Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4546-НС
София, 18 март 2017 г.

ОТНОСНО: нарушение на правилата за водене на предизборна агитация от партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки

По електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило писмо, към което е приложено решение № 114-НС/16.03.2017 г. на РИК 02 – Бургас, постановено по сигнал на председателя на УС на Регионалната фармацевтична колегия на Българския фармацевтичен съюз (БФС) в Бургас за нарушение на т. 15.13 на Решение № 4171-НС на ЦИК, относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Към решението са приложени сигналът, както и протокол от извършена проверка, ведно със събраните доказателства.

На Централната избирателна комисия беше предложен следният проект за решение:

„В сигнала, подписан от Любима Бургазлиева – председател на УС на Регионалната фармацевтична колегия – гр. Бургас на БФС се съобщава за сигнали и оплаквания, получени в Регионалната фармацевтична колегия, че в аптеки, носещи търговската марка „Марешки“ на територията на Бургаска област, се извършва предизборна агитация чрез поставяне на агитационни материали – плакати и поставяне на листовки в рецептурните книжки на пациентите в полза на ПП „Воля“. Цитира се и Решение № 76/10.03.2017 г. на РИК – Варна относно същите нарушения в аптеки, носещи същата търговска марка, извършени на територията на Варненска област.

По повод подадения сигнал РИК – Бургас избира комисия за проверка на изнесената в сигнала информация. Проверката констатира следното:

Три от набелязаните за проверка аптеки не работят и в тях не е установено наличието на агитационни материали. В другите три аптеки, намиращи се в гр. Бургас с адреси: бул. „Демокрация“ 92, ул. „Фердинандова“ № 31 и ж.к. „Зорница“ бл. 1 вх. 1 ет. 1 има плакати на кандидата за народен представител Веселин Марешки и ПП „Воля“, както и поставени брошури на ПП „Воля“ до всяка каса в тези аптеки. В аптеката в ж.к. „Зорница“ при контролна покупка е издадена касова бележка, на чийто гръб е изписано: „ВОЛЯ“ – Проект на Веселин Марешки. Същият надпис фигурира и на найлоновите торбички, в които се поставят закупените лекарствени продукти.

Същите агитационни материали са намерени и в 8 варненски аптеки при проверка по сигнал, описана в мотивната част на Решение № 76/10.03.2017 г. на РИК – Варна. В своето решение РИК – Варна установява нарушение на забраната в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза на кандидата за народен представител Веселин Марешки и ПП „Воля“, която е изрично постановена в т. 15.13 на Решение № 4171/01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия, отнасящо се до условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. С Решение 76/10.03.2017 година РИК – Варна указва на представляващия ПП „Воля“ Веселин Найденов Марешки незабавно да преустанови разпространението на предизборни агитационни материали в аптечната мрежа.

В свое заседание на 16.03.2017 г. РИК – Бургас взема Решение 114-НС/16.03.2017 г. , с което, на основание чл. 57 ал. 1 т. 45 и чл. 186 ал. 2 и във връзка с чл. 495 и чл. 496 ал. 2 т. 1 от ИК препраща преписката, заедно със съпътстващите я документи на Централната избирателна комисия, за произнасяне по компетентност. Въпреки че това не е отбелязано в диспозитива на решението, в мотивната част се посочва, че „в сигнала се съдържат данни за извършване на същото нарушение, за което е сезирана и друга районна избирателна комисия“.

Предвид посочените обстоятелства членът на ЦИК, на който беше възложено докладването пред комисията на тази преписка направи самостоятелна проверка с цел да установи дали и в други изборни райони в аптеките от веригата, известна под търговската марка „Марешки“ се изнасят и разпространяват агитационни материали. Бяха проверени 5 софийски аптеки с адреси, както следва: бул. „Васил Левски“ № 98, ул. „Цар Симеон“ 202, ул. „Оборище“ 97, ул. „Атанас Узунов“ 45 и ул. „Борис Христов“ 4. На всички тези адреси беше установено, че в аптеките са поставени плакати със същото съдържание, както в Бургас и Варна. Проверката беше извършена рано сутринта на 17.03.2017 г., извън работното време на аптеките, затова нямаше как да бъде установено дали на касите има други агитационни материали и дали на касовите бонове и торбичките за лекарствени продукти има надписи, съдържащи внушения за подкрепа на ПП „Воля“. В по-късен час беше установено, че в аптеката на ул. „Оборище“ 97 се предлагат и листовки, представляващи агитационни материали, в които се призовава да се подкрепи ПП „Воля“.

Извън това беше установен контакт с председателя на РИК-Варна с цел спешно да се провери дали кандидатът за народен представител и представляващ ПП „Воля“ е изпълнил указанието на Решение 76/10.03.2017 г. на РИК-Варна НЕЗАБАВНО да преустанови разпространението на рекламни материали, съдържащи политически внушения, в аптечната мрежа на територията на района. Проверката е в ход, като до този момент е проверена една аптека, в която не е установено да има агитационни материали.

Разглеждайки в съвкупност изброените дотук факти и обстоятелства, Централната избирателна комисия стигна до следните изводи:

Предвид обстоятелството, че са регистрирани общо 16 случая (а това са всички проверени случаи на работещи аптеки), в които в аптеки от веригата „Марешки“, намиращи се в 5 различни изборни района, се излагат и разпространяват агитационни материали, съдържащи призиви за подкрепа на ПП „Воля“ и нейния лидер – кандидат за народен представител, може да се направи обосновано предположение за това, че ПП „Воля“ използва аптечната мрежа под това търговско наименование, която, според информация от сайта на веригата, включва 301 аптеки в 141 населени места от цялата страна, за целите на своята предизборна кампания, като излага и разпространява агитационни материали в и чрез нея. Такива материали не са открити само в неработещи, затворени аптеки.

Във всички регистрирани случаи политическата агитация се осъществява заедно с рекламата на фармацевтични продукти. Плакатите на „Воля“ са до рекламни плакати на лекарства и фармацевтични компании, листовките, агитиращи за „Воля“ се раздават заедно с листовки на лекарства и хранителни добавки, ликът на Марешки съседства с рекламни послания на „Актавис“ и други фармацевтични фирми. Такава политическа агитация грубо нарушава т. 15.13 от Решение 4171-НС/01.02.2017 г. на ЦИК, която изрично забранява „в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, или инициативен комитет, или кандидат.“ Такъв е и общият дух на Изборния кодекс, който съдържа редица норми, недопускащи смесването на търговска реклама и предизборна агитация.

Следва да се има предвид и това, че Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) в чл. 219 ал. 1 изчерпателно изброява дейностите, които могат да се извършват в аптеките, а именно: „съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, на медицински изделия, на диетични храни за специални медицински цели и храни за кърмачета и преходни храни, както и хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства.“ Чл. 219 ал. 2,  упълномощава министъра на здравеопазването да издаде наредба за прилагането му. А чл. 19 ал. 2 на Наредба 28 на Министерството на здравеопазването забранява „извършването в аптеката на дейности, които не са посочени в чл. 219 на ЗЛПХМ“. Отделно от това, чл. 294 на ЗЛПХМ предвижда нелеки санкции за нарушаването на тази забрана.

Очевидно е, че при съществуващата регламентация на търговската дейност в аптеките използването им за предизборна агитация влиза в грубо, цинично противоречие с правилата на тази дейност. Това дава основание на Централната избирателна комисия да прецени, че в случая има нарушение и на нормата на чл. 183 ал. 4 от ИК, тъй като използването на аптеките за предизборна агитация представлява тежко нарушение на добрите нрави.

Предвид посоченото и на основание чл. 57 ал. 1 т. 22 и т. 45, чл. 183 ал. 4, чл. 186 ал. 2 и чл. 496 от ИК, т. 17 от Допълнителните разпоредби към ИК, чл. 219, ал. 1, 2 и чл. 294 на ЗЛПХМ и т. 15.13 от Решение 4171-НС/01.02.2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия:

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат, предвидена в Решение 4171-НС/01.02.2017 г. на ЦИК, извършено от ПП „Воля“.

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183 ал. 4, извършено от ПП „Воля“, като приема, че използването на търговски обекти със защитен хуманитарен статут, каквито са аптеките, за предизборна агитация, накърнява добрите нрави.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Веселин Найденов Марешки, председател на ПП „Воля“, с адрес за кореспонденция ................................

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

ПОСТАНОВЯВА областните управители в цялата страна незабавно да премахват и изземат всички агитационни материали от аптеките, носещи търговската марка „Марешки“.

ПРЕПРАЩА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ цялата документация с всички установени факти на Изпълнителната агенция по лекарствата за произнасяне във връзка с нарушения на чл. 19 ал. 1, 2, чл. 294 от ЗЛПХМ и чл. 19 ал. 2 на Наредба 28 на Министерството на здравеопазването за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

В хода на разискванията на проекта за решение бе поставен под въпрос компетентността на ЦИК да разглежда този сигнал като се направи предложение същият да бъде препратен към компетентните институции. Предложението не събра необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите в залата членове на ЦИК.

При разглеждането по същество на сигнала член на ЦИК докладва свързана преписка с вх. № НС-10-83/17.03.2017 г. на ЦИК – сигнал относно неизпълнение на решение № 76/10.03.2017 г. на РИК 03 – Варна, подаден от Областния съвет на БСП, представляван от Пламен Георгиев Стоянов – заместник-председател и кандидат за народен представител от КП „БСП за България“ в МИР 03 – Варна, като предложи да бъдат приобщени. Централната избирателна комисия единодушно прие направеното предложение.

В зала бяха направени редица предложения за корекции в мотивите и диспозитива на проекта на решение – да отпадне позоваването на ЗЛПХМ и Наредба № 28 на МЗ, както и юридическото прецизиране на някои текстове.

Предложи се в диспозитива да отпадне „ПОСТАНОВЯВА областните управители в цялата страна незабавно да премахват и изземат всички агитационни материали от аптеките, носещи търговската марка „Марешки“, което предложение не събра необходимото мнозинство от 2/3.

Предложи се сигналът да бъде изпратен по компетентност на Министерството на здравеопазването, ИАЛ и НАП. При проведеното гласуване Централната избирателна комисия реши сигналът да бъде изпратен на МЗ, и ИАЛ, но не събра необходимото мнозинство от 2/3 за изпращането му на НАП.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилите сигнали.

От присъстващите в залата 17 членове „ЗА“ проекта гласуваха 11 членове на ЦИК: Ивилина Алексиева, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Катя Иванова, Александър Андреев, Мария Бойкинова, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Сидерова. „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 6 членове на ЦИК: Ивайло Ивков. Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ерхан Чаушев и Метин Сюлейман.

Предвид изложеното и на основание чл. 73, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

            ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения