Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4534-НС
София, 17 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба и сигнал за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал по електронната поща с вх. № НС-20-70/15.03.2017 г. от г-жа Соня Колтуклиева. В същия се твърди, че на места по автомагистрала „Тракия“ и в двете посоки на 15.03.2017 г. са били забелязани множество билбордове на „ПП „ГЕРБ“, на които кандидат-депутатът Бойко Борисов е в генералска униформа на фона на националния флаг на Република България“. Според лицето, подало сигнала, това е нарушение на Изборния кодекс, където изрично се забранява използването на българския трибагреник и националния герб в агитационни материали.

Към сигнала, който е изпратен за произнасяне по компетентност на ЦИК, е приложена и снимка на билборда, без да е уточнено точното местоположение, където тя е направена.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № НС-22-177/16.03.2017 г. от г-н Атанас Бояджиев. В същата се твърди, че на автомагистрала „Тракия“ в посока от гр. Пловдив към гр. София на 114 км е поставен двустранен рекламен билборд на ПП „ГЕРБ“, който е в явно нарушение на Изборния кодекс. Жалбоподателят твърди, че на билборда е председателят на ПП „ГЕРБ“ в парадна полицейска униформа на фона на българското знаме. Също така в жалбата е посочено нарушение на Изборния кодекс и по-конкретно чл. 183, ал. 2 от ИК. Към жалбата е приложен и снимков материал, удостоверяващ нарушението.

Централната избирателна комисия, след като извърши служебна проверка на предоставения снимков материал от сигнала и жалбата, безспорно установи, че на въпросния билборд наистина се разпознава г-н Бойко Борисов в генералска униформа. Освен това беше установено, че на билборда, който по своето естество представлява агитационен материал, не е изрично посочено, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

Централната избирателна комисия приема, че агитационен материал, в който липсва текстът, че купуването и продаването на гласове е престъпление, е нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 от ИК.

При извършена служебна проверка на сайта на ПП „ГЕРБ“ Централната избирателна комисия установи, че в раздел „Новини“ на 15.03.2017 г. е оповестено прессъобщение, че националният предизборен щаб на ПП „ГЕРБ“ няма нищо общо с поставените билбордове, на които е използван националният флаг на България в Пловдив и по автомагистрала „Тракия“.

За изясняване на фактическата обстановка Централната избирателна комисия прие протоколно решение на 16.03.2017 г. да се изпрати запитване (изх. № НС-04-27/16.03.2017 г.) до Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ (АПИ) за установяване на нарушителя, заплатил и получил разрешение за ползване на билборд на автомагистрала „Тракия“ в посока от гр. Пловдив към гр. София на 114 километър. Също така комисията прие Решение № 4523-НС от 16.03.2017 г., с което постанови незабавно премахване от областните управители на територията на цялата страна на агитационни материали (билбордове) с изписано: „ПП „ГЕРБ“, на които кандидатът за народен представител Бойко Борисов е в генералска униформа и на които няма задължителния текст, предвиден в чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.

На 17.03.2017 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-23-69/17.03.2017 г. от АПИ. В него е посочено, че билбордът на път АМ „Тракия“, км 114+097 – дясно платно, е собственост на „ГОТМАР“ ЕООД, ЕИК 115076001, с адрес на управление: гр. Съединение, област Пловдив, ул. „Шипка“ № 3. Дружеството има издадено разрешение за експлоатация № 267 от 03.06.2002 г., валидно до 26.06.2017 г. Фирмата е платила дължимите такси до 31.03.2017 г. съгласно Тарифите за таксите, които се събират от АПИ. В края на писмото се посочва, че АПИ няма отношение към съдържанието на съобщенията и изображенията, поставяни върху рекламните съоръжения по републиканските пътища.

След извършена справка в Търговския регистър се установи, че търговското дружество „ГОТМАР“ ЕООД, ЕИК 115076001, се представлява заедно и поотделно от Георги Василев Тучев, Васил Христосков Меретев и Свилена Стефанова Симеонова като управители.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 2, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 2 от ИК от страна на Георги Василев Тучев, Васил Христосков Меретев и Свилена Стефанова Симеонова като управители, представляващи заедно и поотделно търговското дружество „ГОТМАР“ ЕООД, ЕИК 115076001, с адрес на управление: област Пловдив, община Съединение, гр. Съединение, п.к. 4190, ул. „Шипка“ № 3.

 

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Георги Василев Тучев, ЕГН ..., с адрес: област Пловдив, община Съединение, гр. Съединение, п.к. 4190, ул. „Шипка“ № 3.

 

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Васил Христосков Меретев, ЕГН …, с адрес: област Пловдив, община Съединение, гр. Съединение, п.к. 4190, ул. „Шипка“ № 3.

 

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Свилена Стефанова Симеонова, ЕГН …, с адрес: област Пловдив, община Съединение, гр. Съединение, п.к. 4190, ул. „Шипка“ № 3.

 

След съставянето и връчването на актовете същите да се изпратят на областния управител на област Пловдив за издаване на наказателни постановления.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения