанасова

 

88.  

Тихомир Георгиев Димитров

 

89.  

Петър Александров Савов

 

90.  

Иван Ерениев Гергов

 

91.  

Силвия Христова Димитрова

 

92.  

Тодор Димитров Димитров

 

93.  

Георги Тодоров Лазаров

 

94.  

Цветан Кирилов Петков

 

95.  

Младен Георгиев Генадиев

 

96.  

Елеонора Методиева Пановска

 

97.  

Цонко Крумов Манавски

 

98.  

Пламен Крумов Ганецовски

 

99.  

Сирма Георгиева Младенова

 

100.                      

Румен Ценов Лилов

 

101.                      

Благолета Методиева Дръмкарска

 

102.                      

Светослав Валентинов Спасов

 

103.                      

Младен Славков Младенов

 

104.                      

Маргарита Димитрова Цветанова

 

105.                      

Мирослав Луканов Сулев

 

106.                      

Таня Иванова Тушинова

 

107.                      

Кети Георгиева Димитрова

 

108.                      

Веселин Веселинов Попов

 

109.                      

Иван Димитров Атанасов

 

110.                      

Весела Величкова Николова

 

111.                      

Цецко Иванчев Ярмин

 

112.                      

Денислав Цветанов Димитров

 

113.                      

Вергиния Цветкова Семкова

 

114.                      

Венелин Иванов Червеняшки

 

115.                      

Светлана Цветомилова Кунинска

 

116.                      

Николай Иванов Калинов

 

117.                      

Катя Иванова Каменова

 

118.                      

Ралица Павлова Георгиева-Спасова

 

119.                      

Йоана Йонкова Ненкова

 

120.                      

Тихомир Петров Тодоров

 

121.                      

Наталия Цветелинова Пешанова

 

122.                      

Цветан Борисов Михайлов

 

123.                      

Цветелин Николов Петков

 

124.                      

Гергана Цветелинова Тодорова

 

125.                      

Соня Венциславова Стоянова

 

126.                      

Иванка Николова Петкова

 

127.                      

Георги Евгениев Младенов

 

128.                      

Надя Панталеева Николова

 

129.                      

Цветелин Методиев Борисов

 

130.                      

Ивайло Благоев Антонов

 

131.                      

Митко Николов Стоянов

 

132.                      

Андрей Илиев Цветков

 

133.                      

Тони Аделинов Вилиянов

 

134.                      

Лазар Магдалинов Лазаров

 

135.                      

Виолина Георгиева Иванова

 

136.                      

Павлинка Иванова Найденова

 

137.                      

Анна Иванова Ангелова

 

138.                      

Петър Стефанов Иванов

 

139.                      

Рая Милтонова Симеонова

 

140.                      

Павлина Петрова Пачова

 

141.                      

Христина Иванова Костова

 

142.                      

Иван Валериев Драганов

 

143.                      

Иванка Георгиева Йорданова

 

144.                      

Мая Крумова Михайлова

 

145.                      

Йовка Петрова Маринова

 

146.                      

Ангел Иванов Маринов

 

147.                      

Ивелин Валериев Дойнов

 

148.                      

Марин Димитров Маринов

 

149.                      

Валентина Игнатова Чанталийска

 

150.                      

Елена Павлова Арсенова

 

151.                      

Катя Златева Кръстева

 

152.                      

Анелия Миткова Тодорова

 

153.                      

Йоанна Цветанова Цветкова

 

154.                      

Божидара Божидарова Божинова

 

155.                      

Нина Валери Нинова

 

156.                      

Красимир Евтимов Кръстев

 

157.                      

Калина Христова Иванова

 

158.                      

Иванка Кирилова Атанасова

 

159.                      

Георги Евлогиев Бечев

 

160.                      

Кирил Начков Гергов

 

161.                      

Натали Константинова Гмитричкова

 

162.                      

Надежда Георгиева Зарчева

 

163.                      

Детелин Методиев Коцев

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1818-НС / 24.03.2023

    относно: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 1817-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Десислава Илиева Георгиева – упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 100-НС от 19.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, с което е образувана и назначена секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община Пазарджик за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1816-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения