Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4565-НС
София, 20 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-8) от 18.03.2017 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез упълномощения представител Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4358-НС от 24.02.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова; пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението, в полза на 59 (петдесет и девет) лица – упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 59 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-245 от 19.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 55 (петдесет и пет) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г. За 4 от лицата са установени несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 55 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Атанаска Иванова Митрева

 

2.       

Антоанета Стойчева Димитрова

 

3.       

Георги Михалев Василев

 

4.       

Али Касем Джарадат

 

5.       

Снежа Стефанова Иванова

 

6.       

Добра Мариева Ненова

 

7.       

Иванка Димитрова Христева

 

8.       

Елена Дочева Димитрова

 

9.       

Павел Юлков Илиев

 

10.  

Мария Георгиева Чиповска

 

11.  

Мария Иванова Димитрова

 

12.  

Веска Йорданова Иванова

 

13.  

Елена Тенева Боева

 

14.  

Красимир Йорданов Йорданов

 

15.  

Тодор Василев Чиповски

 

16.  

Теньо Минчев Боев

 

17.  

Нели Иванова Стефанова

 

18.  

Райно Георгиев Георгиев

 

19.  

Кичка Петрова Цанева

 

20.  

Кристиян Дичев Тотев

 

21.  

Димитър Петров Георгиев

 

22.  

Кольо Йорданов Колев

 

23.  

Тана Христова Стоянова

 

24.  

Павел Георгиев Павлов

 

25.  

Анка Илиева Гецова

 

26.  

Митка Тодорова Иванова

 

27.  

Татяна Йорданова Стоева

 

28.  

Красимир Димитров Карчев

 

29.  

Мария Светозарова Стоянова

 

30.  

Дафинка Нинова Иванова

 

31.  

Валентина Любомирова Цекова

 

32.  

Къно Иванов Кънчовски

 

33.  

Венислава Тодорова Кънчовска

 

34.  

Светлана Ангелова Кожухарска

 

35.  

Владимир Пантев Стоянов

 

36.  

Виолета Любомирова Злидолска

 

37.  

Мария Ангелова Тодорова

 

38.  

Ивка Невелинова Цветкова-Ценова

 

39.  

Александър Огнянов Ангелов

 

40.  

Ивайло Петков Младенов

 

41.  

Преслава Лилиан Петкова

 

42.  

Петя Стойкова Александрова

 

43.  

Катя Димитрова Каликчиева

 

44.  

Минчо Георгиев Драндаревски

 

45.  

Стела Иванова Кехайова

 

46.  

Цветанка Тачева Проданова

 

47.  

Благовест Гичев Благоев

 

48.  

Димитър Христов Георгиев

 

49.  

Пламен Красимиров Колев

 

50.  

Иван Недев Иванов

 

51.  

Продан Генев Бюйлеков

 

52.  

Керка Иванова Денчева

 

53.  

Диана Иванова Янева

 

54.  

Стефан Иванов Кърлешев

 

55.  

Тони Иванов Томов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения