Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4570-НС
София, 21 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов, чрез пълномощника Михаил Иванов Петров, за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. по чл. 181, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 от ИК

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронна поща жалба с вх. № НС-11-31 от 20 март 2017 г., подадена от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов, чрез пълномощника Михаил Иванов Петров, за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. по чл. 181, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 от ИК. По-късно подадената жалба е постъпила и в оригинал, като същата е заведена с вх. № НС-11-31\1/20.03.2017 г.

Към жалбата са приложени: пълномощно, подписано от представляващия, заверени копия на пълномощни от представляващия коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ Красимир Дончев Каракачанов в полза на Михаил Иванов Петров, както и доказателство за агитационен материал – аудио-визуален материал, качен в youtube – https://www.youtube.com/watch?v=GZCPTjg-XDI, послужил като основание за подаване на жалбата.

В сигнала се твърди, че аудио-визуалният материал е качен в youtube канал – https://www.youtube.com/watch?v=GZCPTjg-XDI, че се разпространява на територията на цялата страна и извън нея, като същият е изцяло на турски език и агитацията в него е само за коалиция „Обединение ДОСТ“.

Доколкото в агитационния материал – аудио-визуален материал, предизборната агитация се води на език, различен от българския, а именно изцяло на турски език, подателят на сигнала твърди, че е нарушена разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК. Наведени са доводи и за това, че агитационният материал – аудио-визуален материал, не отговаря и на изискванията на чл. 183, ал. 4 от ИК, тъй като от съдържанието му се установява, че накърнява добрите нрави, а именно:

Твърди се, че са използвани кадри от събитията през 1989 г. (т.нар. възродителен процес), като по този начин се цели възбуждане на страх у българите – мюсюлмани, че това може да се повтори, а българската държава е обрисувана като „враг“ за разлика от турската държава, която се явява защитник на техните интереси.

В сигнала е цитирана и част от текста на аудио-визуалния материал: „Помниш ли, братко, онези дни? Какво ни сториха? Без да ни дадат капка вода, как ни изгониха от собствената ни държава? От роднините, приятелите и съседите, от земите ни и как ни отмъстиха, спомняйки си всичко това, гори ли те мъката отвътре? Онзи малък червен паспорт как бързо ни го дадоха в ръцете? Как ни накараха да скитаме по улиците, забрави ли, приятелю? Да, нас ни откъснаха от Кърджали, но Кърджали не се откъсна от нас. Откъснаха ни от Разград, Бургас, Шумен, но майките ни не успяха да ги откъснат от нас. Виж, пак сме по същите пътища, от чуждата земя излизаме и отиваме на нашата собствена. Преди 28 години хората, които вървяха с наведени глави по тези пътища, къде са сега? Виж как сега вървим с гордо изправена глава. Да, откраднаха ни мечтите, майките, всичко което имахме, но едно нещо не успяха да ни вземат – дружбата помежду ни и, вървейки по този път, още веднъж станахме единни на правилния път. Нашите младежи няма да преживеят онова, което преживяхме ние, ще бъдем едно цяло“.

Твърди се също така, че чрез разпространението на посочения клип коалиция „Обединение ДОСТ“ отправя политическо внушение към българите в Турция, че трябва да пътуват до България за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., за да подкрепят ДОСТ (в превод от турски език – приятел), защото това е своеобразен реванш за възродителния процес. Подкрепата за ДОСТ е подкрепа за останалите в България турци, които държавата евентуално отново може да репресира.

Независимо че подаденият документ е озаглавен „жалба“, по своята правна същност той представлява сигнал за нарушения на изборния процес по чл. 181, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с аудио-визуалния материал – https://www.youtube.com/watch?v=GZCPTjg-XDI, и като взе предвид, че той се разпространява на територията на цялата страна чрез youtube, чрез други електронни социални мрежи, както и чрез редица печатни медии (например във вестник „24 часа“ от 20.03.2017 г., статия, озаглавена „В Турция клип на ДОСТ зове за реванш на възродителния процес“), намира, че в нейните правомощия е да се произнесе по подадения сигнал, доколкото агитационният материал се разпространява на територията на повече от един изборен район.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на сигнала, приема за установено следното:

Процесният аудио-визуален материал безспорно представлява агитационен материал по смисъла на чл. 183, ал. 2, изр. последно от Изборния кодекс.

Въпросният клип е черно-бял, продължава 6 минути и 12 секунди и е качен в профил в youtube – https://www.youtube.com/watch?v=GZCPTjg-XDI, посветен на агитация за гласуване за коалиция „Обединение ДОСТ“, като каналът е изцяло на турски език.

В клипа са използвани архивни снимки, като предизборната агитация в него е изцяло на език, различен от българския, поради което Централната избирателна комисия счита, че е налице нарушение на императивната разпоредба на чл. 181, ал. 2 от ИК.

На фона на клипа се чува женски глас, който говори на език, различен от българския. От качения в редица печатни издания превод от турски на български език на клипа се установява, че става дума за текст със същото съдържание, част от което е възпроизведена и в подадения сигнал.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК се забранява използването на материали (не само агитационни материали), които накърняват добрите нрави. В понятието „добрите нрави“ попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло. Именно нарушаването на тези принципи и ценности е имал предвид законодателят в разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК, използвайки понятието „добрите нрави“.

Централната избирателна комисия намира, че с аудио-визуалния материал, качен в профил в youtube – https://www.youtube.com/watch?v=GZCPTjg-XDI, посветен на агитация за гласуване за коалиция „Обединение ДОСТ“, се отправят политически внушения, несъвместими с основни принципи и морални ценности на българското общество, поради което счита, че в конкретния случай е осъществен и съставът на нарушение по чл. 183, ал. 4 от ИК, а именно – накърняване на добрите нрави.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и 45 във връзка с чл. 181, ал. 2, чл. 183, ал. 4 и чл. 495, ал. 1 от Изборния кодекс и §1, т. 16 от ДР на ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 181, ал. 2 от ИК от Лютви Ахмед Местан, ЕГН …, и Орхан Ахмедов Исмаилов, ЕГН …, в качеството им на представляващи коалиция „Обединение ДОСТ“, извършено чрез разпространението на агитационен материал – аудио-визуален материал, качен в профил в youtube – https://www.youtube.com/watch?v=GZCPTjg-XDI.

ПОСТАНОВЯВА спиране на разпространението на този аудио-визуален материал във всички медии и в интернет пространството.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 181, ал. 2 от ИК на Лютви Ахмед Местан, ЕГН …, и Орхан Ахмедов Исмаилов, ЕГН …, в качеството им на представляващи коалиция „Обединение ДОСТ“, с адрес за кореспонденция: гр. София – 1000, Район Оборище, ул. „Бачо Киро“ № 26, 28, 30, сграда № 30, ет. 3.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 183, ал. 4 от ИК от Лютви Ахмед Местан, ЕГН …, и Орхан Ахмедов Исмаилов, ЕГН …, в качеството им на представляващи коалиция „Обединение ДОСТ“, извършено чрез разпространението на агитационен материал – аудио-визуален материал, качен в профил в youtube – https://www.youtube.com/watch?v=GZCPTjg-XDI.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 183, ал. 4 от ИК на Лютви Ахмед Местан, ЕГН …, и Орхан Ахмедов Исмаилов, ЕГН …, в качеството им на представляващи коалиция „Обединение ДОСТ“, с адрес за кореспонденция: гр. София – 1000, Район Оборище, ул. „Бачо Киро“ № 26, 28, 30, сграда № 30, ет. 3.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения