Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4548-НС
София, 19 март 2017 г.

ОТНОСНО: нарушения на правилата за водене на предизборна агитация

С входящ № НС-11-27/19.03.2017 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, регистрирана с Решение № 4263-НС/08.02.2017 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. и от Христо Любомиров Иванов в качеството му на кандидат за народен представител, регистриран в листите на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ в 16-и и 25-и изборен район. Сигналът е подаден чрез адв. Антонина Минчева Душева, пълномощник на представляващите коалицията Христо Любомиров Иванов, Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков, както и на Христо Любомиров Иванов в качеството му на кандидат за народен представител.

Към сигнала са приложени: заверено копие на пълномощно от Христо Любомиров Иванов в качеството му на кандидат за народен представител в полза на адв. Антонина Минчева Душева, заверено копие на пълномощно от представляващите коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ Христо Любомиров Иванов, Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков в полза на адв. Антонина Минчева Душева, брой на вестник „Телеграф“ от неделя, 19 март 2017 г.

Докладчикът Цветозар Томов предложи следния проект на решение:

„В сигнала е отправена молба към Централната избирателна комисия за бързи действия с оглед предотвратяване на нарушение на правилата на предизборната кампания, и по-конкретно на чл. 183, ал. 4 от ИК от страна на вестник „Телеграф“ посредством издаването и безплатното разпространение на книга със заглавие „Маските на задкулисието“, съвместно с утрешния брой на вестника, 20 март 2017 г. Посочено е, че на 13 март 2017 г. същият вестник безплатно разпространи книгата „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“, във връзка с което Централната избирателна комисия със свое Решение № 4518-НС установи нарушение на забраната на чл. 183 ал. 4 от ИК и постанови спиране на разпространението й.

В последните страници на вестник „Телеграф“ в броя от 19 март 2017 г. е поместена реклама за предстоящото разпространение на тази нова книга в броя на вестник „Телеграф“ от 20 март 2017 г. В сигнала се твърди, че от рекламата на книгата и снимката на нейната корица, която е оповестена в рекламата, е видно, че новата книга отново ще е по същността си атака срещу честта и доброто име на кандидата за народен представител Христо Любомиров Иванов и коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“. Според авторите на сигнала чрез рекламата се прави внушение, че Христо Иванов е една от „маските на задкулисието“, а от рекламния слоган „Партии на мафията напират към властта“ може да се заключи, че тя съдържа и внушение, че коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ е една от тези партии на мафията.

Във връзка с посоченото авторите на сигнала твърдят, че чрез разпространението на рекламираната нова книга „Маските на задкулисието“ ще бъде извършено поредно нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК и се обръщат с молба ЦИК да предотврати извършването на това нарушение, като приложи правомощията си по чл. 186, ал. 2 от ИК и постанови спиране на разпространението на книгата на територията на страната. Паралелно е отправено искането, ако ЦИК не приеме такова решение, комисията да се запознае с книгата след нейното разпространение, и евентуално да се произнесе с решение колкото е възможно по-рано.

След като се запозна със сигнала и приложените към него материали, Централната избирателна комисия констатира следното:

Действително в публикуваната реклама във вестник „Телеграф“ са налице внушения, целящи да компрометират честта и доброто име на кандидатите за народни представители Радан Кънев, Атанас Атанасов, Гроздан Караджов, Христо Иванов и Кристиан Таков. Не може обаче непосредствено да се направи изводът, без да се познава съдържанието на още неразпространената книга, че слоганът „Партии на мафията напират към властта“ е адресиран към конкретна партия или коалиция. Извън правомощията на Централната избирателна комисия е да налага санкции по чл. 186, ал. 2 от ИК, без да са налице ясни и недвусмислени доказателства за нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК във вече разпространени агитационни материали, със съдържанието на които членовете на ЦИК да могат да се запознаят. Член 186, ал. 2 от ИК изобщо не допуска такава възможност.

Предвид посоченото и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480 ал. 2 и чл. 496 от ИК и  § 1 т. 16 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК от управителя на „Телеграф“ ЕООД, ЕИК 130446187, със седалище: гр. София 1527, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 119, Александър Кирилов Георгиев, по повод публикуването на рекламна страница в броя на вестника от 19 март 2017 г., съдържаща обидни внушения  по отношение на кандидатите за народни представители Радан Кънев, Атанас Атанасов, Гроздан Караджов, Христо Иванов и Кристиан Таков.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на управителя на „Телеграф“ ЕООД.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

В хода на разискванията бе изказано мнение от члена на ЦИК Ерхан Чаушев, че в случая не е налице нарушение на правилата за водене на предизборна агитация, доколкото такова можело да се извърши само от участници в предизборната надпревара, регистрирани по съответния начин в Централната избирателна комисия.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилия сигнал.

От присъстващите в залата членове „ЗА“ проекта гласуваха 6 членове на ЦИК: Катя Иванова, Цветозар Томов, Ивайло Ивков, Владимир Пенев, Румен Цачев и Бойчо Арнаудов; „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 8 членове на ЦИК: Ивилина Алексиева, Ерхан Чаушев, Мартин Райков, Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 57, ал. 2, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 41 изр. второ от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения