Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4558-НС
София, 20 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 (14-1) и (14-2) от 20.03.2017 г. от сдружение „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ“, представлявано от Силвия Николаева Русева – председател на УС, чрез пълномощника Боянка Ангелова Александрова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4465-НС от 10 март 2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Силвия Николаева Русева, представляваща сдружението, в полза на Боянка Ангелова Александрова, и пълномощни – 2 бр., от Силвия Николаева Русева в полза на 226 (двеста двадесет и шест) лица – представители на сдружение „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ“; списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 226 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-254 от 20.03.2017 г. на ЦИК e пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 222 (двеста двадесет и две) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., а за четири от лицата са установени несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 222 (двеста двадесет и двама) упълномощени представители на сдружение „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1.       

Тодорка Ангелова Николова

 

2.       

Владимир Тошков Вътков

 

3.       

Ивелина Милкова Въткова

 

4.       

Стоян Костадинов Костадинов

 

5.       

Димитър Иванов Боев

 

6.       

Галина Стефанова Стоянова

 

7.       

Милена Атанасова Добрева

 

8.       

Екатерина Руменова Василева

 

9.       

Роберто Красимиров Панчев

 

10.  

Тамара Борисова Марудина

 

11.  

Стефка Катева Николова

 

12.  

Олег Аргилов Николов

 

13.  

Нели Димова Жекова

 

14.  

Людмила Петрова Кателиева

 

15.  

Росен Апостолов Недев

 

16.  

Илия Николаев Илиев

 

17.  

Снежанка Георгиева Бардучкова

 

18.  

Любен Йорданов Бардучков

 

19.  

Теодора Валентинова Христова

 

20.  

Камелия Красимирова Николова

 

21.  

Катя Щерева Щерева

 

22.  

Славка Иванова Николова

 

23.  

Миглена Василева Недева

 

24.  

Светла Недкова Кирилова

 

25.  

Радослав Красимиров Здравков

 

26.  

Красимир Здравков Кирилов

 

27.  

Велика Петрова Кирякова

 

28.  

Цветанка Костова Кирякова

 

29.  

Надя Николова Григорова

 

30.  

Марлена Великова Русева

 

31.  

Станислав Венциславов Димов

 

32.  

Велика Петрова Атанасова

 

33.  

Миглена Христова Николова

 

34.  

Цветана Христова Върбанова

 

35.  

Иванка Димова Тодорова

 

36.  

Миглена Димитрова Димова

 

37.  

Недялка Тодорова Дякова

 

38.  

Емилия Станчева Петрова

 

39.  

Илка Жекова Георгиева

 

40.  

Белослава Сашкова Христова

 

41.  

Николай Петров Липчев

 

42.  

Красимира Господинова Стоянова

 

43.  

Светлана Минчева Андреева

 

44.  

Веселин Димитров Минчев

 

45.  

Георги Дончев Рачев

 

46.  

Илия Иванов Петров

 

47.  

Блага Димитрова Стойчева

 

48.  

Михаил Стефанов Стоянов

 

49.  

Виктория Петрова Стоянова

 

50.  

Анка Христова Златева

 

51.  

Марияна Величкова Енчева

 

52.  

Калоян Светославов Костадинов

 

53.  

Цветанка Андреева Русева

 

54.  

Борис Йорданов Рапалов

 

55.  

Хриска Янева Драганова

 

56.  

Магдалена Ярославова Вълчева

 

57.  

Денка Петкова Бойчева

 

58.  

Димитричка Ангелова Ангелова

 

59.  

Евгений Борисов Серафимов

 

60.  

Светослав Костадинов Русев

 

61.  

Магдалена Христова Недева

 

62.  

Иванка Калчева Лазарова

 

63.  

Лазар Минчев Лазаров

 

64.  

Милен Христов Стефанов

 

65.  

Радостин Радославов Радев

 

66.  

Красимира Стефанова Колева

 

67.  

Минчо Иванов Лазаров

 

68.  

Искрен Маринов Тодоров

 

69.  

Ани Ангелова Хаджиева

 

70.  

Белгин Сюлейманов Алиев

 

71.  

Валентин Иванов Чернев

 

72.  

Кирил Мишев Хаджиев

 

73.  

Мариана Стойчева Димитрова

 

74.  

Ивайло Гошев Георгиев

 

75.  

Мирослав Иванов Димитров

 

76.  

Цонко Георгиев Цонев

 

77.  

Димитър Георгиев Димитров

 

78.  

Марин Георгиев Маринов

 

79.  

Анатоли Бориславов Ангелов

 

80.  

Сиян Красимиров Стоянов

 

81.  

Хриска Стоянова Славова

 

82.  

Драгомир Тончев Тодоров

 

83.  

Тошко Неделчев Добрев

 

84.  

Кериме Айдън Исметова

 

85.  

Станка Георгиева Иванова

 

86.  

Айше Асанова Асанова

 

87.  

Насуф Хюсеинов Насъфов

 

88.  

Михаил Тончев Йорданов

 

89.  

Илиян Ивов Сяров

 

90.  

Панчо Монев Вълев

 

91.  

Георги Христов Борисов

 

92.  

Димитричка Христова Прашкова

 

93.  

Добрин Николаев Николов

 

94.  

Петю Колев Прашков

 

95.  

Калоян Петюв Колев

 

96.  

Христо Николаев Николов

 

97.  

Николай Христов Николов

 

98.  

Друми Мирев Друмев

 

99.  

Борис Красимиров Василев

 

100.                     

Янка Стоянова Стойкова

 

101.                     

Силвия Кондова Иванова

 

102.                     

Тодор Друмев Друмев

 

103.                     

Галин Минчев Тодоров

 

104.                     

Димчо Тодоров Димов

 

105.                     

Димитър Георгиев Георгиев

 

106.                     

Живко Тодоров Пандев

 

107.                     

Румен Тодоров Калчев

 

108.                     

Димитър Красимиров Димитров

 

109.                     

Димитър Димитров Петров

 

110.                     

Радостин Стоянов Едрев

 

111.                     

Марин Станчев Маринов

 

112.                     

Живодар Петков Желев

 

113.                     

Георги Ангелов Митев

 

114.                     

Неделчо Йорданов Неделчев

 

115.                     

Иво Станкеев Иванов

 

116.                     

Валентин Николаев Христов

 

117.                     

Ценка Бориславова Дикова

 

118.                     

Димитър Ангелов Диков

 

119.                     

Петър Радев Петров

 

120.                     

Петър Николаев Липчев

 

121.                     

Георги Добринов Атанасов

 

122.                     

Шидер Борисов Ангелов

 

123.                     

Мехмед Ахмед Мехмед

 

124.                     

Константин Красенов Костов

 

125.                     

Кирчо Великов Кателиев

 

126.                     

Дилиянка Христова Сивова

 

127.                     

Ивайло Живков Иванов

 

128.                     

Живко Иванов Иванов

 

129.                     

Димитричка Евгениева Драгоева

 

130.                     

Стилиян Дамянов Стоянов

 

131.                     

Галина Недялкова Ледлова

 

132.                     

Йонко Светлев Станев

 

133.                     

Снежана Неделчева Петрова

 

134.                     

Владимира Светославова Стоянова

 

135.                     

Мария-Влади Красимирова Ганецовска

 

136.                     

Тонка Желева Ганецовска

 

137.                     

Екатерина Иванова Богданова

 

138.                     

Християн Венциславов Братанов

 

139.                     

Динко Пасков Гигов

 

140.                     

Ивелина Илиева Белева

 

141.                     

Симона Венциславова Близнакова

 

142.                     

Пенка Илиева Стоянова

 

143.                     

Мирослав Диянов Радев

 

144.                     

Гергана Димитрова Илиева

 

145.                     

Мариана Димитрова Стоянова

 

146.                     

Димо Георгиев Сивов

 

147.                     

Веселин Кирилов Петков

 

148.                     

Ирена Василева Петкова

 

149.                     

Васил Стефанов Рангелов

 

150.                     

Веселина Диянова Димитрова

 

151.                     

Паулина Сотирова Иванова

 

152.                     

Мария Димитрова Левонова

 

153.                     

Кристиян Сероп Левонов

 

154.                     

Стоян Красимиров Михайлов

 

155.                     

Радослава Стефанова Стойкова

 

156.                     

Валерия Георгиева Петрова

 

157.                     

Милена Славова Иванова

 

158.                     

Тинка Желязкова Начева

 

159.                     

Кольо Тодоров Колев

 

160.                     

Желяз Иванов Йорданов

 

161.                     

Симион Миланов Маринов

 

162.                     

Димо Петров Митанов

 

163.                     

Станислава Трифонова Митанова

 

164.                     

Димо Тодоров Иванов

 

165.                     

Милчо Иванов Михалев

 

166.                     

Тодорка Димитрова Станчева

 

167.                     

Здравко Ангелов Георгиев

 

168.                     

Нурзифа Хафизовна Стефанова

 

169.                     

Силвена Илиева Маринова

 

170.                     

Петър Димитров Петров

 

171.                     

Николина Христова Чаушева

 

172.                     

Петя Желева Чаушева

 

173.                     

Живко Иванов Ангелов

 

174.                     

Ферихан Мехмедова Хасанова

 

175.                     

Габриела Светлинова Белеганска

 

176.                     

Антоанета Красимирова Никова

 

177.                     

Нанка Драганова Драганова

 

178.                     

Никола Иванов Николов

 

179.                     

Геновева Ненкова Стоянова

 

180.                     

Евелина Иванова Георгиева

 

181.                     

Стоянка Цветанова Михайлова

 

182.                     

Пеньо Иванов Пенев

 

183.                     

Силвена Пенчева Иванова

 

184.                     

Светослав Пейчев Събев

 

185.                     

Веска Добрева Филипова

 

186.                     

Филип Димитров Филипов

 

187.                     

Технур Исметов Тезиков

 

188.                     

Весела Златкова Василева

 

189.                     

Ивет Николаева Кръстева

 

190.                     

Хюсеин Сали Юсуф

 

191.                     

Ангел Стоянов Янев

 

192.                     

Асен Сашев Асенов

 

193.                     

Младен Желязков Тодоров

 

194.                     

Добромир Димитров Димитров

 

195.                     

Николай Бориславов Бойчев

 

196.                     

Деница Ивелинова Лазарова

 

197.                     

Златка Маринова Кунчева

 

198.                     

Сава Константинов Савов

 

199.                     

Яни Петков Георгиев

 

200.                     

Драган Койчев Димов

 

201.                     

Кольо Дойчев Калов

 

202.                     

Кръстю Антоанетов Калов

 

203.                     

Георги Станчев Кръстев

 

204.                     

Сали Амза Сали

 

205.                     

Анелия Ангелова Иванова

 

206.                     

Маргарита Ангелова Тодорова

 

207.                     

Хюсеин Асан Хюсеин

 

208.                     

Живко Димитров Василев

 

209.                     

Атанас Добрев Атанасов

 

210.                     

Димитър Горанов Атанасов

 

211.                     

Атанас Горанов Атанасов

 

212.                     

Калоян Илиев Иванов

 

213.                     

Пламена Димитрова Димитрова

 

214.                     

Здравка Вълева Станчева

 

215.                     

Николай Пламенов Михайлов

 

216.                     

Станислав Георгиев Станчев

 

217.                     

Мариана Борисова Илиева

 

218.                     

Атанас Ганчев Христов

 

219.                     

Иван Николов Димитров

 

220.                     

Дора Демирова Русева

 

221.                     

Ивелина Маринова Иванова

 

222.                     

Валентина Емилова Шмерда

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1506-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1505-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1504-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения