Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4544-НС
София, 18 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и от Христо Любомиров Иванов, кандидат за народен представител, за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-21 от 17 март 2017 г. от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и от Христо Любомиров Иванов в качеството му на кандидат за народен представител в изборите на 26 март 2017 г., чрез пълномощника им адв. Надежда Йорданова.

Към жалбата са приложени: заверени копия на пълномощни от представляващите коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и от Христо Любомиров Иванов в качеството му на народен представител в полза на адв. Надежда Георгиева Йорданова и вестник „Телеграф“.

В жалбата се сочи, че на 15.03.2017 г. Централната избирателна комисия е постановила Решение № 4518-НС, с което е установила нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК от управителя на в. „Телеграф“ ЕООД по повод издаването на книга „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“ по отношение на кандидатите за народни представители Христо Любомиров Иванов, Радан Миленов Кънев, Антоанета Димитрова Цонева и Тома Георгиев Белев. Твърди се, че въпреки горецитираното решение на ЦИК в изданието на в. „Телеграф“ от 16.03.2017 г. е публикувана статия със заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ и използва тази статия като повод отново да публикува, както на първа, така и на втора страница от изданието, снимка на корицата на книгата „ Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“. Жалбоподателите считат, че чрез публикуването на фотоколажа от заглавната страница на книгата се цели да бъде показвано и натрапвано клеветническото твърдение, че именно Христо Любомиров Иванов е човекът, ограбил България. Посочва се, че наред с това в статията се заявява и становището на в. „Телеграф“, че в знак на благодарност на читателите и напук на опитите да му се запуши устата планира да направи допечатка на изданието на книгата. С оглед на направените оплаквания за нарушение на правилата за водене на предизборна кампания се иска от Централната избирателна комисия да установи нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК, осъществено с публикуваните на 16.03.2017 г. два фотоколажа на първа и на втора страница на в. „Телеграф“, които засягат честта и доброто име на кандидат от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, и да се издаде акт за установяване на административно нарушение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към нея доказателства, намира, че същата има характер на сигнал с твърдения за нарушение на правилата за предизборна кампания.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на първа и втора страница на в. „Телеграф“, приема за установено следното:

Видно от съдържанието на вестник „Телеграф“ е, че е публикувана снимка от корицата на книгата със заглавие „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“, като до нея е анонсирано заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“. Самата статия със същото заглавие и снимка от корицата на книгата са публикувани на втора страница.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В понятието „добрите нрави“ попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло. Нарушаването на тези принципи и ценности се има предвид по смисъла на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК в частта относно понятието „добрите нрави“. В публикуваната статия със заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ се нарушават правата на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ като участник в предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Това е така, тъй като с промяната на думата „Да“ в съдържанието на името на коалицията с думата „Дай“ се променят смисълът и значението, вложени в наименованието на коалицията, като по този начин се цели да се направят определени внушения на читателите на вестника. Именно с тези действия в. „Телеграф“ е нарушил добрите нрави. Внушенията са не само по отношение на коалицията, но и по отношение на принципа на свободата на словото, тъй като под снимката от книгата е изписано заглавието „Брожението срещу книгата ни „Крадци на демокрация“ е удар срещу свободното слово“.

Централната избирателна комисия счита, че всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, но това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго. Този принцип е регламентиран както в Конституцията на Република България, така и в Изборния кодекс. В конкретния случай от статията се извличат твърдения (напр. Христо Иванов е наречен грантов барон, кандидатите за народни представители от фотоколажа от корицата на книгата са наречени крадци на демокрация), които по несъмнен начин целят да накърнят честта и достойнството на кандидата за народен представител Христо Иванов.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че в статията на в. „Телеграф“ със заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ пряко се засягат честта и достойнството на кандидата за народен представител по начин, който е недопустим в условия на предизборна кампания, както и че със заглавието на статията „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ се нарушават добрите нрави по смисъла на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Съгласно § 1, т. 16 от ДР на ИК доставчикът на медийната услуга носи редакционната отговорност за избора на съдържание на медийната услуга, както и за определяне на начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието на предоставените медийни услуги по време на предизборната кампания.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от управителя на „Телеграф“ ЕООД, доколкото носи редакционната отговорност за съдържанието на публикувания материал.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс, § 1, т. 16 от ДР на ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от управителя на „Телеграф“ ЕООД, ЕИК 130446187, със седалище: гр. София 1527, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 119, Александър Кирилов Георгиев, по повод публикувана статия във вестник „Телеграф“ от 16.03.2017 г. със заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ по отношение на кандидата за народен представител Христо Иванов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на управителя на „Телеграф“ ЕООД.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения