Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4579-НС
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на застъпник на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, регистриран с Решение № 4563-НС от 20 март 2017 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № НС-11-34 от 21.03.2017 г., подписано от Антония Минчева Душева, пълномощник на представляващите коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ Христо Любомиров Иванов, Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков съгласно пълномощно от 18.03.2017 г., за заличаване регистрацията на Сибила Емилова Стоянова, регистрирана като застъпник извън страната на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ с Решение № 4563-НС от 20 март 2017 г. на ЦИК, и анулиране на удостоверение № 3-24-НС от 20 март 2017 г.

Към писмото е приложено удостоверение № 3-24-НС от 20 март 2017 г. за застъпник извън страната на Сибила Емилова Стоянова.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1, 3 и 4 във връзка с чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 4172-НС от 1 февруари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Сибила Емилова Стоянова, регистрирана като застъпник извън страната на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ с Решение № 4563-НС от 20 март 2017 г. на ЦИК, и анулира издаденото й удостоверение № 3-24-НС от 20 март 2017 г.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на застъпниците извън страната.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4563-НС/

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения