Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4559-НС
София, 20 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 10 (10-5) от 18.03.2017 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез пълномощника Десислава Стефанова Николова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4404-НС от 04.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляващ сдружението, в полза на 45 (четиридесет и пет) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 45 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-243 от 19.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за социална интеграция“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 45 упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Ива Здравкова Милева

 

2.       

Дарина Гинчвеа Димитрова

 

3.       

Димитър Лазаров Соянов

 

4.       

Николай Светлозаров Гочев

 

5.       

Цветелина Венелинова Якимова

 

6.       

Петър Петров Борсуков

 

7.       

Диана Димитрова Дживелска

 

8.       

Здравка Неденова Кавалова

 

9.       

Маргарита Илиева Кашева

 

10.  

Иван Иванов Френкев

 

11.  

Сузана Георгиева Кисьова

 

12.  

Михаела Михайлова Грабева

 

13.  

Мария Пламенова Русева

 

14.  

Десислава Генова Генова

 

15.  

Иван Георгиев Фарашев

 

16.  

Велин Георгиев Джукелов

 

17.  

Явор Димитров Гечев

 

18.  

Иван Стоянов Терзиев

 

19.  

Силвия Спаскова Александрова

 

20.  

Мария Бойчева Атанасова

 

21.  

Милко Марчев Станчев

 

22.  

Симеон Анатолиев Величков

 

23.  

Георги Венциславов Михов

 

24.  

Соня Колева Ченешева

 

25.  

Пламен Русев Русев

 

26.  

Мартин Ивов Мирчев

 

27.  

Радина Боянова Байкова

 

28.  

Димитър Райков Илиев

 

29.  

Петя Рашкова Демирева

 

30.  

Николай Тенев Тенев

 

31.  

Ганка Желева Гаргова

 

32.  

Денис Любенов Юзекчиев

 

33.  

Стефан Георгиев Бояджиев

 

34.  

Захари Велчев Даскалови

 

35.  

Рени Генчева Червенкова

 

36.  

Тодор Иванов Тодоров

 

37.  

Лидия Давидкова Попова

 

38.  

Слави Стефанов Коев

 

39.  

Красимир Живков Димитров

 

40.  

Венцислав Илчев Михов

 

41.  

Анатолий Ивайлов Николов

 

42.  

Александр Анатолиевич Касапов

 

43.  

Роберт Николово Стоичков

 

44.  

Валерия Младенова Величкова

 

45.  

Славка Стефанова Самарска

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения