Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4545-НС
София, 18 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и от Христо Любомиров Иванов, кандидат за народен представител, за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-20 от 17 март 2017 г. от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и от Христо Любомиров Иванов в качеството му на кандидат за народен представител в изборите на 26 март 2017 г., чрез пълномощника им адв. Надежда Йорданова.

Към жалбата са приложени: заверени копия на пълномощни от представляващите коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и от Христо Любомиров Иванов в качеството му на народен представител в полза на адв. Надежда Георгиева Йорданова и вестник „Монитор“.

В жалбата се сочи, че на 15.03.2017 г. Централната избирателна комисия е постановила Решение № 4518-НС, с което е установила нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК от управителя на в. „Монитор“ ЕООД по повод издаването на книга „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“ по отношение на кандидатите за народни представители Христо Любомиров Иванов, Радан Миленов Кънев, Антоанета Димитрова Цонева и Тома Георгиев Белев. Твърди се, че въпреки горецитираното решение на ЦИК в изданието на в. „Монитор“ от 16.03.2017 г. е публикувана статия със заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ и използва тази статия като повод отново да публикува, както на първа, така и на четвърта страница от изданието, снимка на корицата на книгата „ Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“. Жалбоподателите считат, че чрез публикуването на фотоколажа от заглавната страница на книгата се цели да бъде показвано и натрапвано клеветническото твърдение, че именно Христо Любомиров Иванов е човекът, ограбил България. С оглед на направените оплаквания за нарушение на правилата за водене на предизборна кампания се иска от Централната избирателна комисия да установи нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК, осъществено с публикуваните на 16.03.2017 г. два фотоколажа на първа и на четвърта страница на в. „Монитор“, които засягат честта и доброто име на кандидат от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, и да се издаде акт за установяване на административно нарушение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към нея доказателства, намира, че същата има характер на сигнал с твърдения за нарушение на правилата за предизборна кампания.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на първа и четвърта страница на в. „Монитор“, приема за установено следното:

Видно от съдържанието на вестник „Монитор“ е, че е публикувана снимка от корицата на книгата със заглавие „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“, като до нея е анонсирано заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“. Самата статия със същото заглавие и снимка от корицата на книгата са публикувани на четвърта страница.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В понятието „добрите нрави“ попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло. Нарушаването на тези принципи и ценности се има предвид по смисъла на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК в частта относно понятието „добрите нрави“. В публикуваната статия със заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ се нарушават правата на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ като участник в предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Това е така, тъй като с промяната на думата „Да“ в съдържанието на името на коалицията с думата „Дай“ се променят смисълът и значението, вложени в наименованието на коалицията, като по този начин се цели да се направят определени внушения на читателите на вестника.

В конкретния случай от статията се извличат твърдения (напр. Христо Иванов е наречен грантов барон, кандидатите за народни представители от фотоколажа от корицата на книгата са наречени крадци на демокрация), които по несъмнен начин целят да накърнят честта и достойнството на кандидата за народен представител Христо Иванов. Именно с тези действия с публикуването на статията във в. „Монитор“ са нарушени добрите нрави.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че в публикуваната статия от в. „Монитор“ със заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ пряко се засягат честта и достойнството на кандидата за народен представител по начин, който е недопустим в условия на предизборна кампания, както и че със заглавието на статията „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ се нарушават добрите нрави по смисъла на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Съгласно § 1, т. 16 от ДР на ИК доставчикът на медийната услуга носи редакционната отговорност за избора на съдържание на медийната услуга, както и за определяне на начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието на предоставените медийни услуги по време на предизборната кампания.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от управителя на „Монитор“ ЕООД, доколкото носи редакционната отговорност за съдържанието на публикувания материал.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс, § 1, т. 16 от ДР на ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от управителя на „Монитор“ ЕООД, ЕИК 130446269, със седалище: гр. София 1527, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 119, Александър Кирилов Георгиев, по повод публикувана статия във вестник „Монитор“ от 16.03.2017 г. със заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ по отношение на кандидата за народен представител Христо Иванов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на управителя на „Монитор“ ЕООД.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения