Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4549-НС
София, 19 март 2017

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-234/18.03.2017 г. е постъпило предложение от ПП „Движение за права и свободи“, подписано от Хамди Мехмедов Илиязов – упълномощен представител ПП „Движение за права и свободи“, за промени в РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки. Предлага се на мястото на Хабибе Мехмедова Рамаданова – член на РИК – Търговище, да бъде назначен Мехмед Джемалов Мехмедов.

Към предложението са приложени: заявление от Хабибе Мехмедова Рамаданова, с което декларира желанието си да бъде освободена като член на РИК – Търговище, поради лични причини; заверено копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Мехмед Джемалов Мехмедов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, Хабибе Мехмедова Рамаданова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, Мехмед Джемалов Мехмедов, ЕГН ….

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения