Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4567-НС
София, 21 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-9) от 20.03.2017 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез упълномощения представител Велина Пенкова Войникова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4358-НС от 24.02.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Велина Пенкова Войникова; пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението, в полза на 73 (седемдесет и три) лица – упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 73 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-258 от 20.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 72 (седемдесет и две) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г. За 1 лице са констатирани несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 72 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Ивайло Цветанов Аспарухов

2.       

Боян Кръстев Костов

3.       

Цветана Илиева Кръстевска

4.       

Цветан Кръстев Борисов

5.       

Илианка Маринова Иванова

6.       

Валери Борисов Симеонов

7.       

Борислав Веселинов Пенчев

8.       

Борис Тодоров Борисов

9.       

Диана Стойкова Велчева

10.  

Али Куртов Еминов

11.  

Цветана Ангелова Иванова

12.  

Елка Венкова Найденова

13.  

Сашо Кръстев Кръстев

14.  

Христо Петров Христов

15.  

Любен Петров Стефанов

16.  

Силвия Славкова Божкова

17.  

Начко Лаков Найденов

18.  

Костадина Симеонова Стефанова

19.  

Валентин Павлинов Вутов

20.  

Бисер Кирилов Емилов

21.  

Анелия Демирова Емилова

22.  

Андрияна Стоянова Кузманова

23.  

Атанаска Цекова Гатева

24.  

Николай Митев Кръстев

25.  

Марийка Цекова Йорданова

26.  

Марийка Маринова Рожовска

27.  

Цветан Петров Данков

28.  

Наташа Иванова Маринова

29.  

Цветан Стефанов Цветанов

30.  

Иво Тодоров Иванов

31.  

Ирина Тодорова Иванова

32.  

Румяна Начева Трифонова

33.  

Катина Спасова Дзипалска

34.  

Снежана Иванова Попова

35.  

Ивайло Георгиев Юговски

36.  

Маринела Иванова Табакова

37.  

Цветка Димитрова Стайкова

38.  

Цветелина Бориславова Иванова

39.  

Пламен Атанасов Петров

40.  

Радко Валентинов Теофилов

41.  

Илияна Първанова Ерменкова

42.  

Петкана Михайлова Томова

43.  

Борислав Иванов Аврамов

44.  

Велчо Методиев Костов

45.  

Димитра Славчева Донкова

46.  

Мария Борисова Киркова

47.  

Кети Василева Декемвриева

48.  

Владислав Митков Кожухарски

49.  

Бойко Живков Антов

50.  

Стоил Захариев Стоилов

51.  

Кирил Хекторов Костадинов

52.  

Красимира Иванова Димитрова

53.  

Иванка Дамянова Георгиева

54.  

Галя Борисова Василева

55.  

Десислав Ангелов Ангелов

56.  

Благой Александров Никифоров

57.  

Иванка Рангелова Свиленова

58.  

Милчо Велчов Методиев

59.  

Теменужка Димитрова Цветанова

60.  

Емилия Стефчова Русинова

61.  

Ивайло Маринов Ганов

62.  

Тони Мартинов Николов

63.  

Красимир Семчов Каменов

64.  

Първан Тодоров Първанов

65.  

Надя Петрова Илиева

66.  

Петър Георгиев Панчев

67.  

Борис Тодоров Василев

68.  

Христина Иванова Симеонова

69.  

Грета Серафимова Ставрова

70.  

Иванка Петкова Тодорова

71.  

Бойка Йорданова Петкова

72.  

Вилма Петрова Димитрова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения