Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4533-НС
София, 17 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Живко Росенов Чепишев, срещу решение № 64-22 НС от 13.03.2017 г. на Районна избирателна комисия –Смолян

На 16.03.2017 г., по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-15-219/16.03.2017 г., подадена от Живко Росенов Чепишев, срещу решение № 64-22 НС от 13.03.2017 г. на Районна избирателна комисия – Смолян. На 17.03.2017 г. в Централната избирателна комисия е получена изпратената от Районна избирателна комисия – Смолян преписка, заведена с вх. № НС-15-219/1/17.03.2017 г. На 17 март 2017 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е получено и изпратеното от РИК – Смолян копие на брошура с лого „Да живееш с диабет“: Аз мога!“, заведено с вх. № НС-15-219\2.

В придружително писмо с изх. № 9/16.03.2017 г., подписано от председателя на РИК – Смолян, са описани съдържащите се в преписката документи, а именно: копие от жалба с вх. № 160 от 16.03.2017 г. от Живко Росенов Чепишев срещу решение № 64-22 НС от 13.03.2017 г.; копие от решение № 64-22 НС от 13.03.2017 г. на РИК – Смолян; копие от протокол № 22/13.03.2017 г. от заседание на РИК – Смолян; копие от списъка на присъстващите в заседанието на РИК – Смолян на 13.03.2017 г.; копие от екземпляр от оспореното решение на РИК – Смолян, поставен на общодостъпно място, съдържащ данни за датата и часа на публикуването му; копие от регистъра на жалби в РИК – Смолян; копие от сигнал с вх. № 120 от 12.03.2017 г. от Живко Росенов Чепишев до РИК – Смолян, с приложено към него незаверено копие от снимков материал; копие от писмо изх. № 7/14.03.2017 г. на РИК – Смолян до Живко Росенов Чепишев.

Предложението на докладчика бе жалбата да се приеме за допустима като подадена от лице, имащо право и интерес от оспорването, срещу подлежащ на обжалване акт и в законоустановения в разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ИК срок, а разгледана по същество - за недоказана и неоснователна, поради следните съображения:

Жалбоподателят Живко Росенов Чепишев (подател на сигнала) не е изпълнил указанията на РИК – Смолян, обективирани в изпратеното на посочения и-мейл писмо с изх. № 7/13.03.2017 г., както и в проведения телефонен разговор с него, да представи в оригинал поисканите доказателства, в т.ч. и приложеното в копие писмено доказателство към подадения сигнал. В същото време от брошурата с лого „Да живееш с диабет“: Аз мога!“, с която РИК – Смолян се е снабдила служебно, по безспорен начин се установява, че оригиналът се различава съществено от приложеното към сигнала копие на същата брошура. По-конкретно, в долния десен ъгъл на брошурата не присъстват снимката и информацията относно кандидата за народен представител от ПП „ГЕРБ“ за 22 МИР – Петър Георгиев Карагенов. Установява се също така, че брошурата е предназначена „за обучение на пациента“, както и че върху нея липсва „призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори“ по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК.

Липсват доказателства, от които по безспорен и несъмнен начин да се установява, че осъществените на 11.03.2017 г. две срещи – съответно  регулярната/планирана среща с болни от диабет в с. Брезе, на която са били раздавани витамини с поименен предавателно-приемателен протокол, и предизборната среща с привърженици и симпатизанти на ПП „ГЕРБ“, на която са раздавани агитационни материали, са проведени по едно и също време. Докладчикът споделя изложените от РИК – Смолян мотиви, че двете събития са напълно различни по предмет, цели и време на провеждане.

От проведения телефонен разговор с г-жа Венета Петрова се установява, че на 11.03.2017 г. е имало регулярна/планирана среща с болни от диабет в с. Брезе и че тя е присъствала в качеството си на председател на сдружението на диабетиците в община Девин. Същата е изяснила допълнително, че тази среща е била планувана във времето, че витамините са били предоставени от националното сдружение на всички болни от диабет в селото, които не са били събрани по политически признак, като за целта е бил изготвен и поименен предавателно-приемателен протокол за предадените витамини. Информацията относно начина на разпространяване на въпросните витамини е била потвърдена и в проведения телефонен разговор с г-н Кирил Илиев – регионален председател на Съюза на диабетиците в област Смолян.

Според докладчика правилно РИК – Смолян е приела, че „към сигнала не са представени доказателства за това кой, как и в какво качество е осъществявал предизборна агитация по смисъла на Изборния кодекс във въпросната последваща (предизборна) среща и по-точно относно наведените в сигнала твърдения в тази посока, поради което не е констатирала нарушения на разпоредбата на чл. 161 от ИК с оглед и на обстоятелството, че 11.03.2017 г. (събота) е бил почивен ден“. Съобразно доказателствата по преписката докладчикът намира, че правилно РИК – Смолян е приела, че подаденият сигнал е недоказан и неоснователен.

В хода на разискванията постъпиха и други предложения на проекти за решения по жалбата от членове на Централната избирателна комисия, а именно:

Ивайло Ивков предложи жалбата да бъде оставена без разглеждане като недопустима поради това, че е подадена от лице без правен интерес от оспорването.

При проведеното гласуване на предложението на Ивайло Ивков Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 18 членове на комисията за направеното предложение за оставяне без разглеждане на жалбата като недопустима гласуваха 6 – Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев и Цветозар Томов, а против – 12 членове – Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Ерхан Чаушев и Таня Цанева.

При проведеното гласуване на предложението на докладчика Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 18 членове на комисията за направеното предложение за оставяне без уважение на жалбата като неоснователна гласуваха 11 – Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев и Цветозар Томов, а против – 7 членове – Румяна Сидерова, Ивайло Ивков, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Ерхан Чаушев и Таня Цанева.

Румяна Сидерова предложи жалбата да бъде уважена, тъй като е основателна, а оспореното решение на РИК – Смолян, да бъде отменено като незаконосъобразно.

При проведеното гласуване на предложението на Румяна Сидерова Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 18 членове на комисията за направеното предложение за оставяне без уважение на жалбата като неоснователна гласуваха 7 – Румяна Сидерова, Ивайло Ивков, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Ерхан Чаушев и Таня Цанева, а против – 11 членове – Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев и Цветозар Томов.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на жалбата на Живко Росенов Чепишев срещу решение № 64-22 НС от 13.03.2017 г. на Районна избирателна комисия – Смолян.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения