Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4540-НС
София, 18 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17 (17-1) от 17.03.2017 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, подписано от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, чрез упълномощения представител Росица Йорданова Пенкова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4513-НС от 15.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова в полза на Росица Йорданова Пенкова; пълномощни от Атанаска Кънчева Цанкова, представляваща сдружението, в полза на 222 (двеста двадесет и две) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“; списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъците са представени и в електронен вид на технически носител; 222 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

На 17.03.2017 г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъците, приложени към заявленията, се установи, че към датата на подаване на заявката 213 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за 9 от лицата са установени несъответствия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 213 упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Анета Петрова Стайкова

2.       

Димитрийка Георгиева Стайкова

3.       

Веселина Красимирова Йорданова

4.       

Петър Кирилов Божков

5.       

Николета Петрова Ганчева

6.       

Росица Василева Лозанова

7.       

Иван Димитров Иванов

8.       

Станка Тодорова Кирчева

9.       

Бонио Иванов Георгиев

10.  

Марияна Георгиева Жекова

11.  

Желязка Танева Георгиева

12.  

Илия Петров Бойчев

13.  

Иванка Димитрова Георгиева

14.  

Янчо Христозов Янев

15.  

Мария Христова Иванова

16.  

Мария Петкова Георгиева

17.  

Марияна Трифонова Петрова

18.  

Станка Запрянова Ганева

19.  

Павел Славов Славов

20.  

Велко Вангелов Ташев

21.  

Ангел Йорданов Колев

22.  

Николай Димитров Николов

23.  

Ангел Илиев Сталев

24.  

Димитър Иванов Струнков

25.  

Ташко Вангелов Ташев

26.  

Мариана Спасова Димитрова

27.  

Тодор Желязков Димов

28.  

Василка Димитрова Ангелова

29.  

Момчил Спасов Момчилов

30.  

Мария Димитрова Тодорова

31.  

Златина Тодорова Ганева

32.  

Янко Николаев Матев

33.  

Боян Йорданов Колев

34.  

Сашо Боянов Колев

35.  

Деяна Манолова Матева

36.  

Николай Янков Матев

37.  

Виолета Янкова Змиярова

38.  

Ивелина Николаева Матева

39.  

Татяна Георгиева Георгиева

40.  

Йорданка Петрова Атанасова

41.  

Иванка Пенчева Гюмюшева

42.  

Николай Стефанов Стефанов

43.  

Петра Йорданова Колева

44.  

Никола Марчев Марчев

45.  

Атанаска Димова Кирацова

46.  

Райна Иванова Костова

47.  

Желязко Петров Спасов

48.  

Гергана Иванова Бобева

49.  

Тодорка Димитрова Георгиева

50.  

Иван Николов Йорданов

51.  

Яна Атанасова Георгиева

52.  

Шабастин Мехмед Нури

53.  

Йордан Иванов Змияров

54.  

Атанас Георгиев Барев

55.  

Владимир Иванов Иванов

56.  

Лина Ангелова Маркова

57.  

Петранка Петкова Андонова

58.  

Андон Димитров Василев

59.  

Елена Лазарова Ставрева

60.  

Андон Ангелов Петков

61.  

Гергана Славчева Тошева

62.  

Петя Лазарова Ставрева

63.  

Лазар Георгиев Ставрев

64.  

Милена Асенова Христозова

65.  

Иван Димитров Димитров

66.  

Боряна Иванова Димитрова

67.  

Ивелина Илиева Рангова

68.  

Албена Иванова Карастоянова

69.  

Атанас Димитров Георгиев

70.  

Християна Ангелова Златкова

71.  

Мария Василева Златкова

72.  

Христина Атанасова Кощудова

73.  

Милена Данчева Тревенска

74.  

Милка Руменова Иванова

75.  

Тинка Христева Кехайова

76.  

Мариян Станков Попов

77.  

Катя Йорданова Костадинова

78.  

Костадин Сребрев Костадинов

79.  

Калинка Проданова Минцева

80.  

Димитринка Петкова Каравелова- Томова

81.  

Катя Цветкова Иванова

82.  

Таня Атанасова Петева

83.  

Мария Васкова Линова

84.  

Иван Георгиев Линов

85.  

Ели Вакрилова Ралова

86.  

Мария Траянис Кутинчева

87.  

Васка Георгиева Боруджиева

88.  

Гергана Владимирова Пейкова

89.  

Кезбан Шукриева Делиалиева

90.  

Борис Станчев Станчев

91.  

Снежана Любомирова Апостолова

92.  

Ангелина Димитрова Кюлеханова

93.  

Иван Георгиев Кюлеханов

94.  

Костадин Илиянов Христов

95.  

Сийка Василева Атанасова

96.  

Стелиян Крумов Митев

97.  

Георги Петков Димитров

98.  

Борис Костадинов Бедров

99.  

Женя Антониева Канатова

100.                      

Димитър Христозов Тричков

101.                      

Инна Ангелова Митева

102.                      

Недялка Асенова Георгиева

103.                      

Минка Симова Георгиева

104.                      

Христо Георгиев Кичеков

105.                      

Билял Мети Юзер

106.                      

Савка Ангелова Кичекова

107.                      

Марияна Георгиева Николова

108.                      

Георги Николов Николов

109.                      

Теодора Паунова Юзер

110.                      

Мария Димитрова Станчева

111.                      

Илко Костадинов Станчев

112.                      

Дияна Илкова Станчева

113.                      

Асен Славчев Димов

114.                      

Анка Иванова Димова

115.                      

Радослав Мирославов Тревенски

116.                      

Нели Василева Маринова

117.                      

Йордан Иванов Ушев

118.                      

Марияна Атанасова Иванова

119.                      

Иван Исев Кучмов

120.                      

Магдалена Спасова Кучмова

121.                      

Васил Костадинов Христов

122.                      

Бета Стоянова Бързинска

123.                      

Недка Георгиева Герчева

124.                      

Галя Иванова Килимова

125.                      

Борис Димитров Дуевски

126.                      

Йорданка Любенова Дуевска

127.                      

Ангел Костадинов Станчев

128.                      

Александър Златанов Александров

129.                      

Симона Василева Кирикичкина

130.                      

Рамадан Ахмедов Халилов

131.                      

Величка Георгиева Ламбрева

132.                      

Дафинка Костадинова Койчева

133.                      

Недка Михайлова Митева

134.                      

Росица Христова Граматикова

135.                      

Атанас Димитров Василев

136.                      

Илия Иванов Ангелов

137.                      

Христинка Николова Петкова

138.                      

Стефка Неделина Гънина

139.                      

Митра Илиева Ангелова

140.                      

Ваня Василева Ангелова

141.                      

Милка Веселинова Кабзамалова

142.                      

Светлана Стоянова Илиева

143.                      

Генка Костадинова Пенова

144.                      

Петър Владимиров Кочев

145.                      

Йорданка Александрова Кабзамалова

146.                      

Веселина Димитрова Пенова

147.                      

Николай Петров Илиев

148.                      

Иванка Димитрова Иванова

149.                      

Асен Владов Черпоков

150.                      

Пенка Тодорова Динкова

151.                      

Теодора Динкова Славчева

152.                      

Атанас Георгиев Такев

153.                      

Магдалена Стоилова Андреева

154.                      

Владимир Стефанов Цанков

155.                      

Румен Петров Иванов

156.                      

Васка Тодорова Пукалова

157.                      

Васка Димитрова Иванова

158.                      

Христина Ангелова Калоянова

159.                      

Гергана Ангелова Кирева

160.                      

Хризантема Георгиева Пекова

161.                      

Павлина Инкова Куманова

162.                      

Таня Колева Димитрова

163.                      

Янислав Рангелов Иванов

164.                      

Петър Красимиров Генов

165.                      

Вихър Петров Пеков

166.                      

Мария Георгиева Вълчева

167.                      

Иван Атанасов Лазаров

168.                      

Петър Стоянов Петров

169.                      

Димитър Лазаров Лазаров

170.                      

Спасимир Климентинов Янков

171.                      

Петър Георгиев Георгиев

172.                      

Стиван Тонев Тодоровски

173.                      

Костадин Антонов Динчев

174.                      

Павел Георгиев Томов

175.                      

Стефан Асенов Кавазов

176.                      

Мария Димитрова Манолова

177.                      

Атанаска Георгиева Димитрова

178.                      

Иван Тодоров Шишков

179.                      

Костадин Петров Чакъров

180.                      

Иванка Корнелиева Минкова

181.                      

Елена Димитрова Павлова

182.                      

Елена Иванова Натова

183.                      

Антон Сергеев Солаков

184.                      

Рангел Георгиев Станоев

185.                      

Стоян Александров Мичев

186.                      

Ради Стоилов Андреев

187.                      

Анка Димитрова Станоева

188.                      

Петър Христов Маргенов

189.                      

Людмил Бориславов Стоянов

190.                      

Вяра Василева Панева

191.                      

Йорданка Валериева Димитрова

192.                      

Теодора Красенова Кираджийска

193.                      

Гергана Спасова Шерова

194.                      

Йоана Венциславова Великова

195.                      

Иванка Йорданова Шерова

196.                      

Костадинка Стефанова Рудова

197.                      

Виолета Стоименова Рудова

198.                      

Ваня Димитрова Кокунова

199.                      

Дима Иванова Динкова

200.                      

Льoфка Атанасова Джамбова

201.                      

Галя Тонева Бухалова

202.                      

Стефан Стоименов Рудов

203.                      

Драга Петрова Тафранджиева

204.                      

Катя Атанасова Михайлова

205.                      

Надежда Николова Георгиева

206.                      

Жулиета Димитрова Донкова

207.                      

Станислава Христова Пурнарова

208.                      

Борислава Василева Мравкова

209.                      

Иванка Димитрова Тачкова

210.                      

Петя Ангелова Тоткова

211.                      

Димитър Георгиев Брънков

212.                      

Костадинка Николова Рангелова

213.                      

Костадинка Троянова Касабова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения