Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4561-НС
София, 20 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на коалиция „Обединение ДОСТ“ като коалиция, регистрирала кандидатски листи за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2 от 18.03.2017 г. от коалиция „Обединение ДОСТ“ за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатските листи на коалиция „Обединение ДОСТ“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Заявлението е подписано от Леман Шефкет Хасан и Георги Михайлов Гръменов – пълномощници на представляващия партията.

Към заявлението са приложени: пълномощно от 15.03.2017 г. в полза на Леман Шефкет Хасан и Георги Михайлов Гръменов, подписано от представляващия коалицията „Обединение ДОСТ“ Лютви Ахмед Местан; списък съдържащ, имената на 74 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници извън страната на коалиция „Обединение ДОСТ“ като коалиция, регистрирала кандидатски листи за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 74 декларации по образец (Приложение № 43-НС).

След извършена проверка, резултатът от която е получен с вх. № НС-00-247 от 19.03.2017 г., се установи, че 72 лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като застъпници на кандидатски листи, не са регистрирани като кандидати за народни представители, не са регистрирани като наблюдатели, не са регистрирани като анкетьори, не са назначени за членове на избирателни комисии и не участват в друго подобно качество в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. За две лица е установено, че са с невалиден ЕГН.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1, 3 и 4 във връзка с чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 4172-НС от 1 февруари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници в избирателни секции извън страната на коалиция „Обединение ДОСТ“ като коалиция, регистрирала кандидатски листи за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., 72 лица, както следва:

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

Кямуран Мюмюнали Рамис

 

2.       

Билян Сребринов Ангелов

 

3.       

Емил Йорданов Щерев

 

4.       

Ердуан Исмет Халил

 

5.       

Мехмед Юсуф Мустафа

 

6.       

Айхан Аптула Осман

 

7.       

Рафет Салим Реджеб

 

8.       

Асан Асанов Ристемов

 

9.       

Неждет Еюб Тахир

 

10.  

Юлия Юриева Воденичарова

 

11.  

Кадрие Зекерие Мутлу

 

12.  

Хамди Емин Конджа

 

13.  

Юсеин Бюрхан Ахмед

 

14.  

Райдин Рахим Юсеин

 

15.  

Сабахаттин Халил Шакир

 

16.  

Мерием Юсеин Акча

 

17.  

Атила Айдън Сали

 

18.  

Исмаил Алиосман Ибрахим

 

19.  

Нуртен Мустафова Хасанова

 

20.  

Милан Ивов Алипиев

 

21.  

Данаил Христов Хаджиев

 

22.  

Муса Расим Мехмед

 

23.  

Нермин Мюмюн Мюмюн

 

24.  

Бюлент Салиев Ахмедов

 

25.  

Благовест Карамфилов Боянов

 

26.  

Сезгин Расим Тасим

 

27.  

Недим Мюмюнов Еминов

 

28.  

Шабан Ахмед Юсеин

 

29.  

Али Юсуфов Мурадов

 

30.  

Хюсеин Джелил Дурали

 

31.  

Гюляй Хъкмет Добруджалъ

 

32.  

Давид Мартинов Наумов

 

33.  

Мехмед Якуб Мехмед

 

34.  

Зюлбие Ниязи Нури

 

35.  

Джемиле Фатме Узун

 

36.  

Мирем Джемал Кадир

 

37.  

Хаджер Юзден Емрула

 

38.  

Айше Адем Кямил

 

39.  

Гюнюл Фикрет Зекерие

 

40.  

Сюлейман Ибрям Халил

 

41.  

Ахмед Мустафов Капустрев

 

42.  

Гьокхан Гюлисерт Хюсеин

 

43.  

Тужджай Сейфулов Хюсеинов

 

44.  

Исмаил Хрюстемов Исмаилов

 

45.  

Сейфи Енвер Камбур

 

46.  

Мустафа Ахмедов Капустрев

 

47.  

Орхан Исмаил Мехмет

 

48.  

Соня Билянова Солакова

 

49.  

Бихтер Мехмед Билял

 

50.  

Илхан Мехмедов Мустафов

 

51.  

Светлана Веселинова Станчева

 

52.  

Джанер Мехмед Ходжа

 

53.  

Айлин Ахмед Али

 

54.  

Шахин Али Етем

 

55.  

Тугай Тунджай Расим

 

56.  

Северин Розалиев Михайлов

 

57.  

Сабахтин Сали Гази

 

58.  

Руждие Сали Мехмедкехае

 

59.  

Мелиха Рамаданова Исмаил

 

60.  

Селим Осман Мехмед

 

61.  

Айдън Мустафа Юсеин

 

62.  

Иса Исмет Иса

 

63.  

Хюсеин Мустафа Смаил

 

64.  

Фикрет Юмеросман Мюмюн

 

65.  

Ерджан Мустафа Ахмед

 

66.  

Адем Басри Нури

 

67.  

Фикри Реджеб Мюмюн

 

68.  

Евгин Неджат Ахмед

 

69.  

Хъклиме Вейсал Хасан

 

70.  

Февзи Исмаил Хасан

 

71.  

Гюлджан Мустафа Алиосман

 

72.  

Айсел Шефки Учар

 

 

На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения и да се впишат в публичния регистър на застъпниците извън страната.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1561-НС / 06.10.2022

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Четиридесет и осмо Народно събрание

  • № 1560-НС / 06.10.2022

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 1559-НС / 06.10.2022

    относно: заявление от Кристина Цветанова Александрова с искане за необявяването й за избрана за народен представител от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения